Wręczenie odznaczeń Sebastianowi Filipek-Kaźmierczakowi, Andrzejowi Grzybowi i Markowi Ziółkowskiemu

Przemówienie z okazji wręczenia orderu
za Zasługi dla Rolnictwa w randze kawalera
panu Sebastianowi FILIPEK-KAŹMIERCZAKOWI
oraz orderu Legii Honorowej w randze kawalera
panu Andrzejowi GRZYBOWI i w randze oficera panu Markowi ZIÓŁKOWSKIEMU
(Rezydencja Ambasadora Francji, 22 lipca 2014 w Warszawie)

Szanowni Panowie Marszałkowie,
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie,
Szanowne Panie i Panowie Posłowie,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Zebraliśmy się dzisiaj, by wyrazić uznanie trzem wybitnym polskim osobistościom, reprezentującym tak różne dziedziny, ale które łączy działanie na rzecz rozwoju współpracy francusko-polskiej, przyczyniając się w ten sposób do ożywiania stosunków pomiędzy Francją i Polską. Ich zasługi sprawiły, że zostaną odznaczone wysokimi francuskimi orderami. Będą to order za Zasługi dla Rolnictwa oraz, dwukrotnie, narodowy order Legii Honorowej w randze kawalera oraz w randze oficera.

***

Zwracam się najpierw do Pana Sebastiana Filipek-Kaźmierczaka. Teraz powiem kilka słów o orderze za Zasługi dla Rolnictwa, który Panu za chwilę wręczę.

Order za Zasługi dla Rolnictwa został ustanowiony w 1883 roku przez ministra Rolnictwa Trzeciej Republiki, Jules’a Méline’a. Przyznawany jest osobom w uznaniu szczególnych zasług dla rolnictwa lub dokonań na rzecz Francji w sektorze rolno-spożywczym.

Panie Sebastianie Filipek-Kaźmierczak,

Urodził się Pan we Wrocławiu, ale w połowie lat dziewięćdziesiątych zdecydował się Pan wyjechać na studia za granicę. Ukończył Pan Wyższą Szkołę Handlową ESA 3 w Paryżu, uzyskując dyplom w zakresie handlu zagranicznego i marketingu. Kilka lat później, już w Polsce, ukończył Pan także studia podyplomowe na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Jeszcze podczas studiów zdobył Pan pierwsze doświadczenie zawodowe w sektorze rolnym, angażując się w organizację misji handlowych w Polsce dla francuskich przedsiębiorstw.

W latach 1999–2006 stawia Pan przed sobą nowatorskie w tamtych czasach zadanie: przeniesienie na polski grunt francuskiego modelu doradztwa rolnego i rachunkowości dla gospodarstw rolnych. W tym celu współtworzy Pan, razem z francuskimi centrami ekonomiki rolniczej, oddział w Bydgoszczy, będącym polskim ośrodkiem gospodarki wiejskiej zwanym CER Polska. Dzięki działalności z zakresu doradztwa ekonomicznego i finansowego dla gospodarstw rolnych, stał się Pan pierwszoplanowym partnerem francuskich przedsiębiorstw, które pragną rozwijać działalność na polskim rynku w sektorze rolnym i rolno-spożywczym. W tym okresie zaczął Pan sam prowadzić czterdziestohektarowe gospodarstwo rolne.

Jednocześnie rozwija się Pana kariera polityczna. W 2006 roku został Pan mianowany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pełnił Pan tę funkcję przez dwa lata. Znając doskonale język francuski działał Pan na rzecz zbliżenia z Francją, co doprowadziło do zawarcia porozumień politycznych o wzajemnym wsparciu pomiędzy naszymi państwami w Radzie Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Od tego czasu pełni Pan różne funkcje w Izbie Pracodawców Polskich i w Polskiej Izbie Handlu, jak również w dziedzinie kształcenia rolniczego i mobilności polskich pracowników.
Bierze Pan udział w licznych projektach naukowych dotyczących rozwoju wysokojakościowej produkcji rolnej w Polsce, w których służy Pan wiedzą fachową i doświadczeniem. Od 2009 roku jest Pan ekspertem w ramach europejskiego projektu optymalizacji produkcji wołowiny w Polsce, który polega na zmianie praktyk hodowlanych i przetwórstwa mięsa wysokiej jakości, często zresztą od ras francuskich.

