Wręczanie medali francuskich resortów policji i obrony narodowej (2 grudnia 2016r.) [fr]

Przemówienie Ambasadora Francji p. Pierre’a Lévy
z okazji wręczania medali francuskich resortów policji i obrony narodowej
Warszawa, rezydencja Ambasady Francji, piątek 2 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani Generał,
Szanowni Przedstawiciele Policji i Żandarmerii Wojskowej,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Dyrektorzy,
Szanowni Państwo,


Cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj gościć Państwa w rezydencji Ambasady Francji.
Zgromadziliśmy się w tym miejscu, by wyróżnić współpracujące z naszą Ambasadą osoby za ich wielkie zasługi i zaangażowanie w służbie przyjaźni pomiędzy Polską a Francją.

Francja pragnie w ten sposób wyrazić uznanie dla ich wyjątkowych przymiotów, odznaczając te osoby Medalem Honoru francuskiej policji oraz Medalem Obrony Narodowej. Każda z dziś wyróżnianych osób dbała w trakcie dotychczasowego życia zawodowego o umacnianie relacji z Francją. Dzisiejsze odznaczenia nagradzają ich profesjonalizm i zaangażowanie w pełnieniu swych funkcji.

Medal francuskiej policji został ustanowiony w roku 1903 z inicjatywy ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Emile’a Combes’a. Obecną nazwę Medalu Honoru francuskiej policji nadano temu odznaczeniu dekretem z 17 listopada 1936 roku.
Ten medal jest przyznawany zwykle pracownikom francuskiej policji po co najmniej dwudziestu latach nienagannej służby. Bywa też wręczany w wyjątkowych przypadkach osobistościom francuskim lub zagranicznym, pracującym w policji lub nie, za szczególne zasługi na rzecz francuskiej policji.

***

Zwracam się teraz ku osobom, które ten medal dziś odbierają, a w pierwszej kolejności do Młodszej Inspektor Policji pani Irminy GOŁĘBIEWSKIEJ.

Pani Inspektor, pełni Pani funkcje zastępcy dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej Policji.

Zna Pani świetnie język francuski, od dawna pracuje Pani w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji. Specjalizuje się Pani w tematyce europejskiej i międzynarodowej, zajmując się między innymi kwestiami związanymi z Europejskim Kolegium Policyjnym.
Jest Pani z ramienia polskiego Biura Międzynarodowej Współpracy Policji głównym rozmówcą Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego naszej Ambasady w Warszawie. Pomiędzy Panią a poszczególnymi Attaché, którzy w ciągu ponad dziesięciu lat kierowali kolejno tym działem, powstała relacja cechująca się prawdziwym zaufaniem, co utwierdzało nieustannie tę partnerską współpracę.

W tej współpracy francusko-polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego przyczyniła się Pani do zachowania wysokiego poziomu. Wiem w szczególności, że dbała Pani o to, by poszczególne podległe Pani komórki odpowiadały na liczne wnioski napływające ze strony naszego Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zresztą niejednokrotnie angażowała się Pani osobiście, dając przez to dowód gotowości współdziałania i reaktywności, nie wyłączając weekendu, aby wesprzeć nasz Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako przykład wspomnę o tym, jak powiadomiona w trybie nagłym 16 kwietnia 2015 roku w ramach sprawy Polaka zatrzymanego w Calais, przekazała Pani pewną liczbę informacji dotyczących podejrzanego w niezwykle krótkim czasie.

A niedawno, pod kierunkiem swego przełożonego, wzięła Pani aktywny udział w wymianie informacji dotyczących bezpieczeństwa polskich kierowców ciężarówek w Calais, co przyczyniło się do rzetelnego sprostania potrzebom naszego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Srebrny Medal Honoru francuskiej policji, jakim w imieniu francuskiego Ministra Spraw Wewnętrznych Panią za chwilę odznaczę, jest wyrazem uznania dla tych wszystkich zasług, którymi się Pani wykazała na rzecz Francji. Stanowi też uznanie dla Pani przymiotów i wyjątkowych relacji, jakie Pani utrzymuje z naszym krajem.

