COP 21: zobowiązania przedsiębiorstw

Konferencja klimatycznya COP21 w Paryżu: przedsiębiorstwa powinny włączyć się w walkę ze zmianami klimatycznymi.

Światowymi negocjacjami klimatycznymi zajmują się przede wszystkim państwa, ale sprawa ta dotyczy wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych. „Nadszedł czas na zaangażowanie się w walkę ze zmianami klimatu i wszystkie przedsiębiorstwa muszą w niej wziąć udział” . Pośrednio, czy bezpośrednio, przedsiębiorstwa przyczyniają się do zmian klimatycznych, dlatego muszą uczestniczyć w opracowaniu skutecznych rozwiązań tego problemu. COP 21 jest wyjątkową okazją do przedstawienia inicjatyw przedsiębiorstw w dziedzinie transformacji energetycznej i ekologicznej.

Sektor prywatny może rozwiązać część problemów klimatycznych

Jest już zupełnie oczywiste, że – jak to podkreślił francuski minister spraw zagranicznych Laurent Fabius – „przedsiębiorstwa pokazały, że są coraz bardziej wyczulone na tę kwestię, ponieważ ich szefowie mają swe zasady (…), ale również dlatego, że zielony rozwój gospodarki jest dobrym biznesem. Ci, którzy nie przystąpią do tego interesu mogą mieć duże kłopoty”. Rozwój strategii niskowęglowych służy przedsiębiorstwom. Transformacja ekologiczna nie hamuje wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorstwa muszą się zmobilizować do działań na rzecz klimatu.

Zobowiązania przedsiębiorstw bardziej niż kiedyś wykraczają poza ramy ich społecznej odpowiedzialności. Są one obecnie lepiej dostosowane do długofalowej strategii gospodarczej. Tym niemniej, według ostatniego raportu Carbon Disclosure Project analizującego zielone strategie wielkich światowych przedsiębiorstw, plany zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przyjęte przez większość firm notowanych na giełdach są niewystarczające do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie ocieplenia klimatycznego do 1,5°C czy 2°C. Deklaracja o zaangażowaniu przedsiębiorstw w walkę z globalnym ociepleniem jest więc pierwszym krokiem, ale po nim powinny szybko nastąpić konkretne działania. COP 21 stanowi w 2015 r. uprzywilejowane ramy działania i dialogu pozwalającego przedsiębiorstwom określić kierunki działania i dokładnie ustalić stanowisko wobec tego światowego problemu.

COP 21 stanowi wyjątkową okazję do zmobilizowania sektora prywatnego

Przez wiele dziesięcioleci podmioty życia gospodarczego nie odznaczały się szczególną aktywnością w tej dziedzinie: raczej czekały na zachęty do działania. Dzisiaj, wielkie firmy dają wyraz swym dobrym chęciom. Wydają się oczekiwać na stworzenie ram, które sprawią, że będą mogły działać, i że ich wysiłki zostaną dostrzeżone. Zostało to wzięte pod uwagę: w przededniu COP 21, władze stworzyły warunki pozwalające docenić inicjatywy pozarządowe.
Przez cały ten rok we Francji zostanie zorganizowanych wiele międzynarodowych szczytów, których uczestnicy reprezentujący instytucje państwowe i podmioty prywatne będą mogli prowadzić dialog w perspektywie COP 21. Chodzi o to, by wykazać, że walka z ociepleniem klimatycznym jest źródłem innowacji. Chodzi również o to, by zachęcić wszystkie firmy do udziału w rywalizacji intelektualnej na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Podczas ostatniego szczytu Business & Climat, 1500 przedstawicieli świata gospodarki wyraziło wolę działania na rzecz globalnych zielonych strategii przyszłości.

Docenienie i inicjowanie prywatnych przedsięwzięć

W grudniu 2015 r. prywatne inicjatywy zostaną wpisane do „Planu Działania Lima-Paryż”, który jest pierwszą formą odpowiedzi międzyrządowej na ten problem. „Kalendarz rozwiązań” zainicjowany przez Francję, Peru i ONZ, przedstawia rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorstwa, samorządy lokalne, stowarzyszenia i rządy. Plan działania pokazuje, że walka z globalnym ociepleniem już się toczy i zachęca podmioty pozarządowe do przyłączenia się do wspólnych działań. Zachęca również instytucje rządowe do wypracowania porozumienia.