Wykonując wszystkie te funkcje, zawsze leżała Panu na sercu współpraca z Francją i promowanie francuskiego modelu rolnego, którego jest Pan wytrawnym znawcą. Te właśnie zasługi sprawiły, drogi Panie Sebastianie Filipek-Kaźmierczak, że francuski minister Rolnictwa mianował Pana kawalerem orderu „Zasłużony dla Rolnictwa”.
« Sebastian Filipek-Kaźmierczak, au nom du ministre de l’Agriculture, je vous fais chevalier de l’ordre du Mérite agricole. »

***

Teraz zwracając się do Panów Andrzeja Grzyba i Marka Ziółkowskiego powiem krótko, czym jest Narodowy Order Legii Honorowej, którym obaj Panowie zostaną dziś odznaczeni.

Odznaczenie to zostało ustanowione w 1802 roku przez Napoleona Bonaparte. Od tamtej pory przyznawane jest w uznaniu zasług tym, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w promowanie Francji oraz szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje.

Kieruję się teraz do Pana Andrzeja Grzyba.

Szanowny Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego,

Pańskie pierwsze studia dotyczyły ogrodnictwa na poznańskiej Akademii Rolniczej, po czym uzupełnił je Pan najpierw studiami z zakresu polityki i prawa rolnego Unii Europejskiej, a następnie, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w dziedzinie finansów.
W tym czasie włącza się Pan w działalność publiczną. Jest Pan między innymi zastępcą burmistrza Ostrzeszowa, potem wstępuje Pan do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, które przekształciło się potem w PSL.

W roku 1989, kiedy pierwsze demokratyczne wybory rozpoczęły okres transformacji, został Pan posłem z okręgu w Kaliszu i zasiadał Pan w pierwszym po wojnie demokratycznym Sejmie. Został Pan znowu wybrany w roku 1993, potem ponownie kilka razy do 2007 roku na trzy kolejne kadencje. W okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej jest Pan Przewodniczącym Sejmowej Komisji Integracji Europejskiej, a po wejściu Polski do Unii zostaje Pan Przewodniczącym Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej.

W roku 2000 wybrano Pana do funkcji wiceprezesa Związku Powiatów Polskich.
Na poziomie Pana regionu potwierdza Pan swój wybór polityczny obejmując w roku 2005 prezesurę Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce, a kilka lat później staje się Pan członkiem krajowego komitetu wykonawczego PSL. W roku 2008 tygodnik „Polityka” ogłosił, że jest Pan jednym z najbardziej aktywnych posłów, podkreślając Pańskie zalety: spokój i zdolność poszukiwania rozwiązań kompromisowych.

W 2008 roku, kiedy Francja objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, był Pan w Sejmie przewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, ówczesne kontakty z Ambasadą były zatem bardzo częste, niezwykle przyjazne, świadczące o Pańskim niezawodnym duchu współpracy.

W roku 2009 kandydował Pan w wyborach do Parlamentu europejskiego i został Pan posłem z ramienia PSL. Należy Pan wtedy do komisji Spraw Zagranicznych, a w podkomisji Praw Człowieka jest Pan Wiceprzewodniczącym. Dwa miesiące temu został Pan ponownie wybrany do Parlamentu Europejskiego, za co składam Panu gratulacje.
Słowem, jest Pan bardzo aktywny na wielu szczeblach życia politycznego. Pełniąc wiele różnych funkcji dał Pan dowody niezawodnego zaangażowania na rzecz Polski, ale i Europy. Interesuje się Pan różnorodnymi tematami, a Pańska rzetelność każe Panu zgłębiać te różne tematy. Jest Pan z przekonania rzecznikiem praw człowieka na poszczególnych piastowanych stanowiskach.
Jest Pan odznaczony w Polsce zarówno Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, jak i Złotym Krzyżem Zasługi.

