Wręczenie odznaczeń prof. Adamowi Wodnickiemu, prof. Janowi Styczniowi i Romanie Agnel

Wręczenie odznaczeń
Kawalera Orderu Sztuk i Literatury panu profesorowi Adamowi Wodnickiemu,
Oficera Narodowego Orderu Zasługi panu profesorowi Janowi Styczniowi
Kawalera Orderu Legii Honorowej pani dyrektor Romanie Agnel

(Konsulat Generalny w Krakowie, 27 listopada 2014)

Panie i Panowie Profesorowie,
Panie i Panowie Dyrektorzy,
Szanowni goście, drodzy przyjaciele,


Cieszę się, że mogę powitać Państwa w Konsulacie Generalnym Francji w Krakowie, który jest także siedzibą Instytutu Francuskiego w Krakowie, na spotkaniu poświęconym kulturze i na uroczystości wręczenia francuskich odznaczeń państwowych.


Instytut Francuski w Krakowie aktywnie promuje kulturę francuską, wspiera bogatą wymianę między środowiskami twórczymi i środowiskami akademickimi. Współpracuje także z Krakowskim Biurem Festiwalowym, Międzynarodowymi Targami Książki, krakowskimi uczelniami wyższymi. Każdego roku w Instytucie organizowany jest z dużym powodzeniem dzień Campus France poświęcony promocji studiów we Francji. Poza tym, Instytut Francuski w Krakowie przyłącza się do wielu działań europejskiej sieci instytutów kultury EUNIC, na przykład do obchodów Międzynarodowego Dnia Tłumacza, organizowanych wspólnie z Katedrą UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Spotkaliśmy się dzisiaj również po to, aby uhonorować trzech wybitnych Polaków, których Francja mianowała kolejno: Kawalerem Orderu Sztuk i Literatury, Oficerem Państwowego Orderu Zasługi i Kawalerem Orderu Legii Honorowej.


Order Sztuk i Literatury jest jednym z czterech odznaczeń ministerialnych Republiki Francuskiej a zarazem jednym z głównych odznaczeń, którym Ministerstwo Kultury i Środków Przekazu honoruje osoby, które wyróżniły się czy to wkładem w światowy dorobek artystyczny lub literacki, czy to przyczyniając się do promowania kultury francuskiej na świecie.


Order Legii Honorowej został ustanowiony w tysiąc osiemset drugim roku (1802) przez Napoleona Bonaparte. Natomiast Narodowy Order Zasługi ustanowił generał Charles de Gaulle w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim roku (1963). Te dwa odznaczenia są przyznawane za zasługi w promowaniu Francji oraz za szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje.


Zanim wręczę odznaczenie panu profesorowi Adamowi WODNICKIEMU, panu profesorowi Janowi STYCZNIOWI i pani dyrektor Romanie AGNEL niech, zgodnie z tradycją, będzie mi wolno przedstawić w kilku słowach przebieg kariery i zasługi tych, którym dzisiejszego wieczoru Francja wyraża swoje uznanie.


Panie Profesorze Adamie Wodnicki,


Druga wojna światowa naznaczyła Pana dzieciństwo. Mając zaledwie kilkanaście lat działał Pan w ruchu oporu w harcerskiej organizacji Szarych Szeregów.


Po wojnie ukończył Pan studia artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W sześćdziesiątym siódmym roku (1967) rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w tej uczelni. W latach osiemdziesiątych otrzymał Pan tytuł profesora nadzwyczajnego a następnie profesora zwyczajnego sztuk plastycznych. Był Pan dziekanem Wydziału Form Przemysłowych i prorektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poza pracą pedagogiczną na macierzystej Akademii, prowadził Pan gościnnie zajęcia pedagogiczne w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Tuluzie oraz „Warsztaty Językowe” w Międzynarodowym Kolegium Tłumaczy Literatury Pięknej w Arles.


Prócz działalności pedagogicznej zaangażował się Pan w tworzenie pism literacko-artystycznych. W pięćdziesiątym szóstym roku (1956) był Pan współzałożycielem i redaktorem dwutygodnika „Zebra”. Jest Pan także członkiem-założycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Poetów Europy Środkowej i Wschodniej Cap à l’Est. Współorganizuje Pan Europejski festiwal poezji, teatru i muzyki, który odbywa się każdego roku na Słowacji. Ponadto należy Pan do zespołu redakcyjnego wydawnictwa Austeria, specjalizującego się przede wszystkim w literaturze francuskiej.


