Wręczenie insygniów (Warszawa, 12 maja 2014) [fr]

Wręczenie insygniów
Kawalera Narodowego Orderu Zasługi
pani Cathy-Anne Gerulewicz,
Kawalera Orderu Palm Akademickich
doktorowi Andrzejowi Krztoniowi, 
dyrektor Annie Adamczyk i profesorowi Maciej Wołowiczowi,
oraz Oficera Orderu Palm Akademickich
dyrektor Annie Perlińskiej

(Warszawa, 12 maja 2014)

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Zebraliśmy się dziś wieczorem, by wyrazić uznanie dla wybitnych zasług Francuzki, kierującej przedsiębiorstwem działającym w Polsce, pani Cathy-Anne Gerulewicz, wyróżnionej Narodowym Orderem Zasługi i czworga Polaków, którym Francja przyznała Order Palm Akademickich: pani Annie Adamczyk, dyrektorce zespołu szkół imienia Stefanii Sempołowskiej w Warszawie, pani Annie Perlińskiej, pełniącej przez ponad dwadzieścia lat funkcję dyrektora ośrodka Alliance Française w Łodzi, doktorowi Andrzejowi Krztoniowi, inżynierowi z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz profesorowi Maciejowi Wołowiczowi, z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Narodowy Order Zasługi został ustanowiony przez generała de Gaulle’a w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim roku (1963). Jest przyznawany za wybitne zasługi dla Francji w służbie państwowej, wojskowej lub prowadzeniu działalności w sektorze prywatnym.

Natomiast Order Palm Akademickich został ustanowiony w tysiąc osiemset ósmym roku (1808) dekretem cesarza Napoleona. Nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnienia osób, które pracując na rzecz społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia w świecie francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej i naukowej.

Zanim wręczę odznaczenia bohaterom dzisiejszej uroczystości, pozwolą Państwo, że pokrótce przedstawię osiągnięcia, jakimi te osoby wyróżniły się i którymi zasłużyły sobie na dzisiejsze odznaczenia.

***

Zwracam się najpierw do pani Cathy-Anne Gerulewicz.

Droga Cathy-Anne Gerulewicz, kieruje Pani przedsiębiorstwem, które promuje w Polsce francuskie osiągnięcia w szczególności w dziedzinie dekoracji wnętrz. Jest Pani niezwykle aktywnym członkiem francuskiego środowiska biznesowego w Warszawie oraz uznanym partnerem Regionalnego wydziału ekonomicznego tutejszej Ambasady i biura UbiFrance.

Pozwoli Pani, że zanim przejdę do Pani zasług zawodowych, najpierw wspomnę o wymiarze emocjonalnym Pani związków z Polską. W istocie, na początku lat dziewięćdziesiątych, po powrocie z podróży do Polski, która właśnie wyzwoliła się spod jarzma komunistycznej dyktatury, założyła Pani, będąc jeszcze studentką, stowarzyszenie humanitarne Polskie Dzieci, które dostarczało do Polski wyposażenie szpitalne, mleko w proszku, odżywki oraz ubrania, by polepszyć warunki życia i ciągle utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej.

To szczególne uczucie do Polski nie wygasło, kilka lat później powróciła Pani tutaj i założyła spółkę zajmującą się dekorowaniem wnętrz, która w krótkim czasie zdobyła uznanie w branży. Kierując tym przedsiębiorstwem, pomagała Pani w zakładaniu w Polsce oddziałów znanych firm francuskich, promując jednocześnie ich umiejętności i dokonania.
Od wielu lat działa Pani na rzecz francuskiej społeczności w Warszawie, dostarcza cennych rad i pomaga nowoprzybyłym rodakom.

Droga Cathy-Anne Gerulewicz, zarówno za zasługi w promowaniu w Polsce francuskiego potencjału gospodarczego, jak i za ogromne zaangażowanie w działania na rzecz francuskiej społeczności w Warszawie, Prezydent Republiki Francuskiej mianował Panią Kawalerem Narodowego Orderu zasługi.

