Wręczenie odznaczeń Markowi Krawczykowi, Marii Michalik, Sylwii Sawickiej i Agnieszce Morawińskiej [fr]

Wręczenie odznaczeń
Kawalera Orderu Palm Akademickich
panu Markowi Krawczykowi,
pani Marii Michalik i
pani Sylwii Sawickiej
oraz Kawalera Orderu Sztuki i Literatury
pani Agnieszce Morawińskiej

Warszawa, 10 lutego 2014 roku

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

zgromadziliśmy się dziś wieczorem, by wyrazić uznanie czworgu Polakom, którzy przez swe działania, zaangażowanie i entuzjazm wnieśli znaczący wkład w promowanie oraz oddziaływanie francuskiego języka, kultury i nauki w Polsce. Za ich zasługi przyznano im najbardziej prestiżowe francuskie odznaczenia w dziedzinie kultury i w dziedzinie edukacji: Order Sztuki i Literatury oraz Order Palm Akademickich.

Order Sztuki i Literatury jest jednym z czterech odznaczeń ministerialnych Republiki Francuskiej - a co za tym idzie, jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych - którym Ministerstwo Kultury i Środków Przekazu wyróżnia osoby za wybitną twórczość artystyczną lub literacką oraz za wkład wniesiony w promowanie francuskiej kultury w świecie.
Natomiast Order Palm Akademickich, ustanowiony dekretem cesarza Napoleona w tysiąc osiemset ósmym roku (1808), jest przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej tym, którzy działając na uczelniach wyższych czy – ogólniej - w szkolnictwie przyczyniają się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej i naukowej.

Zanim wręczę odznaczenia bohaterom dzisiejszej uroczystości pozwolą Państwo, że w kilku słowach przedstawię zasługi, za które zostali oni wyróżnieni.

***

Szanowny Panie Rektorze,

Pan profesor Marek Krawczyk urodził się w Pruszkowie, studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej w Warszawie. Doktorat nauk medycznych uzyskał po odbyciu studiów z farmakologii klinicznej, po czym zdobył specjalizację z chirurgii. W następnych latach pokonał kolejne szczeble kariery uniwersyteckiej aż do tytułu profesorskiego w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym piątym roku (1995). Na początku lat dwutysięcznych objął funkcję dziekana wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, a pięć lat temu został wybrany rektorem tej uczelni [w międzyczasie przemianowanej na Warszawski Uniwersytet Medyczny].

Profesor Marek Krawczyk jest pionierem w Polsce w stosowaniu różnych technik chirurgicznych: jako pierwszy w tym kraju przeprowadził operację usunięcia woreczka żółciowego metodą laparoskopową. Jest uznanym specjalistą w dziedzinie przeszczepu wątroby, wykształcił wielu chirurgów w tym zakresie. Jest autorem lub współautorem ponad trzystu pięćdziesięciu (350) artykułów naukowych i około dwudziestu opracowań książkowych.

Drogi Panie profesorze,

Pana bliskie związki z Francją zacieśniły się w trakcie kilku pobytów zagranicznych w latach dziewięćdziesiątych w klinice chirurgii w Villejuif oraz w klinice chirurgii w Strasbourgu. Został Pan członkiem Francuskiej Akademii Chirurgicznej oraz Francuskiego Stowarzyszenia Chirurgicznego.

Jest Pan nie tylko błyskotliwym naukowcem akademickim oraz uznanym chirurgiem-praktykiem, ale i oddanym promotorem francusko-polskiej współpracy naukowej w dziedzinie chirurgii, która nadal się rozwija i przynosi owoce. Właśnie to zaangażowanie na rzecz umocnienia i rozwijania więzi między naszymi krajami w dziedzinie, w której uzyskał Pan tak wspaniałe efekty, sprawiło, że francuski minister edukacji narodowej nadał Panu tytuł Kawalera Orderu Palm Akademickich.

Marek Krawczyk, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Teraz zwrócę się do pani doktor Marii Michalik.

Szanowna Pani Doktor,

Pani Maria Michalik urodziła się w Knurowie na Śląsku, studia w instytucie filologii romańskiej odbyła w Krakowie na prestiżowym Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała doktorat z językoznawstwa. Następnie Pani Michalik ukończyła na Uniwersytecie Aix-Marseille studia podyplomowe w dziedzinie pogłębionych badań nad językiem.

Obecnie jest Pani nauczycielką francuskiego w renomowanym liceum warszawskim imienia Stefanii Sempołowskiej, gdzie od ośmiu lat pełni Pani z zapałem funkcję koordynatora sekcji dwujęzycznej.

Bierze Pani czynny udział w działalności tego liceum, zarówno w dziedzinie dydaktycznej, jak i w innych przedsięwzięciach tej placówki. Jest Pani także przy wielu okazjach rzecznikiem personelu dydaktycznego pozostałych sekcji dwujęzycznych wobec polskich władz edukacyjnych.

Droga Pani Doktor,

jest Pani nie tylko uznanym nauczycielem, ale także cennym - powiedziałbym nawet - niezbędnym partnerem dla tutejszej ambasady: w swych staraniach o coraz skuteczniejsze wspieranie rozwoju klas dwujęzycznych w Polsce, nasz dział współpracy edukacyjnej regularnie korzysta z Pani wiedzy i działania.

