Wręczenie odznaczeń pani Iwonie Chećko i panom Jarosławowi Kurskiemu i Pawłowi Zalewskiemu [fr]

Wręczenie
odznaczenia Kawalera Narodowego Orderu Zasługi
pani Iwonie Chećko,
Kawalera Orderu Legii Honorowej
panom Jarosławowi Kurskiemu i Pawłowi Zalewskiemu,

(Rezydencja Francji, 25 lutego 2013)

Szanowny Panie Premierze, Panie Tadeuszu Mazowiecki
Szanowny Panie Pośle,
Szanowna Pani Prokurator,
Szanowny Panie Redaktorze,
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele,

Zgromadziliśmy się dzisiaj, by oddać hołd trzem wybitnym polskim osobistościom, które Francja wyróżniła mianując Kawalerem Orderu Legii Honorowej i Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Order Legii Honorowej został ustanowiony w tysiąc osiemset drugim roku przez Napoleona Bonaparte a Narodowy Order Zasługi przez generała de Gaulle’a w 1963 roku. Te dwa odznaczenia są przyznawane w uznaniu zasług osobistościom, które wniosły wyjątkowy wkład w promowanie Francji oraz szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje w świecie.

Zanim wręczę odznaczenia pani Iwonie Chećko, panu Jarosławowi Kurskiemu i panu Pawłowi Zalewskiemu, pozwólcie Państwo, że zgodnie z tradycją, w kilku słowach przedstawię zasługi, za które zostali oni wyróżnieni przez Francję.

* * *

Szanowna Pani Prokurator, pani Iwono Chećko,

Urodziła się Pani w Olsztynie, na Warmii, studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację odbyła Pani w warszawskim Sądzie Okręgowym a następnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Rozpoczęła Pani karierę prokuratora najpierw na szczeblu rejonowym a następnie okręgowym w Warszawie.

Wielokrotnie uczestniczyła Pani w stażach prawniczych za granicą, by wzbogacić i uzupełnić swoją wiedzę na temat zagranicznych systemów prawnych, zwłaszcza systemu francuskiego.

Wzięła Pani udział w stażu zorganizowanym w Paryżu przez Krajową Szkołę Sądownictwa (l’École nationale de la magistrature). Uczestniczyła Pani także w cyklu szkoleń przygotowanym wspólnie przez francuską Krajową Szkołę Administracji (l’École nationale d’administration, ÉNA) i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, którego uzupełnieniem była praktyka we francuskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wzięła Pani również udział w stażu poświęconym europejskiej sieci sądowniczej zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Paryżu.

Te różnorodne doświadczenia międzynarodowe oraz znajomość języka francuskiego uczyniły z Pani idealną kandydatkę na stanowisko, które pełni Pani do dzisiaj, zajmując się współpracą międzynarodową w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie, gdzie działa Pani na rzecz kontaktów w ramach europejskiej sieci sądowniczej i jest Pani także partnerem w Polsce Biura do spraw międzynarodowej wzajemnej pomocy sądowej w sprawach karnych francuskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, z którym prowadzi Pani owocną i skuteczną współpracę.

Odpowiadając za nadzór prawny w czasie wykonywania wniosków o udzielenie pomocy prawnej czy europejskiego nakazu aresztowania, zapewnia Pani także koordynację działań prowadzonych z różnymi prokuraturami w Polsce.

Szanowna Pani Prokurator, pani Iwono Chećko, pełniąc swoje funkcje zawsze starała się Pani ułatwiać prokuratorom i oficerom francuskiej policji współpracę z polskimi instytucjami oraz przezwyciężać ewentualne trudności jakie mogą się pojawić przy rozpatrywaniu konkretnych przypadków.

Ponadto wnosi Pani swój wkład w promowanie języka francuskiego, którym Pani z łatwością włada. A subtelności terminologii prawniczej nie mają przed Panią tajemnic.

Za te zasługi w służbie współpracy między naszymi obydwoma krajami, Prezydent Republiki Francuskiej postanowił odznaczyć Panią Narodowym Orderem Zasługi. Mnie zaś przypada zaszczyt wręczyć Pani odznaczenie Kawalera Narodowego Orderu Zasługi.

Iwona Chećko, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite.

* * *

Szanowny panie Redaktorze, drogi Jarku,

Urodził się Pan w Gdańsku, w rodzinie, w której sprzeciw wobec komunistycznego reżimu był rzeczą oczywistą. We wczesnej młodości, jeszcze w liceum zaangażował się Pan w walkę na rzecz demokracji i rozpoczął współpracę z kilkoma wydawnictwami podziemnymi. Należał Pan następnie do Ruchu Młodej Polski, wraz z Aleksandrem Hallem.
Z powodu aktywnej postawy na rzecz wolności i przeciw fali represji, która przetoczyła się przez Polskę nazajutrz po ogłoszeniu « stanu wojennego » został Pan aresztowany i zatrzymany pod zarzutem rzekomej napaści na milicjanta.

