Wystąpienie Ambasadora Francji na seminarium „Akademickie rendez-vous z Francją w SGH - Historia i wyzwania przyszłości” [fr]

Wystąpienie Ambasadora Francji na seminarium
„Akademickie rendez-vous z Francją w SGH - Historia i wyzwania przyszłości”
Szkoła Główna Handlowa, dnia 23 maja 2016 r.Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,

Szanowni Profesorowie,

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,


Pragnę zacząć od podkreślenia znaczenia dzisiejszego spotkania, będącego poniekąd wyrazem uznania dla długiej tradycji współpracy Szkoły Głównej Handlowej z Francją.


SGH, pierwsza polska wyższa szkoła handlowa, jest dzisiaj uważana za najlepszą uczelnię ekonomiczną w kraju. W wyniku zacieśnienia współpracy między francuskim i polskim rządem w latach dziewięćdziesiątych, jak również dzięki wsparciu Fundacji France-Pologne, SGH stała się jedną z pierwszych polskich szkół wyższych, które wprowadziły francuskojęzyczne nauczanie uniwersyteckie. Nauczanie to miało przede wszystkim na celu wsparcie nowej demokratycznej Polski poprzez pomoc w kształceniu kadr.


SGH wprowadziło wtedy w życie trzy innowacyjne typy nauczania, trzy programy umożliwiające uzyskanie podwójnych francusko-polskich dyplomów, które były zapowiedzią obecnych sześćdziesięciu sześciu francusko-polskich programów studiów. Te trzy programy były następujące:
-  Europejski Master z zarządzania ekonomicznego we współpracy z HEC, utworzony w dziewięćdziesiątym czwartym roku. Niektórzy absolwenci tych studiów są dziś wśród nas.
-  Pięcioletnie studia prowadzące do Mastera z nauk politycznych, realizowane we współpracy z renomowaną paryską uczelnią Sciences Po, powstałe w dwa tysiące czwartym roku. Również absolwenci tych studiów uczestniczą dzisiaj w tym spotkaniu.
-  Francusko-polskie studia doktoranckie o tematyce europejskiej we współpracy z Uniwersytetem Marne-la-Vallée.


Podwójne francusko-polskie dyplomy są obecnie najbardziej dynamicznym narzędziem uniwersyteckiej współpracy między naszymi krajami. Każdego roku, począwszy od dwa tysiące jedenastego roku, Ambasada Francji i Instytut Francuski w Polsce publikują we współpracy z francuskimi i polskimi placówkami coroczny „Informator podwójnych dyplomów francusko-polskich”. Liczba proponowanych studiów tego rodzaju stale się zmienia. Przewiduje się, że w przyszłym roku akademickim będzie to ponad siedemdziesiąt takich programów.


Uważam, że podwójne studia zapewniają studentom i przyszłym absolwentom dodatkowe atuty mogące korzystnie wpłynąć na ich karierę zawodową. Co więcej, otwartość umysłu, znajomość więcej niż jednej kultury, innych języków, różnych metod pracy są niezbędne do wykształcenia obywateli, których Europa potrzebuje dla swego rozwoju gospodarczego.


Współpraca naukowa i uniwersytecka jest jednym z priorytetów programu współpracy w ramach partnerstwa strategicznego, który został podpisany przez Francję i Polskę w listopadzie dwa tysiące trzynastego roku.


W dziedzinie współpracy naukowej naszym głównym zamiarem jest wzmocnienie i dalsze rozwijanie trwałych więzów w strategicznych obszarach sektora badań i rozwoju w Polsce i Francji.


Wspieramy także wyjazdy polskich badaczy do Francji i ich francuskich kolegów do Polski. Odbywa się to za pośrednictwem programu stypendialnego specjalnie poświęconego finasowaniu pobytów naukowych we Francji i dwustronnego francusko-polskiego programu „Polonium”, który działa na zasadzie konkursu projektów promujących mobilność naukowców na zasadzie wymiany pomiędzy naszymi krajami.


W dziedzinie współpracy uniwersyteckiej naszym priorytetem jest promowanie wśród polskich studentów studiów we Francji oraz pomoc w organizacji takich studiów, zwłaszcza w ramach programów podwójnych dyplomów, które pomagają nadać kształt instytucjonalny tej mobilności i rozwijać długofalową współpracę między francuskimi i polskimi szkołami wyższymi.


Dysponujemy również programem stypendialnym wspierającym mobilność na poziomie studiów pomagisterskich i podwójnych doktoratów. Promujemy i wspieramy rozwój nowych umów o współpracy uniwersyteckiej, a zwłaszcza wprowadzanie nowych programów podwójnych francusko-polskich dyplomów na poziomie licencjatu i magisterium. Ambasada Francji wsparła na przykład projekt dwóch nowych podwójnych dyplomów z zarządzania i biznesu międzynarodowego, zaproponowany przez SGH i Toulouse Business School. Mam nadzieję, że wielu studentów SGH otrzyma stypendium rządu francuskiego na pobyt naukowy we Francji.


Wszyscy stypendyści rządu francuskiego i uczestnicy programów francusko-polskich dyplomów, ogólnie biorąc wszyscy polscy absolwenci wyższych szkół francuskich, są lub mogą stać się członkami naszego stowarzyszenia absolwentów „Club France en Pologne”. Stowarzyszenie to przyczynia się do lepszego poznania Francji w Polsce i podtrzymania więzi wśród polskich elit gospodarczych, politycznych, uniwersyteckich i naukowych powiązanych z Francją.


