Wręczenie insygniów Oficera i Kawalera Palm Akademickich w Pszczynie (12 wrzesnia)

Cieszę się z podpisania tej umowy o współpracy, tym bardziej, że dzisiejsza uroczystość stanowi doskonałą okazję do wyróżnienia kilku osób, spośród tych, które swoją pracą zawodową oraz osobistym zaangażowaniem wniosły wkład w budowanie tego partnerstwa.

Zatem z przyjemnością wręczę insygnia Kawalera i Oficera Orderu Palm Akademickich czterem nauczycielom tutaj obecnym.

W kilku słowach przypomnę najpierw historię Orderu Palm Akademickich. Odznaczenie to zostało ustanowione w 1808 (tysiąc osiemset ósmym) roku dekretem cesarza Napoleona. Obecnie Order Palm Akademickich nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej za wybitne zasługi w dziedzinie oświaty.

I właśnie z tego tytułu Republika Francuska postanowiła wyróżnić wybitną nauczycielkę języka francuskiego oraz orędowniczkę różnorodności językowej.

Pani Renato KLIMEK-KOWALSKA, wszyscy obecni tutaj znają Pani działania prowadzone od wielu lat na rzecz nauczania i promowania języka francuskiego w Polsce. Jest Pani przyjaciółką Francji i Francuzów. Podziwiamy Pani energię, poświęcenie a może jeszcze bardziej skuteczność w realizowaniu planów dotyczących nauczania języka francuskiego w Polsce.

Znamy i podziwiamy Pani wyjątkowe zaangażowanie. Będąc nauczycielką w regionie, gdzie oferta językowa jest bardzo różnorodna, umiała Pani połączyć działania nauczycieli języka francuskiego we wspólnym projekcie „Klasy frankofońskie na Śląsku”. Ta inicjatywa skupia dzisiaj blisko siedemdziesiąt (70) wojewódzkich placówek szkolnych i nauczycieli w nich pracujących. Pozwoliła na otwarcie nowych oddziałów z językiem francuskim oraz poszerzenie zakresu nauczania. Ciągle rosnąca liczba uczniów w tych klasach świadczy o jakości i celowości tego projektu.

Założyła Pani stowarzyszenie „Europa Języków i Kultur”, które angażuje się w wiele europejskich programów i sprzyja zawieraniu współpracy partnerskiej.

Dzieli się Pani swoją wiedzą i umiejętnościami z kolegami nauczycielami zarówno po to, aby doskonalić ich warsztat pedagogiczny jak i po to, by zbudować dynamiczny zespół pedagogów, podobnie jak miało to miejsce, gdy czasowo pełniła Pani obowiązki dyrektora ośrodka Alliance Française w Katowicach.

Przed kilku laty otrzymała Pani odznaczenie Kawalera Orderu Palm Akademickich za nieustanne zaangażowanie na rzecz współpracy językowej i edukacyjnej w Polsce,

« Renata Klimek-Kowalska, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais officier de l’ordre des Palmes académiques. »

Pragnę także wyróżnić jedną z Pani koleżanek, panią Edytę WOJCIECH.

Po ukończeniu studiów z zakresu filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 1994 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego) roku uczy Pani języka francuskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Przykłada Pani ogromną wagę do osiągnięć i sukcesów swoich uczniów, angażuje się Pani w europejski program wymiany międzynarodowej „Młodzież w działaniu”, chętnie dzieli się Pani swoimi doświadczeniami z kolegami w ramach szkoleń organizowanych przez stowarzyszenie „Europa Języków i Kultur”, którego jest Pani członkiem.

Działając w tej organizacji, aktywnie włącza się Pani w projekt „Klasy frankofońskie na Śląsku”, o którym przed chwilą wspomniałem. Czterokrotnie zorganizowała Pani w swoim liceum Forum Frankofońskie, na którym ponad dwustu nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów lokalnych i władz oświatowych obradowało na temat promowania języka francuskiego.

Prowadzi Pani szkolenia, jest odpowiedzialna za ośrodek egzaminacyjny DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) w Pszczynie, odgrywa kluczową rolę w promowaniu systemu międzynarodowych certyfikatów znajomości języka francuskiego wśród uczniów i nauczycieli a także wśród dyrektorów szkół, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Z uwagi na ogromne doświadczenie w ocenianiu i egzaminowaniu powierzono Pani zadanie szkolenia kandydatów na egzaminatorów oceniających podczas egzaminów i konkursów języka francuskiego, egzaminu maturalnego i europejskiego certyfikatu językowego (TELC) oraz DELF.

