Wręczenie odznaczeń: Małgorzacie Tryuk, Barbarze Kucharczyk i Katarzynie Chałasińskiej-Macukow (15 października 2013) [fr]

Wręczenie odznaczeń
oficera orderu Palm Akademickich Pani Małgorzacie Tryuk
oraz kawalera orderu Legii Honorowej
Pani Barbarze Kucharczyk i Pani Katarzynie Chałasińskiej-Macukow

(Rezydencja Ambasadora Francji, 15 października 2013)

Szanowne Panie, szanowni Panowie, drodzy Przyjaciele,

Spotykamy się dzisiejszego wieczoru, żeby wyrazić uznanie trzem wyjątkowym polskim osobistościom, które Francja wyróżnia dwoma ze swych najbardziej prestiżowych odznaczeń: są to Order Legii Honorowej oraz Order Palm Akademickich.

Order Legii Honorowej został ustanowiony w 1802 roku przez Napoleona Bonaparte. Odtąd Francja odznacza tym orderem osoby, które wyróżniają się wybitnymi zasługami na rzecz Francji oraz wartości, które ten kraj reprezentuje.

Natomiast Order Palm Akademickich, ustanowiony sześć lat później dekretem cesarza Napoleona, w 1808 roku, jest przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Ma na celu wyróżnienie tych osób, które działając na uczelniach wyższych czy – szerzej - w szkolnictwie przyczyniają się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej.

Zanim wręczę odznaczenia bohaterom dzisiejszej uroczystości pozwolą Państwo, że w kilku słowach przedstawię osiągnięcia, jakimi się te osoby wyróżniły i którymi zasłużyły sobie na dzisiejsze odznaczenia.

***

Pani Profesor Małgorzato Tryuk, droga Pani Małgorzato,

Urodziła się Pani w Warszawie, a z językiem francuskim miała Pani kontakt już od wczesnej młodości, jako że w wieku dziesięciu lat wyjechała Pani z rodzicami do Afryki francuskojęzycznej, do Mali, gdzie Pani ojciec zajmował przez cztery lata stanowisko Radcy do spraw handlowych. Tak więc w Bamako po raz pierwszy zanurzyła się Pani w melodię języka francuskiego.

Po powrocie do Polski studiowała Pani językoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, po czym sama zaczęła Pani wykładać na Wydziale Lingwistyki Stosowanej tej uczelni. Popełnia Pani jednak pewną niewielką niewierność w stosunku do swojej alma mater, skoro habilitację uzyskała Pani na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu… Z drugiej strony, kiedy jest się tak wrażliwym jak Pani na muzykę języka, jak tu nie ulec urokowi Adama Mickiewicza?

W trakcie kariery naukowej ukończyła Pani również szereg staży we Francji, na Sorbonie, na Uniwersytetach Rennes II i Lyon II…

Jest Pani bowiem specjalistką w zakresie filologii słowiańskiej, jak i romańskiej, a w pracach naukowych zajmowała się Pani zarówno gramatyką opisową języka francuskiego, jak i francusko-polską gramatyką kontrastywną.

Jest Pani też specjalistką w kwestiach związanych z tłumaczeniem pisemnym i ustnym. Dzięki ściśle stosowanym metodom dydaktycznym, wykształciła Pani całe zastępy tłumaczy z i na francuski, którzy osiągnęli nadzwyczajny poziom w tej sztuce, za co Francja może tylko być Pani wdzięczna. Ponadto napisała Pani szereg zasadniczych prac w tej dziedzinie; pozwolę sobie wspomnieć o tylko jednej z nich, dotyczącej zagadnień etycznych pracy tłumacza, której tytuł szczególnie wzbudzający zaciekawienie brzmi: "Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył"!

Jako członek władz Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich „Plejada” czy w stowarzyszeniu naukowym „Lexicologie, Traduction, Terminologie” włącza się Pani zdecydowanie w rozwój francusko-polskiej współpracy naukowej w dziedzinach, w których się Pani specjalizuje. Pani udział w wielu konferencjach międzynarodowych, zarówno w Polsce jak i zagranicą, poświęconych zagadnieniom lingwistycznym języka francuskiego, przyczyniają się w znaczącej mierze do promocji tego języka.

Prócz pracy badawczej zajmuje się Pani również nauczaniem: zawsze zależało Pani na dzieleniu się wiedzą, a studenci, których kolejne roczniki uczestniczyły w Pani wykładach, mogą zaświadczyć o Pani przenikliwym zmyśle pedagogicznym, o Pani poświęceniu na rzecz przekazu tej jakże Pani bliskiej znajomości języka francuskiego.
Wśród Pani słuchaczy znalazło się również wielu dyplomatów, którzy przybywali do Polski w ramach pełnionych funkcji, a którym objaśniała Pani z anielską cierpliwością subtelności polskiej deklinacji i zwrotów idiomatycznych, przez co ten język stawał się łatwiej przystępny. Do grona tych uczniów był również oddany Pani gospodarz dzisiejszej uroczystości, który może zaświadczyć o jakości i wysokich wymaganiach Pani nauczania, składając Pani ten hołd w języku Mickiewicza.