Jest Pan spełnionym pisarzem, niedawno wydawnictwo Austeria opublikowało Pańską „Trylogię prowansalską”, która uzupełniła jakże bogaty dorobek literacki. Zyskał Pan ogromne uznanie, jako tłumacz literatury francuskiej, głównie poezji. Dzięki Pana talentowi polski czytelnik mógł poznać poezję Saint-Johna Perse’a a także prozę Juliena Gracqa, między innymi „Brzegi Syrtów”. Swoją pracą translatorską przyczynił się Pan do promowania kultury francuskiej w Polsce.


W uznaniu Pana zasług Francja mianowała Pana, Profesorze, Kawalerem Orderu Sztuk i Literatury.


Adam Wodnicki, au nom de la Ministre de la Culture et de la Communication, nous vous remettons les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

****

Panie Profesorze Janie Styczeń,


Darząc fizykę szczególnym zainteresowaniem, podjął Pan studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim i w sześćdziesiątym drugim roku (1962) uzyskał dyplom magistra fizyki. Siedem lat później otrzymał stopień naukowy doktora, następnie doktora habilitowanego pracując w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

W latach siedemdziesiąt jeden do siedemdziesiąt dwa (1971-1972) prowadził Pan badania naukowe w Centre de Recherches Nucléaires w Strasburgu. Przeszedł Pan kolejne etapy pracy naukowo-dydaktycznej, od stanowiska asystenta do profesora w Instytucie Fizyki Jądrowej. Był Pan zastępcą dyrektora do spraw naukowych tego instytutu.


W latach tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden do dwa tysiące dwanaście (1991-2012) był Pan koordynatorem ze strony polskiej Konwencji francusko-polskiej dotyczącej współpracy polskich instytutów z francuskim państwowym Instytutem Fizyki Jądrowej i Fizyki Cząstek Elementarnych CNRS/CEA. W dwa tysiące szóstym roku (2006), dzięki podpisanej umowie z CNRS/CEA koordynuje Pan i rozwija współpracę francusko-polską w dziedzinie fizyki jądrowej. I tak każdego roku naukowcy z naszych obydwu krajów mogli realizować blisko siedemset dni pobytów naukowych w partnerskich ośrodkach. Od tego czasu wydali prawie tysiąc publikacji naukowych.

W latach dwa tysiące sześć – dwa tysiące dwanaście (2006-2012) przewodniczył Pan COPIN - Konsorcjum polskich instytucji naukowych i badawczych współpracujących z IN2P3-CNRS. Od dwa tysiące trzeciego roku (2003) jest Pan wice-przewodniczącym Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.


Z uwagi na ogromne zaangażowanie na rzecz pogłębiania francusko-polskiej współpracy naukowej w dziedzinie fizyki jądrowej i promowania francuskiego dorobku naukowego w Polsce, Francja mianowała Pana Oficerem Narodowego Orderu Zasługi.


Jan Styczeń, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes d’officier dans l’Ordre national du Mérite.

***

Pani dyrektor Romano Agnel,

Urodziła się Pani w Krakowie. W swoim rodzinnym mieście ukończyła Pani naukę w szkole baletowej. Posiadając obywatelstwo polskie i francuskie, kontynuowała Pani studia na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) a także uzyskała dyplom Narodowego Wyższego Konserwatorium Muzyki i Tańca w Paryżu, gdzie studiowała Pani taniec epoki baroku.

Od dziewięćdziesiątego trzeciego roku (1993) jest Pani wykładowcą krakowskiej Akademii Muzycznej. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym roku (1998) założyła Pani Fundację na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej „Ardente Sole”.

Jako choreografka, tancerka i dyrektor festiwalu tańca o światowej renomie, rozwijała Pani swoją karierę równolegle w Polsce i we Francji. W okresie od tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego do dwa tysiące trzynastego roku (1992-2013), przygotowała Pani wiele spektakli i wydarzeń artystycznych w obu krajach, dla Théâtre Baroque de France, Théâtre des Champs Élysées, Théâtre Atelier Lyrique de Tourcoing czy festiwalu w pałacu Vaux-le Vicomte.

Jest Pani inicjatorką i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Tańców Dworskich « Cracovia Danza », organizowanego na Zamku Królewskim na Wawelu, we współpracy z Instytutem Francuskim, w sierpniu każdego roku.

Za zaangażowanie na rzecz promocji i rozpowszechniania tańców historycznych a także kultury francuskiej w Polsce, Francja mianowała Panią Kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Romana Agnel, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d’Honneur.

****

opublikowano 01/12/2014

Haut de page