Wręczenie odznaczeń Kawalera Orderu Palm Akademickich i Oficera Narodowego Orderu Zasługi (Warszawa, 9 kwietnia 2014)

Wręczenie insygniów
Kawalera Orderu Palm Akademickich
pani Ewie Pileckiej, panu Jackowi Bardowskiemu,
pani Zofii Wiesiołowskiej-Lis i panu Sławomirowi Wołczyńskiemu,
oraz Oficera Narodowego Orderu Zasługi
panu Robertowi Firmhoferowi

(Warszawa, 9 kwietnia 2014)

Szanowne Panie,
Szanowni Panowie,
Drodzy Przyjaciele,

Zebraliśmy się dziś wieczorem, by wyrazić uznanie pięciu wyjątkowym osobom, które, choć ich kariery przebiegały rozmaicie, umiały, każda w swojej dziedzinie, wzbogacić tę szczególną więź, jaka łączy nasze kraje, Francję i Polskę.

Będę miał zaszczyt wręczyć dwa rodzaje wysokich odznaczeń francuskich: order Palm Akademickich oraz Narodowy Order Zasługi.

W kilku słowach przypomnę najpierw historię orderu Palm Akademickich. Odznaczenie to zostało ustanowione w tysiąc osiemset ósmym roku (1808) dekretem cesarza Napoleona. Obecnie order Palm Akademickich nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnienia osób, które zasługami dla społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej.

Natomiast Narodowy Order Zasługi został ustanowiony przez generała de Gaulle’a w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim roku (1963). Jest przyznawany osobistościom francuskim i zagranicznym, które wniosły szczególny wkład w promowanie Francji oraz szerzenie wartości, których ona strzeże.

Zanim wręczę odznaczenia bohaterom dzisiejszej uroczystości pozwolą Państwo, że pokrótce przedstawię osiągnięcia, jakimi te osoby wyróżniły się i którymi zasłużyły sobie na dzisiejsze odznaczenia.

***

Zwracam się najpierw do pani doktor Ewy Pileckiej.

Droga Ewo Pilecka, jako dyrektor Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Pani jedną z głównych katedr języka francuskiego i studiów frankofońskich w Polsce. Od wielu lat, działa Pani na rzecz rozwoju języka francuskiego w polskich placówkach szkolnictwa wyższego. Pani działania obejmują placówki w całej Polsce, i tam też wykorzystuje Pani swe kompetencje i kwalifikacje akademickie na rzecz promowania języka francuskiego.

Jest Pani uznaną specjalistką w dziedzinie językoznawstwa, zainicjowała Pani, wraz z Instytutem Francuskim w Polsce wiele programów współpracy, zwłaszcza dotyczące kształcenia ustawicznego nauczycieli i nauczania w szkołach średnich.

Droga Ewo Pilecka, za Pani działania edukacyjne, zaangażowanie na rzecz promowania, rozwijania i upowszechniania nie tylko języka, ale także kultury francuskiej Minister Edukacji Narodowej mianował Panią kawalerem orderu Palm Akademickich.

« Ewa Pilecka, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

***

Zwracam się teraz do profesora Jacka Bardowskiego

Szanowny Panie Profesorze, jest Pan uznanym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii ; pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk realizował Pan we współpracy z Francją wiele programów badawczych, w czym pomogła Panu doskonała znajomość języka francuskiego. Jako przykład wspomnę program realizowany wraz z Institut national de la recherche agronomique (INRA) w Jouy-en-Josas, gdzie w latach tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt osiem do tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery (1988 – 1994) prowadził Pan badania w zakresie biologii molekularnej bakterii.

Poza francusko-polską współpracą naukową, której jest Pan jednym z ważnych partnerów, działa Pan również na rzecz współpracy uniwersyteckiej. Od wielu lat, bierze Pan czynny udział w rekrutacji kandydatów na stypendia rządu francuskiego. Realizuje Pan także programy współpracy z Liceum Francuskim w Warszawie, przyjmując uczniów na staże, dzięki czemu mogą oni bliżej poznać Instytut Biochemii i Biofizyki.

Panie Profesorze, drogi Jacku Bardowski, w uznaniu zasług dla rozwoju, przez te wszystkie lata, współpracy z Francją w dziedzinie nauki oraz za działalność dydaktyczną na rzecz popularyzacji nauki, Minister Edukacji Narodowej mianował Pana kawalerem orderu Palm Akademickich.

« Jacek Bardowski, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

***

Zwracam się teraz do pani Zofii Wiesiołowskiej-Lis.

Droga Zofio Wiesiołowska-Lis, po uzyskaniu dyplomów uniwersytetu Sorbonne Nouvelle - Paris III i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaczęła Pani swoją karierę jako redaktor-korektor w wydawnictwie naukowym PWN, by następnie na początku lat dziewięćdziesiątych poświęcić się nauczaniu.

Działa Pani wyjątkowo aktywnie na rzecz promowania języka francuskiego: uczy Pani w klasach DELF (diplômes d’études en langue française) i klasach przygotowujących się do egzaminu maturalnego w opcji międzynarodowej, kształci Pani egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, organizuje konkurs piosenki francuskiej, prowadzi warsztaty i staże dla nauczycieli, zwłaszcza teatralne, i jest Pani autorem licznych publikacji pedagogicznych. Chyba nie trzeba już dodawać, że Pani uczniowie są zawsze doskonale przygotowani i co roku są wśród laureatów konkursów języka francuskiego organizowanych w Polsce.

