Uroczystość wręczenia odznaczeń (11 czerwca 2013) [fr]

Uroczystość wręczenia odznaczeń

kawalera Orderu Palm Akademickich
Pani Helenie Lei,
Pani Ewie Kalinowskiej
Panu Tomaszowi Domańskiemu
Panu Jerzemu Pielaszkowi
oraz kawalera Narodowego Orderu Zasługi
Pani Małgorzacie Bartyzel

Warszawa, 11 czerwca 2013

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Zebraliśmy się dziś wieczorem, by wyrazić uznanie pięciu polskim osobistościom, które, choć ich kariery przebiegały rozmaicie, umiały, każda w swojej dziedzinie, czy to w oświacie, nauce, polityce czy kulturze, wzbogacić tę szczególną więź, jaka łączy nasze kraje, Francję i Polskę.

Za chwilę będę miał zaszczyt wręczyć dwa rodzaje wysokich odznaczeń francuskich: chodzi o order Palm Akademickich oraz o Narodowy Order Zasługi. Pozwólcie Państwo, że w kilku słowach przypomnę najpierw historię orderu Palm Akademickich. Odznaczenie to zostało ustanowione w tysiąc osiemset ósmym roku (1808) dekretem cesarza Napoleona. Obecnie order Palm Akademickich nadawany jest na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżnienia osób, które zasługami dla społeczności akademickiej i szkolnictwa przyczyniły się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej. Natomiast Narodowy Order Zasługi został ustanowiony przez generała de Gaulle’a w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym trzecim roku (1963). Jest przyznawany osobistościom francuskim i zagranicznym, które wniosły szczególny wkład w promowanie Francji oraz szerzenie wartości, których ona strzeże.

Pozwólcie Państwo, że w kilku słowach przypomnę zasługi bohaterów dzisiejszej uroczystości.

***

Szanowna Pani Heleno Leja,

Ukończyła Pani studia magisterskie na wydziale Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, po czym kontynuowała je we Francji, na uniwersytecie Lumière Lyon II, otrzymując dyplom maîtrise de lettres modernes.
Po studiach podjęła Pani pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, zostając następnie, w tym samym mieście, wykładowcą w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, gdzie nadal kieruje Pani sekcją języka francuskiego.
Uczyła Pani języka francuskiego równolegle w gimnazjum i liceum. Zależało Pani szczególnie, by nauka francuskiego była atrakcyjna i dynamiczna. Dzięki zdobytym umiejętnościom w zakresie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych tworzyła Pani innowacyjne projekty dydaktyczne.

Organizuje Pani regularne szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli języka francuskiego w Polsce. Ponadto współpracuje Pani z działem języka francuskiego telewizji TV5 Monde.

Droga Pani Heleno Leja,
Pełni Pani znaczącą rolę w nauczaniu języka francuskiego w województwie podkarpackim, gdzie we współpracy z polskimi władzami oświatowymi, Instytutem Francuskim w Polsce i Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego, wprowadziła Pani plan zdynamizowania nauczania języka francuskiego.

I właśnie za to wyjątkowe zaangażowanie na rzecz promowania języka francuskiego, zwłaszcza na Podkarpaciu, została Pani nagrodzona odznaczeniem kawalera Orderu Palm Akademickich.

Helena Leja, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Szanowna Pani Ewo Kalinowska,

Po ukończeniu studiów z zakresu literatury na Uniwersytecie Warszawskim w swoim rodzinnym mieście nauczała Pani w różnych placówkach zawodowych, między innymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
Została Pani także tłumaczem przysięgłym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, następnie rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej, później w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, którego dyrektorem jest Pani od prawie sześciu lat.
Jest Pani autorką rozprawy pod tytułem „Nouvelles de langue française dans l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère ” i blisko czterdziestu publikacji na temat dydaktyki języka francuskiego.

Aktywnie działa Pani w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Francuskiego „Profs Europe”, będąc jednocześnie jego wiceprzewodniczącą oraz redaktorką naczelną biuletynu rocznego.

Droga Pani Ewo Kalinowska,
Zarówno podczas zjazdów Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, w których Pani systematycznie bierze udział, jak i angażując się we współpracę z tutejszą Ambasadą i Instytutem Francuskim w Polsce, a także pełniąc funkcję dyrektora, pracuje Pani bez rozgłosu, ale za to wyjątkowo skutecznie na rzecz promowania francuskiego języka i kultury.
Właśnie za to niestrudzone działanie na rzecz nauczania języka francuskiego w Polsce Minister Edukacji Republiki Francuskiej przyznał Pani Order Palm Akademickich.

Ewa Kalinowska, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Szanowny Panie Dziekanie, drogi Tomaszu Domański,

Urodził się Pan w Łodzi, otrzymał dyplom maîtrise d’administration économique et sociale Uniwersytetu w Grenoble, następnie uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim.
Jest Pan jednocześnie dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych tego uniwersytetu oraz kieruje Polsko-Francuskim Programem Studiów w zakresie zarządzania we współpracy partnerskiej z uniwersytetem Lyon II. Program ten jest najstarszym tego typu w Polsce i pozwala studentom uzyskać podwójny dyplom uniwersytetów Lyon II i Łódzkiego. Od jego utworzenia dwadzieścia lat temu, ponad pięciuset studentów francuskich i polskich skorzystało z tej szansy.
Jest Pan poliglotą – prócz doskonałej znajomości języka francuskiego włada Pan jeszcze językiem angielskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim – często bierze Pan udział w kolokwiach i seminariach za granicą. Jest Pan także autorem blisko stu publikacji naukowych.

