Wizyta Prezydenta Lecha Kaczyñskiego we Francji (Pary¿, 23-24 lutego 2006)

W pi¹tek 24 lutego Prezydent Republiki Francuskiej Jacques Chirac spotka³ siê z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyñskim.

Prezydent Lech Kaczynski spotka³ siê równie¿ z Premierem Dominique de Villepin.

Sprawozdanie rzecznika Pa³acu Elizejskiego ze spotkania Pana Jacques’a Chirac’a, Prezydenta Republiki Francuskiej z Panem Lechem Kaczyñskim, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Pa³ac Elizejski - Pary¿, pi¹tek 24 lutego 2006 r.

Prezydent Republiki Francuskiej spotka³ siê w pi¹tek z Panem Lechem Kaczyñskim, Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Rozmowy zaczê³y siê od spotkania w cztery oczy, nastêpnie do Prezydentów do³¹czy³y delegacje.

Prezydent Chirac oœwiadczy³ witaj¹c polskiego Prezydenta, ¿e docenia fakt, „i¿ wybra³ On Pary¿ za cel jednej ze swych pierwszych podró¿y zagranicznych. Jest to gest, który doceniam, podobnie jak wszyscy Francuzi, poniewa¿ Francja jest przyjacielem Polski, z któr¹ ³¹cz¹ j¹ wyj¹tkowe wiêzy miêdzyludzkie”.

W czasie spotkania poruszono sprawy dotycz¹ce stosunków dwustronnych. Prezydent Chirac i Prezydent Kaczyñski wyrazili zadowolonie z faktu, ¿e Francjê i Polskê ³¹cz¹ doskona³e wiêzy ekonomiczne. Nale¿y tu przypomnieæ, ¿e Francja jest najwiêkszym inwestorem zagranicznym w Polsce. Prezydenci wyrazili nadziejê, ¿e wiêzy te bêd¹ nadal zacieœniane, zw³aszcza w dziedzinie inwestycji przemys³owych.

Prezydenci wyrazili równie¿ zadowolenie z mo¿liwoœci zacieœnienia relacji podczas licznych spotkañ, które zostan¹ zorganizowane w tym roku: spotkania Trójk¹ta Weimarskiego maj¹cego siê odbyæ siê na wiosnê, szczytu francusko-polskiego zaplanowanego na jesieñ, i kilku spotkañ wielostronnych, na przyk³ad szczytu w Rydze przewidzianego na listopad. Wizyta polskiego Premiera w Pary¿u, w kwietniu b.r. i seminarium miêdzyrz¹dowe, które powinno siê odbyæ przed latem, stan¹ siê równie¿ okazj¹ do zacieœnienia stosunków francusko-polskich.

Spotkanie by³o w znacznej mierze poœwiêcone kwestiom europejskim. Prezydent Chirac po³o¿y³ nacisk na znaczenie dynamiki Europy projektów, która uœwiadamia Europejczykom, ¿e Europa dzia³a w najbardziej istotnych dziedzinach ¿ycia ekonomicznego i codziennego. Francuski Prezydent po³o¿y³ równie¿ nacisk na znaczenie projektów w dziedzine energetycznej, które zostan¹ przedyskutowane przez Radê Europejsk¹ w marcu b.r. Prezydent Chirac, któremu Prezydent Kaczyñski przekaza³ projekt „traktatu o bezpieczeñstwie energetycznym”, oœwiadczy³, ¿e jest w sposób oczywisty otwarty na dyskusjê, i ¿e Francja uwa¿a, i¿ kwestia bezpieczeñstwa energetycznego powinna byæ najpierw omówiona na forum Unii Europejskiej.

W rozmowach poruszono równie¿ kwestiê traktatu konstytucyjnego. Prezydent Chirac przypomnia³ stanowisko Francji w tej sprawie i oœwiadczy³, ¿e w perspektywie czerwcowego spotkania nale¿y siê skupiæ na odbudowie Europy projektów i zastanowiæ nad polepszeniem funkcjonowania instytucji w ramach traktatów, nie zapominaj¹c, ¿e Europa potrzebuje zmodernizowanych instytucji.

Strony poruszy³y równie¿ temat Rosji, Bia³orusi i Ukrainy. Prezydent Chirac przypomnia³, ¿e projekt europejski zmierza do utrwalenia pokoju, demokracji i rozwoju na naszym kontynencie, i ¿e relacje i dialog z tymi krajami powinny byæ rozwijane w tym duchu.

JPEG - 36.3 kb
Powitanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczynskiego przez Jacques’a Chirac’a Prezydenta Republiki Francuskiej
(Foto: F. de la Mure, MAE 2006)

opublikowano 07/08/2012

Haut de page