Wręczenie wysokich odznaczeń czworgu Polakom [fr]

Wręczenie odznaczeń
profesorowi Dariuszowi Kołodziejczykowi,
Tomaszowi Michalskiemu, Konradowi Niklewiczowi
i Barbarze Bodalskiej-Mazur

(Rezydencja Francji, 16 kwietnia 2015)

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Jest dla mnie zaszczytem i zarazem ogromną przyjemnością gościć Państwa w Rezydencji Francji, aby wyrazić uznanie czterem osobom, związanym z Warszawą, które, działając z poświęceniem i oddaniem, wniosły i nadal wnoszą istotny wkład w promowanie Francji w Polsce, za co zostały wyróżnione Narodowym Orderem Zasługi.

Ustanowiony przez generała Charles’a de Gaulle w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim roku (1963), Narodowy Order Zasługi jest przyznawany za promowanie Francji w świecie i szerzenie wartości, których Francja broni.

Zanim wręczę odznaczenie panu Dariuszowi Kołodziejczykowi, panu Tomaszowi Michalskiemu, panu Konradowi Niklewiczowi i pani Barbarze Bodalskiej-Mazur, zgodnie z tradycją, przypomnę pokrótce zasługi, za które zostali wyróżnieni przez Francję.

***

Szanowny Panie profesorze Dariuszu Kołodziejczyku,

Od wczesnej młodości muzyka była Pana pasją. Początkowo poświęcił się Pan nauce gry na klarnecie a następnie podjął Pan studia z zakresu historii na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał tam tytuł zawodowy magistra z oceną « bardzo dobry ». Przygotowując swoją rozprawę doktorską poświęconą historii Podola pod panowaniem tureckim, nauczył się Pan języka perskiego, tureckiego i arabskiego, po czym uzyskał Pan dyplomy Instytutu Orientalistyki w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym roku (1990). W tym samym roku obronił Pan swoją rozprawę doktorską.

Od tej chwili Pana kariera związana jest z Uniwersytetem Warszawskim. Uczelnia ta przyznała Panu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy zatytułowanej Ottoman-Polish Diplomatic Relations. Od dwa tysiące dziesiątego roku jest Pan zatrudniony, jako profesor w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Angażuje się Pan w działalność wielu stowarzyszeń – myślę tutaj o międzynarodowym komitecie studiów nad dziejami poprzedzającymi powstanie Imperium Osmańskiego i nad jego historią - jest Pan wiceprezydentem tego komitetu - ale także o International Association for Ottoman social and economic history. Jest Pan także członkiem komitetu redakcyjnego wielu pism historycznych, niektóre z nich są przeznaczone dla szerszej publiczności, inne zaś są skierowane do specjalistów.

Za osiągnięcia naukowe i bogaty dorobek, zwłaszcza z dziedziny stosunków dyplomatycznych między Chanatem Krymskim i Rzeczpospolitą Obojga Narodów otrzymał Pan nagrodę Prezesa Rady Ministrów. We Francji, międzynarodowe uznanie, jakim się Pan cieszy, zaowocowało współpracą z prestiżowymi uczelniami: Collège de France i Wyższą Szkołą Studiów Społecznych (EHESS).

Od objęcia, przed trzema laty, funkcji dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wspiera Pan kontakty z Francją, a mianowicie poprzez wspólne seminaria na temat historii powszechnej a także rozwijając współpracę z Collège de France. Przypomnę także, że jest Pan autorem posłowia do polskiego wydania „Historii Turków”, wybitnego francuskiego specjalisty Jean’a-Paul’a Roux.

Dzisiaj, wyrażając uznanie nie tylko dla Pana wybitnych osiągnięć naukowych, zaangażowania w wymianę myśli historycznej, ale także dla istotnego wkładu we współpracę naukową między naszymi dwoma krajami i popularyzację francuskich badań z zakresu dziejów Turcji, Prezydent Republiki Francuskiej postanowił mianować Pana Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Dariusz Kołodziejczyk, au nom du Président de la République française, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Szanowny Panie Tomaszu Michalski,

Od wczesnej młodości włada Pan językiem francuskim, wzrastał Pan w środowisku związanym z językiem i kulturą francuską. Ukończył studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra. Swoją pracę zawodową rozpoczął Pan w sektorze prywatnym, gdzie miał okazję współpracować z partnerami z krajów francuskojęzycznych. Następnie, w ramach podróży służbowych, regularnie odwiedzał Pan kraje Afryki Północnej.

W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym roku (1998), rozpoczął Pan pracę w sektorze publicznym, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Do dzisiaj pracuje Pan w tym resorcie, jakże ważnym dla rozwoju Polski. Postanowił Pan służyć swojemu krajowi kompetencjami zawodowymi i przymiotami charakteru. Dzięki nim wyróżnił się Pan, jako wybitny urzędnik państwowy.

W strukturach Ministerstwa piastował Pan różne, coraz ważniejsze stanowiska. W dwa tysiące siódmym roku został Pan zastępcą dyrektora Departamentu Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych, a dwa lata później dyrektorem tego departamentu.

W związku z pełnionymi funkcjami stał się Pan partnerem Ambasady Francji ze strony swojego Ministerstwa. Od lat udziela Pan cennego poparcia wszelkim inicjatywom na rzecz wzmocnienia współpracy francusko-polskiej w sektorze transportu. W trosce o modernizację infrastruktury swojego kraju, szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, uwzględniając francuską wiedzę fachową w tej dziedzinie, działał Pan wraz z poszczególnymi wydziałami Ministerstwa Transportu na rzecz przywrócenia dynamiki prac francusko-polskich grup roboczych. Przyczynił się Pan znacznie do dzisiejszej znakomitej współpracy gospodarczej i technologicznej między naszymi dwoma krajami.

