Wizyta Francuskiej Minister ds. europejskich Pani Catherine Colonna,w Polsce (12-13 stycznia 2006)

W dniach 12-13 stycznia br. z robocz¹ wizyt¹ przyby³a do Polski Minister do Spraw Europejskich Republiki Francuskiej, Pani Catherine Colonna. By³a to pierwsza wizyta na szczeblu ministerialnym po utworzeniu nowego rz¹du RP.

W dniu 12 stycznia, w trakcie wizyty w Krakowie, Pani Colonna spotka³a siê z przedstawicielami w³adz lokalnych a nastêpnie odwiedzi³a Pañstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W dniu 13 stycznia, w Warszawie, Pani Minister odby³a rozmowy plenarne z Ministrem Spraw Zagranicznych RP, Panem Stefanem Mellerem.

JPEG - 40.1 kb
Spotkanie z prasą Pani Catherine Colonna, Minister ds. Europejskich i Pana Stefana Mellera, Ministra Spraw Zagranicznych
(zdjęcie dzięki życzliwości MSZ)

Pani Minister Catherine Colonna zosta³a przyjêta w Kancelarii Prezydenta RP. Nastêpnie Pani Colonna spotka³a siê z Premierem RP, Panem Kazimierzem Marcinkiewiczem i Sekretarzem Stanu, Panem Jaros³awem Pietrasem.

Program wizyty obj¹³ tak¿e wizytê centrum handlowego « Arkadia » (Al. Jana Paw³a II 82).

JPEG - 40.4 kb
Wizyta Pani Catherine Colonna, Minister ds. Europejskich w cetrum handlowym “Arkadia”

Dodatkowe informacje

- Wywiad Francuskiej Minister ds. europejskich Pani Catherine Colonna dla "Gazety Wyborczej" (13 stycznia 2006)

Word - 41 kb
Wywiad Francuskiej Minister ds. europejskich Pani Catherine Colonna dla "Gazety Wyborczej" (13 stycznia 2006)
(Word - 41 kb)

opublikowano 05/08/2011

Haut de page