Wręczenie odznaczeń prof. Rottermundowi i senatorom Piniorowi i Pociejowi [fr]

Wręczenie odznaczeń prof. Andrzejowi Rottermundowi, senatorowi Józefowi Piniorowi i senatorowi Aleksandrowi PociejowiSzanowni Panowie Senatorowie, Szanowny Panie Profesorze,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,


Mam przyjemność i zaszczyt gościć Państwa dzisiaj wieczorem w Rezydencji Francji w Warszawie, aby uhonorować trzy osoby, które - każda na swój sposób - są bardzo silnie związane z Francją, wniosły i nadal wnoszą istotny wkład w promowanie Francji w Polsce. Czynią to z ogromnym oddaniem, za które, za chwilę, otrzymają odznaczenia: Order Sztuki i Literatury i Order Legii Honorowej.

Order Legii Honorowej został ustanowiony w 1802 r. przez Napoleona Bonaparte. Jest przyznawany za wybitne zasługi w promowaniu Francji oraz za szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje na całym świecie. Order Sztuki i Literatury został ustanowiony w 1957 roku i jest przyznawany za wyjątkowe dokonania artystyczne lub literackie a także za promowanie kultury francuskiej.

Zanim wręczę odznaczenie panu profesorowi Andrzejowi Rottermundowi, panu senatorowi Józefowi Piniorowi i panu senatorowi Aleksandrowi Pociejowi pozwólcie Państwo, że zgodnie z tradycją przedstawię zasługi, za które zostali wyróżnieni przez Francję.

Szanowny Panie Profesorze Andrzeju Rottermund,
Urodził się Pan w Warszawie, tutaj ukończył studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego.

Przez długie lata swojej kariery zawodowej stał się Pan międzynarodowym ekspertem w dziedzinie historii sztuki i muzealnictwa, cieszącym się ogromnym uznaniem za granicą. Ma Pan bogaty dorobek naukowy, od 2002 roku jest członkiem Polskiej Akademii Nauk. Od lat pracuje Pan energicznie i wytrwale, by utrzymać wysoki poziom dwóch głównych instytucji muzealnych Warszawy: Muzeum Narodowego, którego był Pan wicedyrektorem w latach 1975 – 1983, i Zamku Królewskiego, którym kieruje Pan od 1991 r. Dzięki Pana działaniom Zamek Królewski prowadzi bogatą wymianę kulturalną, przyczynia się do promowania Polski w Europie i jest zwiedzany przez ponad pięćset tysięcy osób rocznie.

Od wielu lat pracuje Pan na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie kultury między naszymi dwoma krajami. Dzięki Panu Francja mogła przedstawić w komnatach Zamku Królewskiego w 2005 r. wystawę „Cienie i światła. Cztery wieki malarstwa francuskiego”. Zaprezentowane zostały płótna naszych najwybitniejszych malarzy. Był Pan partnerem wielu wystaw organizowanych we Francji, przypomnę ekspozycję „Semper Polonia, sztuka w Polsce od epoki oświecenia do romantyzmu” w Muzeum w Dijon, „Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii", przygotowanej we współpracy z Musée Lorrain w Nancy, Musée des Beaux-Arts w Nancy i Bibliothèque Municipale w Nancy, „Polacy i Legia Honorowa” prezentowanej w Muzeum Wojska w Paryżu, „Orzeł Biały” wystawionej w pałacu w Compiègne, wreszcie od września dwa tysiące trzynastego do stycznia dwa tysiące czternastego roku gościł Pan u siebie wystawę „Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka dworska we Francji osiemnastego wieku”, przygotowaną we współpracy z Pałacem w Wersalu i kilkoma francuskimi placówkami muzealnymi. A w ubiegłym tygodniu dokonał Pan uroczystej inauguracji znakomitej wystawy zatytułowanej „Napoleon i sztuka”, przygotowanej wspólnie z Pałacem Cesarskim w Compiègne oraz Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

Chciałbym dodać, jeśli Państwo pozwolą, że przez ostatnie trzy lata, kiedy miałem przyjemność spotykać się z Panem, Panie Profesorze, odnosiłem wrażenie, że jest Pan ucieleśnieniem cnót polskości, tych najpiękniejszych i najbardziej szlachetnych, zapewne tych, które najbardziej zbliżyły do siebie nas, Francuzów i Polaków – a mianowicie erudycji, wytworności, elegancji, umiaru, umiłowania piękna…

W dowód uznania dla Pana dokonań i zaangażowania na rzecz wzmacniania więzi łączących nasze dwa kraje w dziedzinie kultury, Francja mianowała Pana Komandorem Orderu Sztuki i Literatury.

Andrzej Rottermund, au nom de la Ministre de la Culture et de la Communication, je vous remets les insignes de Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

***

Szanowny Panie Senatorze Aleksandrze Pociej,

Urodził się Pan w Warszawie, tutaj ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, następnie odbył studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa handlowego na uniwersytecie Paris X w Nanterre. Po stażach w kancelariach prawniczych we Francji i Stanach Zjednoczonych, rozpoczął Pan pracę jako adwokat w Polsce. Pana kariera nabrała charakteru politycznego w 2005 r., gdy kierował Pan kampanią wyborczą profesora Zbigniewa Religi, ubiegającego się wówczas o urząd prezydenta. W końcu postanowił Pan w pełni zaangażować się w politykę i został wybrany senatorem w dwa tysiące jedenastym roku.