W uznaniu Pani niezawodnego zaangażowania w pełnieniu powołania dydaktycznego oraz Pani wzorowej gotowości współpracy z Ambasadą Francji na rzecz promowania i oddziaływania francuskiego języka i kultury w Polsce, francuski minister edukacji narodowej nadał Pani tytuł Kawalera Orderu Palm Akademickich.

Maria Michalik, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Teraz zwrócę się do pani dyrektor Agnieszki Morawińskiej.

Pani Agnieszka Morawińska urodziła się w tym pięknym mieście - Warszawie. Temu miastu poświęciła sporą część kariery zawodowej, starając się wydobyć na światło dzienne jego bogactwo kulturalne. Pani Agnieszka Morawińska ukończyła studia magisterskie z historii sztuki, po czym zrobiła doktorat z nauk humanistycznych, w obu przypadkach na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową postanowiła połączyć z umiłowaniem dla sztuki i kultury. Najpierw w warszawskim Muzeum Narodowym zajmowała się kontaktami z placówkami muzealnymi zagranicą, potem kierowała działem malarstwa tego muzeum, była też kuratorem galerii sztuki polskiej w tej placówce. Na początku lat dziewięćdziesiątych pełniła też funkcje ministerialne w resorcie Kultury i Sztuki. Następnie została mianowana kuratorem centrum sztuki innej renomowanej placówki kulturalnej Stolicy, a mianowicie Zamku Królewskiego.

Wówczas kariera Pani Agnieszki Morawińskiej nabrała nowego tempa, a jej talenty znalazły zastosowanie na innych szerokościach geograficznych, ale zawsze w służbie Polsce: została bowiem mianowana na cztery lata ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Australii, Nowej Zelandii i Papui-Nowej Gwinei. Po powrocie z placówki dyplomatycznej Pani Morawińska wróciła do swej pierwszej miłości, najpierw jako osoba odpowiadająca za public relations Zamku Królewskiego w Warszawie, następnie jako dyrektorka Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, a trzy lata temu jako dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie.

Droga Pani Dyrektor,

jest Pani też autorką i tłumaczką wielu publikacji w dziedzinie estetyki i sztuki, a także wybitną specjalistką okresu romantyzmu i ruchu feministycznego w sztuce. Jako frankofil z zamiłowania i znająca doskonale język francuski, pełniąc poszczególne funkcje zawsze dbała Pani o należne miejsce dla francuskiej kultury i sztuki. Osobiście zaangażowała się Pani w organizację kilku ambitnych i zauważonych przez publiczność wystaw, jak na przykład tej poświęconej francuskiemu malarzowi Fernandowi Légerowi czy francusko-polskiej artystce Sarze Lipskiej. Pani zaangażowanie na rzecz oddziaływania francuskiej kultury i sztuki w Polsce oraz na rzecz dialogu artystycznego i intelektualnego obu naszych krajów sprawiły, że została Pani wyróżniona przez francuskiego ministra Kultury i Środków Przekazu tytułem Kawalera Orderu Sztuki i Literatury.

Agnieszka Morawińska, au nom du ministre de la Culture et de la Communication, je vous fais chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

***

Teraz zwrócę się do pani doktor Sylwii Sawickiej.

Pani Sylwia Sawicka pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego. Podjęte studia w instytucie filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego uwieńczyła doktoratem. Następnie Pani Sawicka ukończyła podyplomowe Europejskie Studium Dziennikarstwa, prowadzone przy Uniwersytecie Warszawskim przy udziale Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Lille.

Jako nauczycielka w renomowanym zespole szkół im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie, Pani Sylwia Sawicka bardzo szybko wyróżnia się swym dynamizmem, przez co już w drugim roku pracy w tej placówce dyrekcja powierza pani Sawickiej funkcję koordynatora francuskiej sekcji dwujęzycznej, które to zadanie pani Sawicka pełni do dzisiaj z wielkim talentem, znajomością rzeczy i zapałem.

Angażując się mocno w zajęcia pozaszkolne w pełni przekonana do ich rzeczywistej wartości pedagogicznej, przyczynia się do zorganizowania wielu wymian z udziałem szkół francuskich. W szczególności podejmuje się koordynacji dla wszystkich francuskich sekcji dwujęzycznych w Polsce programu wymiany młodzieży w formacie Weimarskim, a więc dołączając do polskiej i francuskiej również młodzież niemiecką, za główny temat takiej wymiany przyjmując pojęcie obywatelskości.

Droga Pani Doktor,

podobnie jak Pani Maria Michalik, jest Pani jednym z heroldów francuskich sekcji dwujęzycznych w Polsce, a więc szczególnie cennym partnerem, rzetelnym i wiarygodnym dla działu współpracy edukacyjnej tutejszej Ambasady. Pani talenty nauczycielskie, Pani wyjątkowe zaangażowanie na rzecz francuskiego języka i kultury i ich propagowania w Polsce, a także niezawodna gotowość współpracy, jaką Pani się wykazała w kontaktach z instytucjami promującymi nauczanie francuskiego sprawiły, że francuski Minister Edukacji Narodowej mianował Panią Kawalerem Orderu Palm Akademickich.

Sylwia Sawicka, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

opublikowano 10/02/2014

Haut de page