Stowarzyszenie, które będzie w czerwcu świętować szóstą rocznicę powstania, stale się powiększa i jest obecnie płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych wspólnoty frankofilskiej i frankofońskiej w Polsce. Liczy ono obecnie prawie dwa tysiące stu członków i działa we współpracy z około dziesięcioma firmami.


Poznawanie drogi życiowej studentów zagranicznych, którzy odbyli studia we Francji, jest jednym z priorytetów francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego.


Zainicjowało ono dwudziestego szóstego listopada zeszłego roku nową platformę cyfrową „France Alumni”, której celem jest stworzenie wspólnoty wszystkich zagranicznych absolwentów studiów we Francji. „Club France en Pologne” dołączy we wrześniu tego roku do tej platformy jako „France Alumni Pologne”.


Zachęcam gorąco wszystkich absolwentów wyższych szkół francuskich i przyjaciół Francji do dołączenia do „Club France en Pologne”, przyszłego „France Alumni Pologne”, któremu będzie patronować nasza ambasada.


Jako że nasze spotkanie nosi nazwę „Akademickie rendez-vous z Francją w SGH, Historia i wyzwania przyszłości”, przedstawię jeszcze pokrótce kilka wyzwań, którym Francja pragnie sprostać we współpracy z Polską. Nasze kraje podzielają przekonanie o potrzebie pogłębienia działań na rzecz innowacyjności i badań, co pozwoli unowocześnić gospodarkę, zwiększyć zatrudnienie i przeprowadzić transformację energetyczną.


Apel Rady Europejskiej z grudnia dwa tysiące trzynastego roku, wzywający do wzmocnienia podstaw przemysłowych i technologicznych europejskiej obrony, postawił polski przemysł obronny przed decydującym wyborem. Francja, która z powodzeniem postawiła kilkadziesiąt lat temu na swoistą autonomię strategiczną, proponuje obecnie, że może stać się partnerem Polski w szerszych ramach europejskiego programu zaawansowanego technologicznie uzbrojenia. Francja proponuje, by Polska, zamiast kupować serynie produkowane uzbrojenie „prosto z półki” i godzić się na kosztowne warunki ograniczające jego stosowanie, wybrała transfer technologii, podział zysków i ryzyka oraz dzielenie się zadaniami w dziedzinie badań i rozwoju. Pozwoliłoby to stworzyć systemy przyszłości, których obie strony będą w pełni właścicielami. Tak więc proponujemy wspólną produkcję uzbrojenia, którego eksport nie będzie podlegał żadnym ograniczeniom narzuconym przez stronę trzecią.


Zarówno Francja jak i Polska uważają również, że dobrej współpracy strategicznej powinna towarzyszyć pogłębiona refleksja na temat energetyki, a zwłaszcza rozwoju technologii bezwęglowych. Nasza suwerenność, ale również nasze gospodarki i nasz rozwój zależą w wielkiej mierze od sposobu produkcji energii. Dla naszych krajów oznaczałoby to realizację wspólnych projektów przemysłowych i wprowadzenie komplementarności naszych miksów energetycznych. Podwójną zaletą skoordynowanego podejścia do tego tematu byłoby zwiększenie naszej konkurencyjności i większa ochrona środowiska. Ułatwiłoby to również wspólną refleksję nad zmniejszeniem naszej zależności od paliw ropopochodnych i węgla, co prowadziłoby do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Byłoby to w pełni zgodne z zaleceniami porozumienia paryskiego zawartego podczas COP 21, podpisanego ostatnio przez Polskę. Francja, która postawiła na energię jądrową, zdobyła olbrzymie doświadczenie w tej dziedzinie i wybudowała u siebie pięćdziesiąt dziewięć elektrowni atomowych zapewniających ponad siedemdziesiąt pięć procent naszej produkcji energii elektrycznej. Z przyjemnością odnotowaliśmy, że Polska, podobnie jak my, ma świadomość roli energii atomowej w działaniach prowadzących do zmniejszenia udziału węgla w swej gospodarce.


Nasza współpraca w dziedzinie innowacji i badań naukowych nie ogranicza się oczywiście do obronności i energetyki. Mogłaby się rozwijać w innych innowacyjnych sektorach gospodarki o wysokiej wartości dodanej, jak badania w dziedzinie atomowej i kosmicznej, w której już obecnie funkcjonują różne formy długookresowej współpracy francusko-polskiej, czy też w dziedzinach bezpieczeństwa cybernetycznego, chorób neurodegeneracyjnych i medycyny personalizowanej, związanej między innymi z leczeniem raka.


Kończąc i życząc Państwu udanego wieczoru, zachęcam polskich absolwentów wyższych szkól francuskich tu obecnych do dzielenia się swymi doświadczeniami z innymi studentami, by pokazać jak studia we Francji mogą przyczynić się do rozwoju kariery zawodowej.


Dziękuję przyjaciołom Francji za zorganizowanie tego spotkania, a wszystkim Państwu za uwagę.

opublikowano 27/05/2016

Haut de page