Cathy-Anne Gerulewicz, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Zwracam się do pana doktora inżyniera Andrzeja Krztonia.

Szanowny Panie Doktorze, pracuje Pan w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, doskonale włada językiem francuskim i darzy Francję szczególnym uczuciem, co przełożyło się w konkretny sposób na Pana naukową karierę. W latach dziewięćdziesiątych i pierwszych latach dwudziestego pierwszego wieku ponad dziesięć razy uczestniczył Pan w wyjazdach naukowych do Francji. I tak przez dwadzieścia miesięcy przebywał Pan na Uniwersytecie w Metz, a także jako profesor wizytujący na paryskim uniwersytecie Pierre et Marie Curie.

Dzięki relacjom z kolegami z Francji, rozwijał Pan międzynarodowy zespół badawczy „Kataliza w ochronie środowiska”, obecnie nazwany „Kataliza w ochronie środowiska: usuwanie zanieczyszczeń ze środowiska, energia odnawialna i czyste paliwa”, opierający się na solidnym fundamencie współpracy francusko-polskiej między Polską Akademią Nauk i jej francuskim odpowiednikiem CNRS, której był Pan inicjatorem. Wyjątkowo prężny zespół badawczy co roku otwiera swój uniwersytet letni w Polsce, a w jego ostatniej edycji we wrześniu ubiegłego roku na Mazurach wzięło udział osiem francuskich i dziesięć polskich laboratoriów.

Drogi Andrzeju Krztoń, przez wszystkie lata kariery, pracował Pan na rzecz rozwijania współpracy w dziedzinie nauki między Francją i Polską oraz promował język francuski w środowisku naukowym. Przyznanie Panu przez ministra Edukacji narodowej orderu Palm Akademickich jest wyrazem uznania Francji dla Pańskich dokonań i zaangażowania.

Andrzej Krztoń, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Zwracam się teraz do pani Anny Adamczyk.

Pani dyrektor, ukończyła Pani studia wyższe z zakresu biologii, od blisko dziesięciu lat jest Pani dyrektorem Zespołu szkół imienia Stefanii Sempołowskiej w Warszawie, jednej z najbardziej renomowanych placówek oświatowych stolicy.
Przez wszystkie lata kariery działała Pani w szczególności na rzecz rozwoju oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim w kierowanym przez Panią zespole szkół. Od samego początku włączyła się pani do tego projektu, aktywnie działając na każdym etapie jego realizacji, wspierając zwłaszcza kształcenie ustawiczne nauczycieli. Pełniąc funkcję dyrektora, przywiązuje Pani ogromną wagę do zapewnienia trwałości oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim w liceum, zatrudnia Pani nauczycieli, dla których francuski jest językiem ojczystym, by zapewnić wysoką jakość nauczania języka francuskiego w swojej placówce.

Droga Anno Adamczyk, Pani zaangażowanie, podobnie jak zaangażowanie całego zespołu pedagogów, którym Pani kieruje, znajdują uznanie władz polskich, które często nagradzają inicjatywy Pani placówki oraz wyniki uzyskiwane przez uczniów. Oczywistym jest, że to wyjątkowe zaangażowanie znajduje również uznanie władz francuskich i jest ono jakże wysoko oceniane. To właśnie dlatego minister Edukacji Narodowej postanowił przyznać Pani Order Palm Akademickich, za dotychczasowe dokonania oraz wybitne zasługi w promowaniu języka francuskiego.

Anna Adamczyk, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Zwracam się teraz do profesora Macieja Wołowicza.