Madame la commissaire de police Irmina GOŁĘBIEWSKA, au nom du Ministre de l’Intérieur, nous vous décernons la médaille d’honneur de la Police, échelon argent.

***

Zwrócę się obecnie do pana Krystiana SINICKIEGO.

Szanowny Panie, jest Pan pracownikiem cywilnym Komendy Głównej Policji, pełni Pan funkcję starszego specjalisty w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji.
Włada Pan doskonale językiem francuskim, a od 2000 roku pracuje Pan w Komendzie Głównej Policji, gdzie podlegają Panu w szczególności sprawy współpracy z Francją i innymi krajami francuskojęzycznymi.

Jako główny współpracownik pani inspektor Irminy GOŁĘBIEWSKIEJ, z ramienia Biura Międzynarodowej Współpracy Policji jest Pan także niezwykle ważnym rozmówcą dla Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w naszej Ambasadzie. Pana praca zyskała jednomyślne uznanie ze strony kolejnych szefów tego Działu oddelegowanych do Warszawy przez francuską Dyrekcję do spraw Współpracy międzynarodowej. Przyczynił się Pan bowiem do wzbogacenia współpracy naszych krajów na szczeblu działalności policji.

Jako osoba kompetentna, dynamiczna, reaktywna i otwarta na współpracę, systematycznie stara się Pan udzielać wsparcia wobec licznych wniosków ze strony Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ciesząc się wsparciem przełożonych, działa Pan na rzecz utrzymania wysokiego poziomu kontaktów pomiędzy Polską a Francją.
W ostatnich latach wykazał się Pan wielokrotnie tymi przymiotami w związku z organizacją i wsparciem francuskich wizyt w Polsce. W tym roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie Pana pomoc była niezwykle cenna przy zabezpieczaniu grup francuskich.

Srebrny Medal Honoru francuskiej policji, jakim w imieniu francuskiego Ministra Spraw Wewnętrznych Pana za chwilę odznaczę, jest wyrazem uznania dla wszelkich form wsparcia, jakie Pan wyświadczył Francji, a także dla Pana przymiotów i wysiłków na rzecz podtrzymywania wyjątkowych relacji z naszym krajem.

Monsieur Krystian SINICKI, au nom du Ministre de l’Intérieur, nous vous décernons la médaille d’honneur de la Police, échelon argent.

***

Było dla mnie niezwykle ważne, by wyróżnić również dzisiaj pracę Żandarmerii Wojskowej, która jest istotnym podmiotem we francusko-polskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Francuski Medal Obrony Narodowej został ustanowiony dekretem z dnia 21 kwietnia 1982 roku. Bywa przyznawany wojskowym, którzy wykazali się wyjątkowym dynamizmem, oddaniem i godną wyróżnienia skutecznością w bieżącym pełnieniu służby.

Może być także przyznany za śmiałe czyny wymagające szczególnej odwagi i poświęcenia, za wypełnianie misji obarczonych wyjątkowym ryzykiem, za niezwykłe, godne uhonorowania przysługi wyświadczone obronności Francji czy jej sił zbrojnych.
Dzisiaj odznaczonych tym medalem zostanie dwóch wyjątkowych przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej.

***

Zwracam się do pułkownika Marka BRYLONKA.

Panie Pułkowniku, od 1999 roku służy Pan w polskiej Żandarmerii Wojskowej. Doskonale włada Pan językiem francuskim, pełni Pan obecnie funkcję Głównego Specjalisty przy Komendancie Głównym Żandarmerii Wojskowej, podlegają Panu między innymi kwestie stosunków międzynarodowych.