Francja nie mogła pozostawać w tyle. Za Pańskie zaangażowanie na rzecz demokracji, za Pana ciągłe poszukiwanie porozumienia oraz za Wolę utrzymywania dobrych relacji z innymi państwami, w szczególności z Francją, Prezydent Republiki Francuskiej postanowił Pana wyróżnić narodowym orderem Legii Honorowej w randze kawalera.

« Andrzej Grzyb, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur. »

***

A teraz zwracam się do Pana Marka Ziółkowskiego.

Szanowny Panie Senatorze, drogi Marku,

Pozwoli Pan, że najpierw przedstawię kilka wybranych aspektów z Pana jakże bogatej biografii.

Był Pan uczniem klasy z językiem francuskim w liceum imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a więc słynnego „Marcinka”, tam też zdaje Pan maturę. Po studiach socjologicznych i filozoficznych uwieńczonych doktoratem, w latach 80. został Pan gwiazdą swojej alma mater, kierując Instytutem Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego rektora witam serdecznie.

W roku 1990 uzyskuje Pan tytuł profesora socjologii. Od 1991 roku pracuje Pan w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a począwszy od roku 1999 wykłada Pan w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie w roku 2001 został Pan dziekanem wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Są to lata intensywnej współpracy akademickiej z Francją, która zajmuje specjalne miejsce w Pana sercu. Wykłada Pan we Francji na wielu uczelniach wyższych.

Bardzo wcześnie włączył się Pan w działalność polityczną. W roku 1980, zaraz po jego powstaniu, przyłącza się Pan do ruchu Solidarności, przez trzy lata kieruje Pan Podziemną Radą Nauki Solidarności w Poznaniu. W 1990 roku, w Polsce będącej sceną znaczącej transformacji, zostaje Pan ekspertem polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pana zaangażowanie polityczne potwierdza się w 2004 roku, kiedy to przystępuje Pan do Platformy Obywatelskiej. W następnym roku zostaje Pan wybrany do Senatu z ramienia tej partii z okręgu poznańskiego i obejmuje Pan funkcję wicemarszałka Senatu. Staje się Pan również bardzo aktywnym członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W tym samym czasie pełni Pan funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Polsko-Francuskiej. Znamy Pana dobrze w tej właśnie roli, jest Pan w Warszawie pierwszoplanowym partnerem naszej Ambasady, ważnym uczestnikiem doskonałej relacji, jaką utrzymują nasze kraje.

W roku 2007 został Pan ponownie wybrany senatorem i ponownie obejmuje Pan funkcję wicemarszałka Senatu. A gdy w 2011 roku dostał się Pan do Senatu po raz trzeci, wybrano Pana na przewodniczącego senackiej komisji Gospodarki Narodowej.

Pana doskonała znajomość francuskiego dowodzi, że w Pana życiu Francja, jej kultura i ideały zawsze zajmowały ważne miejsce. Przez osiem lat był Pan naszym Konsulem Honorowym w Poznaniu. W roku 2007, w dniu święta narodowego Francji, a więc 14 lipca, został Pan odznaczony francuskim Orderem Zasługi w randze Oficera.

Od tamtej pory nadal przyczyniał się Pan do dalszego umacniania i zintensyfikowania naszych relacji, uczestniczy Pan we wszystkich wspólnych przedsięwzięciach, spotkaniach, seminariach czy konferencjach, które Polska i Francja współorganizują. We wspólnie prowadzonej refleksji, którą prowadzimy na główne tematy, takie jak energetyka, w tym energetyka jądrowa, obrona narodowa i bezpieczeństwo, ożywienie gospodarki w Europie, Pańska zdolność osądu i rozległa wiedza są niezwykle cenne.

Za te zasługi, Francja pragnie Panu wyrazić podziękowanie i Prezydent Republiki Francuskiej postanowił mianować Pana teraz Oficerem Narodowego Orderu Legii Honorowej.

« Marek Ziółkowski, au nom du Président de la République, je vous fais officier de la Légion d’Honneur. »

opublikowano 22/07/2014

Haut de page