Więzienie Pana nie złamało – wręcz przeciwnie – umocniło w postanowieniu walki z systemem komunistycznym. Został Pan dziennikarzem prasy opozycyjnej, Biuletynu Informacyjnego Solidarności. Był Pan także w 1988 roku korespondentem hiszpańskiej agencji prasowej EFE w Polsce.

W okresie przemian demokratycznych został Pan rzecznikiem Lecha Wałęsy. To doświadczenie, które było inspiracją do napisania książki Wódz, skłoniło Pana do wyraźnego zdystansowania się od polityki i całkowitego poświęcenia pisaniu i dziennikarstwu. Został Pan członkiem redakcji Gazety Wyborczej, Pana artykuły publikowane w rubryce „opinie” wyrażały Pańskie głębokie przekonania i sprzeciw wobec wszelkich upokarzających kompromisów. Następnie został Pan zastępcą redaktora naczelnego.

Pracując u boku Adama Michnika [którego witam tutaj] przyczynił się Pan do tego, że ta gazeta stała się jednym z najlepszych europejskich dzienników, zaangażowanych na rzecz demokracji, wolności i sukcesu projektu europejskiego.

Szanowny Panie Redaktorze, drogi Jarku Kurski, jest Pan także autorem biografii wybitnego „kuriera z Londynu” i żołnierza Armii Krajowej, Jana Nowaka Jeziorańskiego, oraz wspaniałej „Biografii intelektualnej” francuskiego filozofa Raymonda Arona.

Jako wybitny, zaangażowany dziennikarz intelektualista, obrońca wartości wobec wszelkich układów i kompromisów w Polsce demokratycznej, umiał Pan pozostać wierny ideom, które przyświecały Panu podczas walki z systemem komunistycznym prowadzonej przez Solidarność. Będąc wybitnym znawcą francuskiej rzeczywistości, doskonale władając naszym językiem, ośmielę się powiedzieć : zakochanym we Francji, wnosił Pan wyjątkowy wkład w promowanie francuskiej kultury i myśli w Polsce, a także wartości tolerancji, do której nasze dwa kraje tak bardzo są przywiązane.

Za tę walkę, za to zaangażowanie, za tę stanowczość i wierność ideałom które Francja, razem z wolną Polską, promuje i broni, Prezydent Republiki Francuskiej mianował Pana Kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Jarosław Kurski, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

* * *

Panie Pośle Pawle Zalewski,

Urodził się Pan w Warszawie i tutaj, na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia z zakresu prawa i historii.

W latach osiemdziesiątych aktywnie działał Pan w opozycji prowadząc podziemną działalność wydawniczą; należał Pan do Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

W czasie negocjacji „Okrągłego stołu” uczestniczył Pan w pracach zespołu do spraw szkolnictwa wyższego.

Był pan doradcą Ministra Edukacji Narodowej a następnie wykładał w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Równolegle, Panie Pośle, zaangażował się Pan w służbę na rzecz współobywateli i dobra publicznego w powstającej młodej polskiej demokracji. Już w pierwszych wolnych wyborach został Pan wybrany posłem na Sejm, następnie jeszcze dwukrotnie uzyskał Pan mandat do Sejmu piątej i szóstej kadencji. Przez kilka lat zasiadał Pan w Zarządzie Województwa Mazowieckiego, regionu, do którego zawsze był Pan przywiązany.

Pełniąc swoje mandaty parlamentarne, szczególnie poświęcał się Pan dziedzinie, w której Pańskie kompetencje są niezaprzeczalne, mianowicie stosunkom międzynarodowym. W czasie piątej kadencji Sejmu przewodniczył Pan sejmowej komisji spraw zagranicznych. Pełniąc te funkcje pracował Pan na rzecz wzmocnienia stosunków dwustronnych między Francją i Polską; prowadził Pan dialog z tutejszą ambasadą, dialog tym bardziej owocny, że doskonale włada Pan naszym językiem.

Panie Pośle, zajmując się polityką zagraniczną swojego kraju, przywiązuje Pan szczególną wagę do rozwoju polityki wschodniej. Był Pan inicjatorem i pierwszym przewodniczącym polsko-ukraińskiej grupy międzyparlamentarnej a obecnie jest Pan współprzewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Działania te kontynuuje Pan na arenie europejskiej. Wybrany eurodeputowanym, jest Pan obecnie wiceprzewodniczącym Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego; bardzo aktywnie działa Pan także w ramach Delegacji do spraw stosunków z Białorusią. Sytuacja praw człowieka w tym kraju jest dla Pana szczególnie ważna.

Szanowny Panie Pawle Zalewski, za wieloletnie zaangażowanie na rzecz demokracji, w Polsce – a także w krajach gdzie jeszcze jej nie ma – oraz za nieoceniony wkład jaki Pan wniósł w poprawę jakości stosunków między naszymi obydwoma krajami Prezydent Republiki Francuskiej mianował Pana Kawalerem Orderu Legii Honorowej. Jestem więc zaszczycony mogąc wręczyć Panu to odznaczenie.

Paweł Zalewski, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

opublikowano 26/02/2013

Haut de page