Przedsiębiorstwa pragnące wykazać się zaangażowaniem w walce z globalnym ociepleniem są zapraszane do przystąpienia do istniejących już organizacji na rzecz współdziałania; wiele z nich zresztą już to uczyniło. Caring for Climate grupuje innowacyjne firmy pragnące stworzyć zasady eko-odpowiedzialnej strategii rozwoju. W We Mean Business Coalition działa kilkadziesiąt firm i inwestorów uważających, że przejście do gospodarki niskowęglowej pozwoli zabezpieczyć rozwój gospodarczy. Portfolio Decarbonization Coalition pragnie zachęcić podmioty prywatne do „zdekarbonizowania” przynajmniej 100 miliardów dolarów inwestycji instytucjonalnych… Istnieje wiele przykładów współpracy sektorowej popieranych przez Sekretariat Generalny ONZ, UNFCCC, Peru i Francję jako krajów przewodniczących COP20 i COP21, a także przez różne rządy odgrywające wiodącą rolę podczas negocjacji.

Na portalu Nazca , który prowadzi spis inicjatyw zbiorowych i indywidualnych, w dniu 20 sierpnia 2015 było już 1122 przedsiębiorstw przedstawiających swe zobowiązania na rzecz klimatu, 75% z nich było notowanych w ramach francuskiego indeksu giełdowego CAC 40. Projekty ograniczenia zmian klimatycznych i przystosowania się do zmian, opracowane przez podmioty prywatne, będą szczególnie eksponowane podczas COP 21: zostaną oficjalnie zaprezentowane 5 grudnia w czasie Action Day, wydarzenia na wysokim szczeblu zorganizowanego w miejscu negocjacji ONZ-owskich.

Francuskiemu rządowi zależy, by prywatne wysiłki i projekty zostały nagłośnione. Zaprasza również wszystkie podmioty do przedstawienia swych celów i sposobów wprowadzenia zobowiązań w życie.

Francuskie przedsiębiorstwa innowacyjne zaangażowane na rzecz klimatu

Wielkie francuskie przedsiębiorstwa biorą udział w tej inicjatywie. Zachęcane przez władze do rozwijania „zielonych innowacji”, już obecnie interesują się walką z globalnym ociepleniem. Tworzone są plany przystosowawcze, plany przegrupowań strategicznych, platformy dyskusyjne. Francuska Agencja ochrony środowiska i poszanowania energii (ADEME) zbiera coraz liczniejsze przykłady działań prywatnych i publiczno-prywatnych. I to nawet jeżeli według Carbon Disclosure Project, francuskie firmy wykazujące się odpowiedzialnym podejściem do strategii niskowęglowej stanowią jedynie 35% kapitalizacji giełdowej 250 największych francuskich spółek.

Wiele z nich wybrało strategię ograniczenia emisji węglowej, zmniejszenia wpływu na środowisko, wprowadzania innowacji energetycznych i wykorzystywania odpadów… Lafarge zamierza do 2020 r. ograniczyć o 33% emisje związane z produkcją cementu. L’Oréal inwestuje we wszystkich zakładach w energię odnawialną (fotoogniwa, biomasa) i zamierza do 2020 r. zmniejszyć emisję o 60%. Producenci energii (Engie, EDF, Primagaz…) także dbają o bardziej „zieloną” produkcję szukając sposobów zminimalizowania wpływu przesyłu energii. Michelin, PSA, Renault, Airbus czy SNCF wprowadzają innowacje służące zrównoważonemu transportowi: samochody hybrydowe, lepsze opony, ograniczenie emisji gazowych i dźwiękowych, itd. Wielkie firmy z sektora budownictwa - Schneider, Saint-Gobain czy Bouygues Immobilier - starają się, by ich budynki odznaczały się jak największą efektywnością energetyczną.

Laureline Felder

opublikowano 01/09/2015

Haut de page