W roku 2005 (dwa tysiące piątym), za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej oraz zaangażowanie na rzecz promowania języka francuskiego i kultury frankofońskiej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Pani Brązowy Krzyż Zasługi. W roku 2008 (dwa tysiące ósmym) otrzymała Pani belgijskie odznaczenie państwowe, Złote Palmy Orderu Korony. Trzy lata później, minister Edukacji Narodowej przyznał Pani Medal Komisji Edukacji Narodowej. Dzisiaj Francja pragnie wyrazić swoje uznanie dla Pani pracy na rzecz klas frankofońskich na Śląsku.

« Edyta WOJCIECH, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

Pragnę także wyróżnić panią Alinę JAWORSKĄ.

W roku 1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym trzecim) ukończyła Pani studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, trzy lata później rozpoczęła pracę w kilku placówkach szkolnych w Pszczynie: gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i liceum ekonomicznym.

Jako wiceprzewodnicząca stowarzyszenia „Europa Języków i Kultur”, aktywnie uczestniczy Pani w projektach europejskich: Comenius, E-twinning oraz REAL (Europejska Sieć Stowarzyszeń Nauczycieli Języków Obcych). Bierze Pani udział w szkoleniach dla nauczycieli klas z językiem francuskim, w organizowaniu konkursów na szczeblu krajowym, z entuzjazmem współpracuje z francuskojęzyczną telewizją TV5 MONDE.

Wspomnę także Pani zaangażowanie na rzecz projektu mobilnej biblioteki służącej nauczycielom języka francuskiego na Śląsku.

Dzięki aktywnej postawie oraz skuteczności stała się Pani jednym z filarów projektu „Klas frankofońskich na Śląsku”.

Pragnę wyrazić naszą wdzięczność za Pani zaangażowanie na rzecz promowania języka i kultury francuskiej.

« Alina JAWORSKA, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

Pragnę również wyrazić uznanie dla zasług pana Tomasza SZKUDLIŃSKIEGO.

Po uzyskaniu w roku 1997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym) dyplomu z zakresu filologii romańskiej na Uniwersytecie Śląskim, uczy Pan języka francuskiego w gimnazjach w Skoczowie.

Od sześciu lat aktywnie uczestniczy Pan w projekcie „Klasy frankofońskie na Śląsku”.

Doskonała znajomość informatyki sprawia, że jest Pan administratorem strony stowarzyszenia „Europa Języków i Kultur”. Przygotowując i upowszechniając materiały dydaktyczne pomaga Pan kolegom w wykorzystaniu narzędzi informatycznych w pracy pedagogicznej.

Wysoko cenione są Pana umiejętności dydaktyczne, w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym) zdobył Pan pierwszą nagrodę w konkursie konspektów lekcyjnych organizowanym przez Delegację Regionu Wallonie-Bruxelles. Pragnąc podzielić się doświadczeniem z innymi nauczycielami opracował Pan poradnik o tym, jak przygotować fiszkę pedagogiczną, który następnie został opublikowany na witrynie internetowej Instytutu Francuskiego. Do dzisiaj strona ta należy do najczęściej odwiedzanych: ponad sześćdziesiąt tysięcy (60.000) odwiedzin z blisko stu sześćdziesięciu (160) krajów.

Stara się Pan motywować swoich uczniów, organizuje konkursy, wykorzystując często technologie cyfrowe. Pana uczniowie są laureatami konkursów języka francuskiego na szczeblu regionalnym, na przykład w Bielsku-Białej w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym) czy piosenki francuskiej w Pszczynie w ubiegłym roku.

Dzięki licznym projektom, które realizuje Pan w swoich placówkach (wycieczki szkolne, projekty europejskie, konkursy, etc.) wzrosła liczba uczniów uczących się języka francuskiego, mimo że kolejne roczniki są coraz mniej liczne. Za swoje zaangażowanie i poświęcenie otrzymał Pan wiele nagród i wyróżnień.

Swoim działaniem w wymierny sposób pomaga Pan kolegom nauczycielom oraz uczniom. Należy Pan do grupy nauczycieli aktywnie promujących język i kulturę francuskojęzyczną w Polsce.

« Tomasz SZKUDLIŃSKI, au nom du Ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’ordre des Palmes académiques. »

opublikowano 18/09/2014

Haut de page