Wręczenie Panu Marcinowi Korolcowi Orderu Legii Honorowej 4 grudnia 2017r. [fr]

Wręczenie Panu Marcinowi Korolcowi Orderu Legii Honorowej 4 grudnia 2017r.

Panie Ministrze,
Panie i Panowie,

Z ogromną radością witam Pana, Drogi Marcinie, w rezydencji Ambasady Francji, Pana rodzinę i przyjaciół. Zebraliśmy się dzisiaj, aby Pana uhonorować.

Francja postanowiła Pana wyróżnić przyznając Panu Order Legii Honorowej, swoje najwyższe odznaczenie ustanowione przez Napoleona Bonaparte w 1802 roku. Order Legii Honorowej jest przyznawany za wybitne zasługi w promowaniu Francji oraz za szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje na świecie.

W Pana przypadku, to wyróżnienie ma także, - poza Pana osobistymi zasługami, więziami łączącymi Pana z Francją i wkładem we wzmocnienie stosunków francusko-polskich, - wyrazić uznanie dla ogromnego oddania dla sprawy, która nas przerasta, a mianowicie walki ze zmianami klimatu, którą prowadzimy i którą, mam nadzieję, będą prowadzić następne pokolenia, a szerzej mówiąc dążeniem do zrównoważonego rozwoju.

Zanim wręczę Panu odznaczenie, zgodnie ze zwyczajem w kilku słowach przypomnę dokonania, za które francuskie władze postanowiły Pana wyróżnić.

Panie Ministrze, drogi Marcinie,

Urodził się Pan w Warszawie w 1968 roku, ukończył studia na wydziale historii oraz na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasach, gdy Polska odzyskiwała pełną niepodległość po upadku komunizmu i wracała do rodziny europejskiej, rozpoczął Pan karierę zawodową adwokata. Bardzo wcześnie nabytą wiedzą zaczął Pan służyć swemu krajowi pracując w Departamencie Prawno-traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w czasie, gdy zapoczątkowano proces akcesji do Unii Europejskiej. Już wtedy ujawnił się Pana zmysł historyczny, który będzie mieć determinujący wpływ na Pana zaangażowanie w sprawę ochrony środowiska naturalnego. Zawiodło ono Pana do Francji, do naszej Ecole Nationale d’Administration, gdzie studiował Pan w latach 1995-1997. Uczelnia ta corocznie przyjmuje studentów z zagranicy. Pan był studentem rocznika, który za patrona wybrał Marca Blocha. Postać wybitnego historyka, wielkiego patrioty, zamordowanego przez Nazistów, dlatego, że był członkiem ruchu oporu i żydem, - jest on jednym z moich bohaterów.

Doskonałe przygotowanie uniwersyteckie szybko zostało zauważone przez ważnych polityków, którzy byli wówczas odpowiedzialni za negocjacje akcesyjne. Współpracował Pan z Janem Kułakowskim i Danutą Hübner, z którą doprowadził Pan do rozwiązania delikatnych kwestii prawnych związanych z przemianami politycznymi i przejściem do gospodarki rynkowej. Po 10 latach wysiłków – a jest to okres krótki w skali dziejów – w roku 2004, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej; to ogromny sukces.

Niebawem przyszedł czas na objęcie ważnych stanowisk: mianowany Podsekretarza Stanu w ministerstwie Gospodarki, uczestniczył Pan w podejmowaniu decyzji, które zaprowadziły Polskę na drogę bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. Dzięki czemu rozpoczęła historyczny proces konwergencji gospodarczej, będącej ucieleśnieniem zjednoczenia politycznego kontynentu europejskiego, które ziściło się niedawno. W świetle moich osobistych doświadczeń zawodowych, szczególnie w dziedzinie spraw europejskich, proszę mi wierzyć, że z podziwem patrzę na drogę, jaką Polska przebyła, a także z dumą, że miałem w tym swój udział, pełniąc powierzone mi funkcje.

