Wręczenie Orderu Kawalera Legii Honorowej profesorowi Wiesławowi Banysiowi [fr]

Magnificencjo,

Studia wyższe z zakresu filologii romańskiej ukończył Pan na Uniwersytecie Jagiellońskim, a na Uniwersytecie Śląskim obronił rozprawę doktorską zatytułowaną: „Referencyjna niejednoznaczność zdań z nieokreślonymi deskrypcjami w języku francuskim” (« L’Ambiguïté référentielle des phrases à descriptions indéfinies en français »).

W dwa tysiące pierwszym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Panu nominację profesorską. Przez wiele lat kierował Pan Instytutem Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego, jednym z najbardziej prężnych w Polsce. Dzięki Pana zaangażowaniu i podjętym działaniom, język francuski zajmuje dzisiaj poczesne miejsce wśród języków obcych nauczanych na Śląsku.
Darząc język francuski i Francję szczególnym uczuciem, wniósł Pan cenny wkład w promowanie języka francuskiego a także w pogłębianie stosunków francusko-polskich we wszystkich dziedzinach; między innymi był Pan członkiem zarządu Stowarzyszenia „France-Pologne pour l’Europe”.

Jest Pan powszechnie cenionym naukowcem, wybitnym autorytetem w dziedzinie lingwistyki i semantyki. W ramach swoich badań naukowych współpracował Pan z wieloma francuskimi uniwersytetami, od Sorbony po Paris XIII, od uniwersytetu w Amiens po uczelnię w Valenciennes, odbył liczne staże naukowe, był profesorem wizytującym na uniwersytecie Paris XIII.
Za te zasługi został Pan wyróżniony Orderem Palm Akademickich w dwa tysiące szóstym roku. Od blisko sześciu lat jest Pan Rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki Panu uczelnia ta rozwinęła bogatą współpracę międzynarodową, zwłaszcza z Francją, dzięki między innymi programowi podwójnych dyplomów. Przez cztery lata pełnił Pan funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Następnie, w dwa tysiące dwunastym roku, został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Z oddaniem godnym najwyższego uznania działa Pan na rzecz polskiej społeczności akademickiej, dążąc zwłaszcza do umiędzynarodowienia polskich uczelni, angażuje się Pan w działania podejmowane wspólnie z przewodniczącymi konferencji rektorów uniwersytetów francuskich i niemieckich, aby wspólnie kształtować europejską politykę naukową.

Francja i Polska współpracują od dawna ze sobą w dziedzinie naukowo-badawczej, najbardziej znamienitym symbolem tych jakże bogatych więzi jest Maria Skłodowska-Curie. Relacje te są ciągle tak żywe, tak głębokie i tak owocne dzięki ludziom, którzy tak jak Pan, angażują się w nie wkładając swoją naukową pasję i talent. Mianując Pana kawalerem Orderu Legii Honorowej, Prezydent Republiki Francuskiej pragnął wyróżnić wieloletniego przyjaciela Francji, kluczowego partnera Ambasady Francji w Polsce i ośrodka Alliance Française w Katowicach, człowieka będącego orędownikiem frankofonii na Śląsku.

Wiesław Banyś, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d’Honneur.

opublikowano 07/05/2014

Haut de page