Pańska charyzma i zdolności krasomówcze pomogły Panu w karierze zawodowej adwokata, ale także w przeżyciu przygody z filmem: jeszcze, jako dziecko zagrał Pan główną rolę w jednym z seriali telewizyjnych. Nadal co pewien czas pojawia się Pan w produkcjach filmowych grając epizodyczne role. Często występuje Pan, jako prowadzący lub ekspert, w programach telewizyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z prawem. Zajmuje Pan poczesne miejsce w środowisku prawniczym w Polsce.

W Senacie, gdzie wyróżnia się Pan dużą aktywnością, znajomością zagadnień gospodarczych i prawa, przewodniczy grupie przyjaźni francusko-polskiej, działając na rzecz wzmocnienia współpracy między Francją i Polską, szczególnie na poziomie samorządów lokalnych. Pańskie osobiste zaangażowanie miało decydujące znaczenie dla realizacji wielu projektów, wspomnę tutaj przykład wyjątkowego sukcesu wizyty grupy francuskich senatorów, która przybyła do Polski w dwa tysiące trzynastym roku. Ale na szczególne uznanie zasługuje decydująca rola, jaką odegrał Pan w przeniesieniu na polski grunt « Entretiens de Royaumont », nazwanych tutaj «Spotkaniami warszawskimi», otwartego dialogu pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, ekonomicznych, artystycznych, które stały się kolejnym elementem łączącym Francję i Polskę i trwale zakorzeniły się w stołecznym pejzażu.

Nie tylko wspiera Pan partnerskie relacje między naszymi dwoma krajami na gruncie Senatu, ale angażuje się w działania na rzecz Liceum Francuskiego w Warszawie, placówki o ogromnym znaczeniu dla francuskiej wspólnoty w Polsce.

Pragnąc wyrazić uznanie nie tylko dla Pana zaangażowania w dążeniu do wzmacniania stosunków francusko-polskich, ale również dla pasji, jaką żywi Pan wobec naszego kraju, jego języka i kultury. Francja mianowała Pana Kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Aleksander Pociej, au nom du Président de la République, je vous remets les insignes de chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

***

Szanowny Panie Senatorze Józefie Pinior,

Urodził się Pan w Rybniku, studia z zakresu prawa ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim i w tym samym czasie zaangażował się w działalność w strukturach opozycyjnych. W 1980 r., wraz - między innymi z Władysławem Frasyniukiem - budował Pan struktury związku Solidarność na Dolnym Śląsku, był członkiem zarządu regionu i rzecznikiem finansowym. Współtworzył Pan podziemne radio „Solidarność” we Wrocławiu. Na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, wykazując się wyjątkowym przeczuciem, podjął Pan z konta związku osiemdziesiąt milionów złotych – ta historia stała się kanwą książki i sensacyjnego filmu - dzięki Panu nie zostały one skonfiskowane przez komunistyczne władze. Pieniądze schowane w bezpiecznym miejscu służyły później finansowaniu konspiracyjnej działalności opozycji demokratycznej. Za pracę w podziemnych strukturach Solidarności kilkakrotnie był Pan więziony przez reżim generała Jaruzelskiego.

Po upadku komunizmu, powrócił Pan do pracy naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadził Pan wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym, a także w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. Nadal pozostał Pan zaangażowany w życie polityczne, działając w Unii Pracy, kładł Pan nacisk na ideał sprawiedliwości społecznej tak bliski Solidarności.

Głęboko przekonany o słuszności projektu europejskiego, stał się Pan niestrudzonym orędownikiem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej podczas referendum w 2003 r., zanim uzyskał Pan, co jest całkowicie naturalne, mandat jednego z pierwszych polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Jako europoseł kontynuował Pan swoją pracę na rzecz propagowania demokratycznych wartości pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka.

Następnie powrócił Pan do krajowej polityki i w 2011 r. uzyskał mandat senatorski na Dolnym Śląsku. Od wielu lat jest Pan przyjacielem Francji, jest członkiem senackiej grupy przyjaźni francusko-polskiej oraz utrzymuje owocne i serdeczne relacje z francuskimi senatorami.

Od kiedy objąłem swoją funkcję w Warszawie, ciągle jestem pod wrażeniem Pana ogromnego przywiązania do zasad, do demokracji i wolności politycznych. Bez względu o to czy chodzi o więzienia o statusie eksterytorialnym w Polsce, czy jak ostatnio, o kryzys związany z falą uchodźców, Pana głos rozbrzmiewa podczas publicznej debaty, i niezależnie od wątpliwych imperatywów politycznej koniunktury, występuje Pan w obronie wartości humanitaryzmu i solidarności.

To właśnie za tę wierność wartościom - które sama uważa za wartości uniwersalne - Francja chciała wyrazić uznanie jednemu z ich bezkompromisowych obrońców. A także za gorliwe zaangażowanie na rzecz konstrukcji europejskiej, projektu, do którego nasza Republika przywiązuje tak ogromną wagę. W uznaniu Pana zasług Francja mianowała Pana Kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Jozef Pinior, au nom du Président de la République, je vous remets les insignes de chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur./.

opublikowano 21/09/2015

Haut de page