Drogi Tomaszu Domański,
Jest Pan członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy polskim Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za działania i zaangażowanie w liczne europejskie projekty na rzecz studentów (w szczególności w program TEMPUS) otrzymał Pan nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej.

Za zasługi w nawiązywaniu i wspieraniu współpracy z Francją, szczególnie z uniwersytetami francuskimi oraz za zaangażowanie na rzecz promocji języka francuskiego, Republika Francuska wyróżniła Pana tym odznaczeniem.

Tomasz Domański, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Szanowny Panie Profesorze Jerzy Pielaszek,

Pochodzi Pan z Dąbrowy Górniczej. Studia z fizyki ukończył Pan na Uniwersytecie Warszawskim i podjął Pan pracę w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie obronił Pan rozprawę doktorską. W czasie przygotowania doktoratu, wielokrotnie wyjeżdżał Pan do Francji, do Komisariatu ds. Energii Atomowej i alternatywnych źródeł energii (CEA) w Fontenay-aux-Roses.
Jest Pan autorem blisko stu publikacji naukowych z chemii i krystalografii, dotyczących struktury materiałów nanokrystalicznych i rozszczepiania promieni X. Jest Pan członkiem polskich towarzystw Chemicznego i Krystalograficznego.
Będąc frankofilem, władającym doskonale językiem francuskim, zainicjował Pan bliską współpracę z Uniwersytetem Henri Poincaré w Nancy, później kierował Stacją Naukową Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Przez dwie kolejne kadencje był Pan odpowiedzialny za tę placówkę. Organizując liczne wydarzenia naukowe i kulturalne, przyczynił się Pan do zacieśnienia współpracy francusko-polskiej, której korzenie sięgają czasów bardzo odległych, o czym przypomniały nam niedawne obchody, dwa lata temu, stulecia przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Odegrał Pan kluczową rolę w przygotowaniu tego wydarzenia.

Drogi profesorze Jerzy Pielaszek,
Będąc wybitnym naukowcem, laureatem nagrody Francuskiego Towarzystwa Chemicznego, kierując do ubiegłego roku Stacją Naukową PAN w Paryżu, wspierał Pan polsko-francuską współpracę naukową, nadając jej nową dynamikę. Właśnie za te zasługi i zaangażowanie został Pan mianowany kawalerem Orderu Palm Akademickich.

Jerzy Pielaszek, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Szanowna Pani Małgorzato Bartyze,

Urodziła się Pani w Łodzi i tam ukończyła studia polonistyczne. W tamtym czasie zaangażowała się Pani w działalność opozycyjną, uczestniczyła w powstaniu Ruchu Młodej Polski.
W latach osiemdziesiątych aktywnie działała Pani w strukturach regionalnych Solidarności, w tym kierując łódzkim oddziałem Biura Informacji Prasowej Solidarności. Z powodu działalności na rzecz demokracji stała się Pani ofiarą represji. Wielokrotnie zatrzymywana, po wprowadzeniu stanu wojennego została Pani internowana.... co nie przeszkodziło Pani potem w kontynuowaniu pracy w strukturach, odtąd podziemnych, Solidarności.
Na początku lat dziewięćdziesiątych, w nowej, wolnej Polsce, była Pani odpowiedzialna za dział społeczno-kulturalny Dziennika Łódzkiego. Była Pani także redaktorem naczelnym łódzkiego oddziału pisma Nowy Świat i współpracowała z innymi organami prasowymi. W tym czasie kierowała Pani łódzkim oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Kultura, zwłaszcza teatr, były od zawsze Pani pasją, dlatego pełniąc pierwszą funkcję polityczną jako radna Łodzi zasiadała Pani w komisji kultury. Następnie została Pani mianowana pełnomocnikiem do spraw kultury w zespole doradców prezydenta Łodzi, by następnie opuścić rodzinne strony i zacząć kierować Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wilanów.
W dwa tysiące piątym roku (2005) została Pani wybrana na posła piątej kadencji w okręgu łódzkim i przewodniczyła sejmowej grupie przyjaźni polsko-francuskiej, nadając od początku jej pracom nową dynamikę.

Droga Pani Małgorzato Bartyzel,
Za zaangażowanie w walkę z totalitaryzmem oraz za szerzenie ideałów demokracji, za działania podejmowane w służbie kultury przy okazji pełnienia różnych funkcji, parlamentarnych i samorządowych, za aktywność na rzecz rozwoju parlamentarnej współpracy między naszymi krajami, Prezydent Republiki Francuskiej mianował Panią kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Małgorzata Bartyzel, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

opublikowano 20/06/2013

Haut de page