Wręczenie odznaczeń kawalera Palm Akademickich nauczycielom Liceum Francuskiego im. René Goscinny’ego w Warszawie

Wręczenie odznaczeń kawalera Palm Akademickich
Danièle Dedo, Nathalie Potockiej, Michałowi Ryszkiewiczowi, Barbarze Subko i Magdalenie Śliwińskiej,
nauczycielom Liceum Francuskiego
im. René Goscinny’ego w Warszawie

Rezydencja Francji, 6 grudnia 2013 r.

Szanowny Panie Dyrektorze „Liceum Francuskiego” w Warszawie, Panie Pascal Plouchart,
Szanowny Panie Dyrektorze Szkoły Podstawowej, Panie Alain Marchou,
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Spotykamy się dzisiejszego wieczoru, by wyrazić uznanie pięciorgu nauczycielom, francuskim i polskim, pracującym w „Liceum Francuskim” w Warszawie. Ich wyjątkowe kompetencje i zasługi sprawiły, że zostali odznaczeni przez francuskiego Ministra Edukacji Narodowej kawalerami orderu Palm Akademickich.

Odznaczenie to zostało ustanowione w 1808 dekretem cesarza Napoleona. Nadawane jest, aby wyróżnić te osoby, które wybitnie zasłużyły się francuskiej edukacji narodowej, a w przypadku działalności pedagogicznej za granicą – przyczyniają się znacząco do upowszechnienia na świecie francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej.

Wyróżnienie pięciorga nauczycieli jest rzecz jasna zaszczytem, który spływa na cały zespół Liceum imienia René Goscinny’ego. Ta francuska placówka, dbająca o najwyższy poziom nauczania, z powodzeniem wypełnia misję szerzenia i oddziaływania języka francuskiego w Polsce, przekazywania wiedzy, wychowywania w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu, obejmując swym działaniem powierzonych jej pieczy uczniów francuskich, polskich czy innej jeszcze narodowości, ma też swój udział w kształtowaniu polskiej elity przesiąkniętej francuską kulturą.

A zatem z wielką radością, którą dzielę ze wszystkimi tu zgromadzonymi – nauczycielami, członkami grona pedagogicznego, rodzicami uczniów, przyjaciółmi Liceum Francuskiego – przystąpię teraz do wręczania odznaczeń kawalera orderu Palm Akademickich tym pięciorgu wyróżnionym, przypominając w kilku słowach ich zasługi.

***

Pani Danièle Dedo, karierę nauczycielki rozpoczęła Pani w szkołach podstawowych i przedszkolach w miejscowościach Blanzy i Montceau-les-Mines, w sercu regionu zagłębia kopalni i zakładów przemysłowych, leżącego w departamencie Saône-et-Loire, gdzie nadal widoczny jest ślad odciśnięty przez polską emigrację z początku dwudziestego wieku. Pani sama także wychowywała się w duchu wartości obu kultur, francuskiej i polskiej.

Następnie postanawia Pani realizować swoje powołanie pedagogiczne tutaj, w Warszawie, w Liceum Francuskim, gdzie naucza Pani od trzydziestu lat.

Zdobyła Pani wielkie doświadczenie, zwłaszcza w oddziałach przedszkolnych. Z niezwykłą skutecznością i oddaniem prowadzi Pani powierzone klasy tworząc sprzyjający klimat nauczania najmłodszych uczniów uwzględniając ich wielokulturowość.

Będąc aktywnym członkiem grona pedagogicznego, doświadczoną nauczycielką, zawsze gotową dzielić się z kolegami doświadczeniem zdobytym podczas pracy w Liceum imienia René Goscinny’ego, Pani troska o sukces szkolny i rozwój wszystkich uczniów, którzy zostali powierzeni Pani opiece, a także Pani udział w szerzeniu naszego języka i kultury francuskiej wśród młodych Polaków – to wszystko sprawiło, że została Pani wyróżniona przez francuskiego Ministra Edukacji Narodowej jako kawaler orderu Palm Akademickich.

Danièle Dedo, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier des Palmes académiques.

***

Pani Nathalie Potocka, do grona pedagogicznego Liceum Francuskiego w Warszawie dołączyła Pani dwadzieścia cztery lata temu, tuż po rozpoczęciu kariery nauczycielki we francuskiej edukacji. Integrując się w pełni z tym krajem, gdzie się Pani osiedliła – i gdzie założyła Pani rodzinę polsko-francuską – postanowiła Pani poznać ten nowy język i w tym celu uczęszczała Pani na kursy polskiego na Uniwersytecie Warszawskim na początku lat dziewięćdziesiątych.

W szkole podstawowej przy Liceum Francuskim uczyła Pani na wszystkich poziomach, po czym w ostatnich latach skupiła się Pani na klasach pierwszej i drugiej podstawówki, gdzie z zaangażowaniem uczy Pani najmłodszych. Kształcąc te wszystkie roczniki pierwszych klas podstawówki dba Pani o to, by dostosować podejście pedagogiczne do indywidualnych potrzeb uczniów, uwzględniając szczególny kontekst placówki szkolnej przyjmującej słuchaczy reprezentujących ponad trzydzieści różnych narodowości. Pod Pani kierunkiem uczniowie poznają sens uczenia się.

