Wspólna konferencja prasowa firm Thales i Radmor w Ambasadzie Francji [fr]

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Cieszy mnie bardzo fakt, że mogę zainaugurować obchody dwudziestolecia owocnej współpracy firm Thales i Radmor w zakresie projektowania oraz produkcji radiostacji wojskowych dla polskich sił zbrojnych.

Polska, jak również Francja, zdaje sobie sprawę, że obszary obronności, bezpieczeństwa, łączności oraz przemysłu kosmicznego są kluczowe dla naszej gospodarki, naszego wzrostu ekonomicznego, naszej suwerenności. Dlatego uważamy, że w ramach współpracy polsko-francuskiej mamy wspaniałą okazję tworzyć razem Europę Obrony.

Europa Obrony nie jest jedynie inicjatywą krajów członkowskich, ale również samych przedstawicieli przemysłu. Pogłębianie integracji europejskiej nie dokonuje się jedynie na szczeblu państwowym. Na co dzień wcielają ją w życie współpracujące ze sobą firmy. Takie właśnie partnerstwa, jak między Thales i Radmorem, tworzą Europę.

Pozwolę sobie przypomnieć, że obronność, łączność oraz przemysł kosmiczny są obszarami, w których inwestycje publiczne i prywatne przyczyniają się, bardziej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie, do pomnażania zysków, tworzenia miejsc pracy oraz wprowadzania przełomowych innowacji. Szacuje się, że we Francji zainwestowanie jednego euro w sektor obrony generuje trzy euro zysków bezpośrednich i pośrednich, a w sektorze kosmicznym aż dwadzieścia euro. Natomiast rozwój technologii wykracza daleko poza sektor kosmiczny czy obronny.

Przez ostatnich piętnaście lat Polska, jako nowy członek najpierw NATO, potem Unii Europejskiej, dokonała imponującego rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyły nadzwyczajne wyzwania pod względem bezpieczeństwa i obrony. W tym czasie Thales stale przyczyniał się do tej polskiej transformacji. Uczestniczył w rozwijaniu zdolności na światowym poziomie dzięki znaczącym inwestycjom i owocnej współpracy w sektorze transportu, lotnictwa, przemysłu kosmicznego oraz obrony.

Jestem więc szczególnie szczęśliwy świętując dziś dwudziestolecie współpracy Thalesa i Radmora. Istotnie, od 1996 roku Radmor produkuje dla polskich sił zbrojnych radiostacje PR4G na licencji Thalesa i właśnie wyprodukował swój dziesięciotysięczny egzemplarz. Na tym współpraca się nie kończy, Radmor jest również polskim liderem w dziedzinie radiostacji programowalnych i wraz z Thalesem tworzy konsorcjum w ramach programu ESSOR prowadzonego we współpracy z Organizacją jednoczącej współpracy w dziedzinie uzbrojenia (OCCAR).

Jak mogą Państwo stwierdzić, mówiąc o firmie Thales mówimy o konkretnych sukcesach w ramach dwustronnej współpracy, dla przykładu:

• W latach dziewięćdziesiątych transfer technologii IFF (Identification friend or foe) na rzecz centrum badawczo-rozwojowego Pit-Radwar należącego do grupy PGZ;

• Transfer technologii Sonar MCM (Military mine counter-measure), stosowanych w niszczycielach min Kormoran 1 i Kormoran 2, na rzecz Centrum Techniki Morskiej, również należącego do PGZ;

Należy zaznaczyć, że Thales zawsze sumiennie wywiązywał się ze swoich zobowiązań offsetowych w tej dziedzinie, stale dbając o poziom polskiej produkcji przemysłowej. Współpraca, której świętujemy dzisiaj dwudziestolecie, jest przykładem tego zaangażowania.

Thales ze swoim doświadczeniem idealnie wpisuje się w militarne i przemysłowe wyzwania Planu Modernizacji Polskich Sił Zbrojnych. Firma gotowa jest odpowiedzieć na potrzeby polskiej armii w obecnym kontekście. Jednocześnie wspiera polski przemysł obronny w pozyskaniu kluczowych technologii do suwerennego wykorzystania oraz w podnoszeniu jego konkurencyjności na międzynarodowych rynkach.

W zeszłym roku, tworząc THALES Alenia Space Polska, grupa Thales potwierdziła swoje długotrwałe zobowiązania w ramach istniejącej już współpracy w zakresie badań i technologii w sektorze obronnym, bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej.

Ponadto Thales działa w przemyśle transportowym, szczególnie kolejowym, a jego know-how cieszy się międzynarodową renomą. Dotyczy to w szczególności Polski, gdzie potrzeby modernizacji sieci kolejowej są duże. Obecnie Thales zatrudnia w całym kraju dwustu pięćdziesięciu utalentowanych i kompetentnych Polaków, którzy pracują nad poprawą możliwości i bezpieczeństwa sieci PKP.

Każda partnerska współpraca między naszymi krajami wiąże się ze stałym inwestowaniem w szkolenia i innowacyjność. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję rozwijanie współpracy naukowej i uniwersyteckiej prowadzonej w Polsce przez firmę Thales. Potwierdzają to liczne podpisane umowy ramowe z polskimi uczelniami, jak krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Gdańska, Akademia Obrony Narodowej czy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Jednym z priorytetów Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce jest wspieranie kształcenia elit o dwojakiej, polsko-francuskiej kulturze. A wymiana naukowa i uniwersytecka sprzyjają jego realizacji.

Obie te instytucje uczestniczą w umowach partnerskich z polskimi uczelniami. Ambasada wraz z firmą Thales współfinansują trzy stypendia. Taka partnerska współpraca przyczyni się do rozwoju nauki i pozwoli wykształcić na naszym kontynencie specjalistów, których Europa potrzebuje. Rozwój technologiczny i przemysłowy zapewni bezpieczeństwo i dobrobyt.

Dotychczasowa współpraca potwierdziła skrupulatne wypełnianie zobowiązań. Kolejne projekty pozwolą wspólnie budować przyszłość.

Państwo francuskie wspiera firmy, które, tak jak Thales, gotowe są długotrwale współpracować, przekazywać istotne technologie oraz uczestniczyć w polonizacji kluczowych programów. Dotyczą one między innymi cyfryzacji pola walki, radarów patrolowych, systemów morskich i wielu innych. Wszystkie te programy mają na celu poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa w Europie.

opublikowano 11/03/2016

Haut de page