Szanowny Profesorze, jest Pan kierownikiem Zakładu funkcjonowania ekosystemów morskich w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, byłym prodziekanem na Wydziale Oceanografii i Geografii i zarazem jednym z najwybitniejszych specjalistów polskich w dziedzinie oceanografii. Po uzyskaniu tytułu magistra oraz obronie rozprawy doktorskiej z biologii morza na Uniwersytecie Gdańskim, szybko zyskał Pan uznanie jako specjalista w dziedzinie biocenoz morskich i ujść rzek. Jest Pan autorem ponad stu artykułów opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach polskich i międzynarodowych a także dwóch publikacji typu źródłowego.
W roku dwutysięcznym otrzymał Pan tytuł profesora.

Każdego dnia, dzięki doskonałej znajomości języka francuskiego i szczególnemu zainteresowaniu Francją, przyczynia się Pan do pogłębiania współpracy naukowo-badawczej między naszymi krajami. I tak zainicjował Pan z Instytutem Paul-Emile Victor w Breście program badań naukowych rejonów polarnych; był Pan we Francji promotorem prac doktorskich przygotowywanych w ramach francusko-polskiego programu podwójnych doktoratów zwanych „co-tutelle”, przebywał Pan jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Aix-Marseille i na uczelni w La Rochelle. Będąc odpowiedzialnym za współpracę Uniwersytetu Gdańskiego z Francją, przyczynił się Pan do podpisania wielu umów dwustronnych i do współpracy partnerskiej z francuskimi uniwersytetami i ośrodkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza z IFREMER, francuskim Państwowym Morskim Instytutem Badawczym, którego jest Pan członkiem korespondentem w Polsce.

Natomiast Ambasada Francji w Polsce poznała Pana jako niezawodnego partnera wspierającego programy współpracy uniwersyteckiej i naukowej, zwłaszcza w ramach programu POLONIUM i programu podwójnych dyplomów francusko-polskich.

Szanowny Panie Profesorze, drogi Macieju Wołowicz, bliskie relacje, jakie Pan nawiązał ze swoimi francuskimi kolegami zapoczątkowały między naszymi krajami współpracę naukową na bardzo wysokim poziomie w dziedzinie oceanografii. Minister Edukacji Narodowej, chcąc wyrazić uznanie dla Pana zaangażowania i podjętych działań, mianował Pana Kawalerem Orderu Palm Akademickich.

Maciej Wołowicz, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Zwracam się teraz do pani Anny Perlińskiej.

Droga Anno Perlińska, po ukończeniu studiów z zakresu filologii romańskiej, po kilku latach pracy w sektorze telekomunikacji, na początku lat osiemdziesiątych zajęła się Pani działalnością kulturalną w ośrodku Alliance Française w Łodzi równocześnie ucząc tam języka francuskiego.

Kilka lat później objęła Pani funkcję dyrektora tego ośrodka, wówczas ściśle związanego z Uniwersytetem Łódzkim, i kierowała nim przez ponad dwadzieścia lat. Zaangażowała się Pani w przekształcanie jego struktury w stowarzyszenie. Działała Pani w nowej Alliance Française Manufaktura, pracując jako lektor języka francuskiego, zajmując się działalnością kulturalną oraz pełniąc funkcję wicedyrektora.

Ten młody ośrodek Alliance Française rozwijał się dzięki kontaktom, które nawiązała Pani przez wszystkie lata kariery zawodowej w Łodzi, znacznie też przyczyniła się Pani do jego rozwoju, zwłaszcza zabiegając o jego wsparcie ze strony władz miasta i regionu.

Droga Anno Perlińska,
W roku dwutysięcznym została Pani mianowana Kawalerem Orderu Palm Akademickich za prowadzoną działalność i zaangażowanie na rzecz promowania języka francuskiego. Kontynuowała Pani swoją pracę, przez czterdzieści lat kariery zawodowej nieustannie pracowała Pani, by Polska i Francja zbliżyły się do siebie. W uznaniu nowych zasług w promowaniu zbliżenia francusko-polskiego Minister Edukacji Narodowej Francji mianował Panią Oficerem Orderu Palm Akademickich.

Anna Perlińska, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais officier de l’Ordre des Palmes académiques.

opublikowano 13/05/2014

Haut de page