Jako ważne ogniwo grona pedagogicznego tej placówki, jest Pani nauczycielką rozważną i uważną, a Pani cierpliwa i systematyczna praca służy przekazywaniu uczniom wiedzy podstawowej, a wraz z nią zamiłowania do nauki. Za te wszystkie zalety, a także za Pani wkład w szerzenie języka i kultury francuskiej w Polsce, została Pani wyróżniona przez francuskiego Ministra Edukacji Narodowej jako kawaler orderu Palm Akademickich.

Nathalie Potocki, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier des Palmes académiques.

***

Panie Michale Ryszkiewicz, jest Pan magistrem matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorem matematyki stosowanej Polskiej Akademii Nauk. Po ukończeniu studiów uczył Pan najpierw w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a następnie został Pan oddelegowany na trzy lata do Instytutu Nauk Ścisłych i Technologii Uniwersytetu w Annabie.

Po powrocie z Algierii, trzydzieści lat temu, dołączył Pan do grona pedagogów Liceum Francuskiego w Warszawie, najpierw jako nauczyciel matematyki, a następnie jako nauczyciel fizyki i technologii.
Pana dynamizm i dobra znajomość miejscowych instytucji i uczelni sprawiły, że stał się Pan katalizatorem w realizowaniu projektów tej placówki i wsparciem dla Pana kolegów nauczycieli. Jako osoba zawsze gotowa do współpracy, włącza się Pan w działalność różnych instancji tej szkoły i prowadzi Pan rozmaite projekty edukacyjne (koła zainteresowań, wycieczki, zwiedzanie, podróże, zielone klasy, współzawodnictwo), które wzbogacały ofertę edukacyjną Liceum Francuskiego w Warszawie.

Jest Pan nauczycielem niezwykle solidnym, o doskonałym wykształceniu, Pana zaangażowanie w działalność liceum i jego szeroko pojmowanej misji edukacyjnej na rzecz uczniów francuskich i polskich sprawiły, że został Pan wyróżniony przez francuskiego Ministra Edukacji Narodowej jako kawaler orderu Palm Akademickich.

Michał Ryszkiewicz, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier des Palmes académiques.

***

Pani Barbaro Subko, po uzyskaniu tytułu magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim pełni Pani przez trzy lata obowiązki dydaktyczne jako asystentka na wydziale polonistyki, po czym, dwadzieścia siedem lat temu, rozpoczyna Pani pracę w Liceum Francuskim.

Zawsze zależało Pani na tym, by uczniowie odkrywali i polubili język polski, stosuje Pani metody oparte głównie na zachęcie, urozmaica Pani też swój warsztat dydaktyczny uruchamiając bądź biorąc udział w wielu projektach w ramach Liceum, jak wycieczki, podróże, współpraca partnerska z polskimi szkołami.

Dba Pani również o to, by uwrażliwić uczniów na wymiar wielokulturowy dziejów Polski, kraju w którym wiele narodowości żyło obok siebie do czasu drugiej wojny światowej i eksterminacji polskich i europejskich Żydów przez nazistowskie Niemcy, krzewiąc wśród uczniów konieczną pamięć o tych wydarzeniach.

Za Pani pełny oddania, entuzjazmu i aktywności udział w realizowaniu projektu pedagogicznego Liceum Francuskiego w Warszawie, a także za pielęgnowanie uniwersalnej pamięci i jej przekaz uczniom, którzy sami reprezentują wiele kultur, została Pani wyróżniona przez francuskiego Ministra Edukacji Narodowej jako kawaler orderu Palm Akademickich.

Barbara Subko, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier des Palmes académiques.

***

Pani Magdaleno Śliwińska, ukończyła Pani studia z zakresu germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, po czym nieco ponad trzydzieści lat temu została Pani nauczycielką języka Schillera w Liceum Francuskim, i to od klasy „quatrième” do „terminale”, czyli na pięciu kolejnych poziomach.

W swym nauczaniu zabiega Pani o to, by słuchacze uczący się niemieckiego poznawali nie tylko sam język, ale i kulturę niemiecką; w tym celu podejmuje Pani szereg projektów, realizując je z wytrwałością i wielką energią. W szczególności organizowała Pani i realizowała dla uczniów gimnazjum pobyty edukacyjne w stolicy Niemiec, a także wymianę szkolną w ramach współpracy partnerskiej, jaką rozwinęła Pani z jednym z liceów regionu Bremy w Niemczech.
Zaangażowała się Pani także w organizowanie pobytów uczniów uczących się niemieckiego na poziomie klasy „seconde” - czyli obecnie pierwszej klasy licealnej - na stażach w przedsiębiorstwach na terenie Niemiec.

Jako nauczycielka rzetelna i dynamiczna, potrafiąca nadać dodatkowy wymiar swemu nauczaniu, cechująca się wybitnymi umiejętnościami pedagogicznymi oraz stałym zaangażowaniem, by nauczanie było żywe i urozmaicone, przez co przyczyniła się Pani do wzbogacenia oferty dydaktycznej Liceum Francuskiego w Warszawie, została Pani wyróżniona przez francuskiego Ministra Edukacji Narodowej jako kawaler orderu Palm Akademickich.

Magdalena Śliwińska, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier des Palmes académiques.

***

opublikowano 09/12/2013

Haut de page