Właśnie za to nieustanne zaangażowanie na rzecz rozwoju współpracy dwustronnej w dziedzinie transportu Prezydent Republiki Francuskiej pragnie dzisiaj Pana wyróżnić mianując Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Tomasz Michalski, au nom du Président de la République française, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Szanowny Panie Konradzie Niklewiczu,

Od młodzieńczych lat pasjonowały Pana bieżące wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Ukończył Pan studia z zakresu stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarza specjalizującego się w tematyce prawnej i politycznej rozpoczął Pan w miesięczniku The Warsaw Voice, wydawanym w języku angielskim, a następnie w tygodniku Prawo i Życie.

Od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku (1998), pracował Pan dla Gazety Wyborczej, gdzie zajmował się tematyką europejską w Warszawie a także, jako korespondent w Paryżu i Brukseli. Już w tamtym czasie, Pana dziennikarstwo miało wymiar zdecydowanie europejski, czego dowodem była aktywność w wielu organizacjach zawodowych - fundacji « Dziennikarze w Europie » w Paryżu, czy w agencji Reuters « Writing International News » w Londynie. Nie zaprzestawał Pan promować idei Europy w polskim społeczeństwie, a szczególnie w czasie, gdy kraj przygotowywał się do przystąpienia do Unii Europejskiej. Przybliżał Pan zasady funkcjonowania instytucji unijnych, tematy dyskusji prowadzonych na forum europejskim a także stanowisko Francji.

W tym kontekście, powierzenie Panu w dwa tysiące jedenastym roku funkcji rzecznika polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – a pełnił Pan tę funkcję jednocześnie z obowiązkami zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Informacji - nie oznaczało przerwania kariery dziennikarza, ale stanowiło zwieńczenie wieloletniej pracy na rzecz propagowania idei Europy. Idei tak bliskiej naszym obydwu krajom.

Następnie został Pan mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się Pan zagadnieniami gospodarczymi, europejskimi i współpracą międzynarodową. Pełniąc tę funkcję kontynuował Pan prowadzone od blisko dwudziestu lat działania na rzecz wprowadzania w życie idei Europy. W dwa tysiące trzynastym roku, przez ponad rok jest Pan doradcą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od lat należy Pan do grona ważnych partnerów Ambasady Francji, z którymi wspólnie wzmacniamy więzi łączące nasze dwa kraje wcielając w życie ideał Europy.

Dzisiaj, mianując Pana Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi, Francja pragnie wyrazić uznanie dla Pana zaangażowania na rzecz idei Europy, popularyzacji i urzeczywistniania tej idei w Polsce.

Konrad Niklewicz, au nom du Président de la République française, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Szanowna Pani Barbaro Bodalska-Mazur,

Po ukończeniu studiów z zakresu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, podjęła Pani pracę dydaktyczno-naukową na tej uczelni. Następnie objęła Pani stanowisko asystenta w warszawskiej Akademii Medycznej.

Po dwudziestu latach błyskotliwej kariery w szkolnictwie wyższym, w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym roku (1991) zdecydowała Pani poświęcić się dziennikarstwu. Tę drugą karierę, którą rozpoczęła Pani niejako bez przygotowania zawodowego, rozwijała Pani dokształcając się między innymi na stażu w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Lille czy podczas wyjazdów studyjnych w Brukseli i Strasburgu. Już wtedy interesowała się Pani przede wszystkim zagadnieniami europejskimi, i właśnie te kwestie zdominowały Pani pracę dziennikarską.

Brała Pani udział w tworzeniu Radia Zet, jednej z pierwszych prywatnych stacji radiowych w Polsce, która właśnie odzyskała niepodległość i niezależność. Przez wiele lat, była Pani odpowiedzialna za zagadnienia europejskie w Polskim Radiu, by zająć się tą samą tematyką w Polskiej Agencji Prasowej. Przez dwanaście lat pracy w PAP’ie, nieustannie wyjaśniała Pani polskiemu społeczeństwu prace instytucji europejskich, przy tej okazji chętnie przybliżając stanowisko Francji w ważnych debatach europejskich. A służył temu internetowy portal EuroPAP, któremu poświęciła Pani 10 lat swojego życia zawodowego stając się po kilku latach redaktorem naczelnym. W sposób szczegółowy, ale zarazem przystępny wyjaśniała wyzwania związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dbając o to, aby polskie społeczeństwo lepiej rozumiało debaty prowadzone w Brukseli.

Zawsze żywo interesowała się Pani naszym krajem, za każdym razem, gdy w Ambasadzie wręczano wybitnym Polakom francuskie odznaczenia państwowe lub gdy wysoki rangą przedstawiciel francuskich władz, minister, premier czy Prezydent Republiki przybywał do Polski, rzetelnie informowała o tym w mediach. Nawiązała Pani z moimi poprzednikami niezwykle owocną i bliską współpracę w czasie pełnienia przez Francję prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w roku dwutysięcznym (2000) i dwa tysiące ósmym (2008).

Mianując Panią Oficerem Narodowego Orderu Zasługi Prezydent Republiki Francuskiej chce dzisiaj wyrazić uznanie dla Pani osiągnięć dziennikarskich i podziękować za długoletnie działania podejmowane na rzecz rozwijania przyjaźni francusko-polskiej.

Mme Barbara Bodalska-Mazur, au nom du Président de la République française, nous vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre national du Mérite./.

opublikowano 17/04/2015

Haut de page