Przez wszystkie lata swojej kariery zawodowej, nieustannie działała Pani na rzecz upowszechniania języka francuskiego, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, wnosząc również wkład w udoskonalanie metod pedagogicznych.
I właśnie za to nieustanne zaangażowanie została Pani mianowana przez Ministra Edukacji Narodowej kawalerem orderu Palm Akademickich.

Zofia Wiesiołowska-Lis, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

***

Zwracam się teraz do profesora Sławomira Wołczyńskiego.

Szanowny Panie Profesorze, jest Pan wybitnym specjalistą w dziedzinie endokrynologii i od wielu lat współpracuje z francuskimi lekarzami i naukowcami, zwłaszcza z Wydziałami Lekarskimi i Biologii Uniwersytetów w Caen i Lyonie oraz z oddziałem rozrodczości szpitala Jean Rostand w Sevres. Wraz z francuskimi kolegami i dzięki znajomości języka francuskiego realizował Pan dwustronne programy badawcze, które okazały się przydatne i owocne.
Od blisko dziewięciu lat, organizuje Pan w Polsce francusko-polskie sympozja poświęcone endokrynologii rozrodczości. Są one zawsze wyjątkowym wydarzeniem, które gromadzi wielu wybitnych polskich i francuskich specjalistów.

Panie Profesorze, drogi Sławomirze Wołczyński, przez wszystkie lata swojej kariery budował Pan bliskie relacje ze swoimi francuskimi kolegami, przyczyniając się do rozwoju współpracy naukowej między naszymi krajami, pod każdym względem znakomitej. I liczę, że będzie ona kontynuowana. Insygnia kawalera orderu Palm Akademickich, które Panu wręczę w imieniu Ministra Edukacji Narodowej, są wyrazem wdzięczności i uznania ze strony Francji dla Pana zaangażowania i dotychczasowych dokonań.

« Sławomir Wołczyński, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

***

Zwracam się teraz do pana Roberta Firmhofera.

Drogi Robercie Firmhofer, jest Pan absolwentem wydziału filozofii Akademiii teologii Katolickiej w Warszawie, początkowo pracował Pan jako dziennikarz w Polskim Radiu, gdzie w krótkim czasie objął Pan funkcję zastępcy dyrektora.

W latach dziewięćdziesiątych, był Pan jednym z inicjatorów „Pikniku Naukowego” i otrzymał prestiżową nagrodę imienia profesora Hugona Steinhausa za upowszechnianie nauki i działania na rzecz zbliżenia nauki i społeczeństwa.

Projekt ten stał się niezwykle ważnym wydarzeniem organizowanym corocznie w maju, w Warszawie i największą imprezą plenerową popularyzującą wiedzę naukową w Europie – sto czterdzieści tysięcy zwiedzających (140.000) zanotowano podczas siedemnastej edycji Pikniku w ubiegłym roku. Jak Panu wiadomo, Ambasada Francji co roku z wielkim entuzjazmem bierze udział w tym ważnym wydarzeniu.

W pierwszej dekadzie dwudziestego pierwszego wieku zainicjował Pan projekt Centrum Nauki Kopernik, które dzisiaj stało się prawdziwym fenomenem społecznym, przyciągającym ponad milion zwiedzających rocznie.

Pełniąc od ośmiu lat funkcję dyrektora Centrum Nauki Kopernik, jest Pan także od trzech lat przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów i Centrów Nauki. Jest Pan także członkiem komitetu badań naukowych Polskiej Akademii Nauk, który zajmuje się promowaniem i upowszechnianiem nauki oraz wzmacnianiem więzi między nauką i społeczeństwem.

W dwa tysiące dwunastym roku (2012), za wyjątkowy wkład w popularyzację nauki w Polsce i na świecie oraz za promowanie międzynarodowej współpracy naukowej, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Pana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”. Francja nie mogła zatem pozostać w tyle!

W ubiegłym roku, Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Instytutem Francuskim w Polsce zorganizowało i gościło u siebie niezwykłą wystawę zatytułowaną „Zapach. Niewidzialny kod”. Ten innowacyjny projekt, interdyscyplinarny, oparty na dialogu między Sztuką i Nauką, poruszył zagadnienia związane ze zmysłem węchu, jako zjawiskiem naturalnym, ale także będącym środkiem ekspresji artystycznej i kanałem komunikacji społecznej.

Zachęcony tą jakże owocną współpracą, pragnę wyrazić życzenie, by była ona kontynuowana przy realizacji nowych projektów łączących naukę ze sztuką, a także dotyczących innych zagadnień naukowych, gdzie Francja i Polska mogą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Drogi Robercie Firmhofer, przyznając Panu Narodowy Order Zasługi, prezydent Republiki Francuskiej chciał wyrazić uznanie nie tylko dla Pana zasług dla rozwoju współpracy francusko-polskiej, ale również dla Pana zaangażowania i wyjątkowego wkładu w ułatwienie szerokiej publiczności dostępu do nauki.

Robert Firmhofer, au nom du président de la République, je vous fais officier de l’Ordre national du Mérite.

***

opublikowano 10/04/2014

Haut de page