Droga Pani Małgorzato, za Pani zasługi w dziele upowszechniania języka francuskiego w Polsce, Francja mianuje Panią Oficerem Orderu Palm Akademickich.

Małgorzata Tryuk, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais officier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Droga Pani Barbaro Kucharczyk,

Pani także urodziła się w Warszawie, tutaj ukończyła studia na dwóch kierunkach, które doskonale do siebie pasują, a mianowicie język francuski i ekonomię. Uzyskała Pani tytuł magistra filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz dyplom z zakresu zarządzania przyznawany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i paryską wyższą szkołę handlową, po francusku Ecole des hautes études commerciales, czyli HEC.

Doskonaląc wykształcenie zdobyła Pani jeszcze dyplom z francuskiego języka biznesowego paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Posiadając tak mocne atuty, szybko pokonywała Pani kolejne szczeble kariery w pierwszym francusko-polskim banku inicjatyw społeczno-ekonomicznych BISE, utworzonym na początku lat dziewięćdziesiątych. Najpierw odpowiadała Pani za dział francuski tego banku, potem za rozwój bankowości detalicznej, by następnie zostać zastępcą dyrektora ds. rozwoju tego banku w Polsce.

Przed pięcioma laty dołączyła Pani do ekipy przedstawicielstwa banku Crédit industriel et commercial (CIC) w Polsce i objęła stanowisko dyrektora generalnego.

Angażując się mocno w życie stowarzyszeń francusko-polskich, zawsze wnosiła Pani osobisty wkład w rozwój stosunków między Francją i Polską. Dbając o podkreślanie walorów francuskiej kultury biznesu, jest Pani także żarliwym obrońcą języka francuskiego w środowisku biznesowym, nie waha się Pani promować ten język, zwłaszcza w ramach inicjatyw Stowarzyszenia Francja-Polska, w którym pełni Pani funkcję członka Zarządu.

To właśnie za to niesłabnące zaangażowanie na rzecz promocji francuskiej gospodarki i kultury w Polsce otrzymuje Pani Order Legii Honorowej.

Barbara Kucharczyk, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

***

Szanowna Pani Rektor, Droga Pani Katarzyno Chałasińska-Macukow,

Urodziła się Pani w Łodzi, ale studia ukończyła na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Po czteroletnim interludium spędzonym w Instytucie Fizyki Politechniki Warszawskiej powróciła Pani do swej alma mater, gdzie uzyskuje Pani doktorat z nauk fizycznych.

W tym okresie odbywa Pani staż na Uniwersytecie Franche-Comté, z którym będzie Pani odtąd regularnie współpracować.

Jest Pani uznaną specjalistką nauk optycznych, autorką licznych publikacji w tej dziedzinie, zwłaszcza dotyczących optoelektroniki.

Równolegle z karierą naukową, habilitacją, a potem nominacją profesorską, pełni Pani coraz ważniejsze funkcje na Uniwersytecie Warszawskim. Kieruje Pani laboratorium przetwarzania danych, jest Pani zastępcą dyrektora Instytutu Geofizyki, prodziekanem i dziekanem Wydziału Fizyki, prorektorem i rektorem Uniwersytetu Warszawskiego przez dwie kadencje. Podczas drugiej kadencji zostaje Pani przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Podczas pełnienia tych prestiżowych funkcji zawsze Pani działała na rzecz rozwoju kontaktów z francuskimi uniwersytetami i innymi szkołami wyższymi. Przyczyniła się Pani do powstania podwójnych francusko-polskich dyplomów we współpracy z takimi francuskimi uczelniami, jak Sorbona, Uniwersytet w Poitiers, Państwowy Instytut Języków i Kultur Wschodnich INALCO i słynna Ecole polytechnique. Była Pani między innymi przewodniczącą delegacji polskich rektorów, która dwa lata temu spotkała się z rektorami uniwersytetów francuskich, nawiązując nowe i obiecujące formy współpracy między szkołami wyższymi naszych krajów.

W podziękowaniu za Pani zaangażowanie na rzecz francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej, ale również za promocję języka francuskiego jako języka nauki, Francja mianuje Panią kawalerem Orderu Legii Honorowej.

Katarzyna Chałasińska-Macukow, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

***

opublikowano 16/10/2013

Haut de page