Dla Ambasady Francji jest Pan z ramienia tej formacji naszym głównym partnerem.
Dba Pan zawsze o utrzymanie jak najwyższego poziomu francusko-polskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ponadto działał Pan znacząco na rzecz intensywnego udziału grupy żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w szkoleniach tematycznych organizowanych przez Francję, dzięki czemu w ubiegłym roku 13 przedstawicieli tej formacji uczestniczyło w 7 szkoleniach francuskiej Dyrekcji Współpracy Międzynarodowej, a w roku obecnym będzie ich w sumie 16, kształcących się w ramach 9 takich szkoleń.

Ponadto bierze Pan czynny udział w pracach Europejskich Sił Żandarmerii od 2007 roku, kiedy to Polska uzyskała status obserwatora w tej formacji. Włączył się Pan bez reszty w proces prowadzący do pełnego przystąpienia Polski do tej formacji, co nastąpiło w 2013 roku. Od tego momentu stał się Pan stałym przedstawicielem swego kraju w grupie roboczej Europejskich Sił Żandarmerii oraz doradcą przy Międzyresortowym Komitecie Wysokiego Szczebla tej formacji.

Jest Pan także stałym przedstawicielem Polski przy komitecie policji wojskowej NATO, a także przy komitetach zarządzających natowskim Centrum Eksperckim Policji Wojskowej oraz natowskim Centrum Eksperckim Stabilizacji.

Francuski Brązowy Medal Obrony Narodowej został Panu przyznany w uznaniu dla Pana działań na rzecz doskonałej jakości naszych relacji dwustronnych i jest wyrazem wdzięczności za wyjątkowe relacje, jakie Pan utrzymuje z naszym krajem.

Colonel BRYLONEK, au nom du Ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de la défense nationale, échelon bronze.

***

Na koniec chciałbym skierować słowa uznania do podpułkownika Tomasza URBAŃCZYKA.

Panie Pułkowniku, służy Pan od 1999 roku w Żandarmerii Wojskowej. Pełni Pan obecnie funkcję szefa Wydziału Misji i Współpracy Międzynarodowej w Komendzie Głównej tej formacji w Warszawie.

Kolejno delegowani do Ambasady Francji w Polsce attaché do spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego doceniali Pana gotowość współpracy i skuteczność w działaniu. Ta relacja bazująca na zaufaniu została utrzymana nawet pomimo Pana kilkumiesięcznej nieobecności w kraju wskutek wyjazdu na misję do Afganistanu w latach 2014-2015.
Przyczynił się Pan osobiście do podtrzymania wysokiej jakości współpracy technicznej obu naszych krajów, umożliwiając wytrwały udział członków Żandarmerii Wojskowej w szkoleniach tematycznych organizowanych przez Francję.

Pan również włączył się niezwykle czynnie w działania przygotowujące pełne przystąpienie Polski do Europejskich Sił Żandarmerii w 2013 r.
Przyznanie Panu francuskiego Brązowego Medalu Obrony Narodowej jest efektem Pana działań na rzecz współpracy z Francją. Jest także wyrazem uznania dla Pana przymiotów osobistych i dla jakości relacji dwustronnych, do czego się Pan walnie przyczynił.

Lieutenant-colonel URBAŃCZYK, au nom du Ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de la défense nationale, échelon bronze.

***

Na zakończenie tej części uroczystości chciałbym podkreślić, że ścisła i nacechowana wzajemnym zaufaniem współpraca pomiędzy polskimi a francuskimi siłami porządkowymi wpisuje się w ramy europejskie. Ta Państwa działalność, a mogę powiedzieć także – ta nasza działalność, skoro sam zostałem swego czasu dość ściśle włączony we współpracę resortów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i obrony w zakresie tworzenia wspomnianych ram europejskich – wypełnia dwa, obecnie pierwszoplanowe cele: po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom i naszym państwom wobec wielorakich zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, a po wtóre zbliżenie instytucji europejskich do społeczeństw poszczególnych krajów, poprzez wskazanie na konkretne korzyści wynikające z działania tych instytucji.
Tym, którzy się do tego przyczyniają, wyrażam podziękowania, a wszystkim obecnym dziękuję za uwagę.

opublikowano 05/12/2016

Haut de page