Przebieg Pana kariery pokazuje nieustanną troskę o osiągnięcie celów rozwoju gospodarczego, zawsze z tym samym zmysłem historycznym, o którym przed chwilą wspomniałem. Polski wzrost gospodarczy wiązał się z kosztami społecznymi i kosztami związanymi ze środowiskiem naturalnym a także z ryzkiem niekorzystnych zmian klimatycznych. Świadomy zagrożeń dla środowiska, przyjął Pan ciężar odpowiedzialności obejmując funkcję ministra środowiska w rządzie Donalda Tuska. Został Pan mianowany pełnomocnikiem rządu do spraw polityki klimatycznej, prowadził negocjacje klimatyczne i przewodniczył konferencji COP 19 w Warszawie w listopadzie 2013 roku, w trudnych okolicznościach. Konferencja ta była kluczowa dla dalszych działań. Została potwierdzona wola zawarcia w roku 2015 globalnego porozumienia w sprawie klimatu. Było nim Porozumienie Paryskie osiągnięte w czasie konferencji COP 21.

Jest Pan postacią pierwszoplanową, broni Pan interesów Polski, w sposób uzasadniony troszcząc się o konkurencyjność i bezpieczeństwo energetyczne, mając wizję dobrze rozumianych interesów patrzy Pan daleko w przyszłość. A mogę o tym zaświadczyć, bowiem pełniąc wcześniejsze funkcje miałem okazję spotkać Pana. Pana talent negocjatora jest powszechnie znany: pozwolić, by napięcie rosło, grać na zwłokę, poznać stanowiska stron, a wszystko to z ogromną i głęboką wiedzą specjalistyczną. Niedawno mówiłem o tym z Laurence Tubiana.

A dzisiaj, podejmowane działania na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce pokazują jak przekonania prowadzą Pana do stawiania czoła wyzwaniom zarówno przemysłowym, energetycznym jak i tym dotyczącym codziennego życia, kluczowym dla programu rewolucji ekologicznej.

Pańskie przekonania wytyczyły przebytą dotychczas drogę. Jest to droga człowieka o osobistych przymiotach, również, jako ojca rodziny. Doskonale włada Pan językiem francuskim, kultywuje i rozwija przyjaźń i współpracę francusko-polską. Znamy Pana umiejętność słuchania, pamiętamy o wsparciu, którego nam Pan udzielał, gdy niektóre kwestie dwustronne stawały się trudne. Cenimy Pana talenty negocjatora otwartego i gotowego poznać francuskie stanowisko w sprawach związanych z klimatem i energią. Pozostaje Pan cennym interlokutorem naszej ambasady w tematyce dotyczącej środowiska naturalnego.

Zawsze dyspozycyjny, dbał Pan o tę relację opartą na wzajemnym zaufaniu, która jest nam potrzebna.

A dzisiaj, jeszcze bardziej jej potrzebujemy i będziemy potrzebować w nadchodzących latach. Bowiem pilnie należy podjąć działania. W perspektywie nowej konferencji COP24, która odbędzie się w Katowicach, świadomość odpowiedzialności, jaką przyjmujemy na siebie wobec przyszłych pokoleń zobowiązuje nas do osiągnięcia sukcesu a deklaruję to uroczyście w obecności dzieci, które nam dzisiaj towarzyszą, bowiem pracujemy dla ich przyszłości. To spotkania ma ogromne znaczenie, bowiem chodzi o przyjęcie zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego. Należy utrzymać impulsu polityczny, z którego ono powstało, wzmacniając wzajemne zaufanie, tak by przezwyciężyć pokusy ograniczenia ambicji lub wycofania się. Należy nieść przesłanie, że działamy w naszym interesie, z zachowaniem możliwości wzrostu gospodarki ekologicznej oraz w trosce o dobrobyt ludzi. To kobiety i mężczyźni tacy jak Pan odegrają decydującą rolę dla przyszłości. Wiem, że możemy zawsze liczyć na Pana i na osoby, dla których jest Pan wzorem.

Z tych wszystkich względów Francja pragnie uhonorować Pana za wybitne zasługi. Muszę przyznać, że jest mi szczególnie miło, że mogę być tutaj z Państwem na tej pięknej uroczystości: przyjaźń francusko-polska, Marc Bloch, sprawa europejska, zrównoważony rozwój, tak wiele rzeczy nas do siebie zbliża.

Marcinie Korolec, w imieniu Prezydenta Republiki Francuskiej, wręczam Panu insygnia Kawalera Orderu Legii Honorowej.

opublikowano 05/12/2017

Haut de page