Uroczystość wręczenia odznaczeń (1 lipca 2013) [fr]

Uroczystość wręczenia odznaczeń

Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej pani Corinne Baylac,

a następnie:

Kawalera Narodowego Orderu Zasługi panu Benoît Delattre,

Kawalera Narodowego Orderu Zasługi panu Pierre Klein,

Oficera Orderu Legii Honorowej panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi

Rezydencja Ambasadora Francji – 1 lipca 2013

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Pośle,

Szanowni Panowie Senatorowie,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Wojewodo,

Wasza Magnificencjo,

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele,

Zgromadziliśmy się dzisiaj, by wyrazić uznanie dla czterech wybitnych francuskich i polskich osobistości, które mają szczególne zasługi dla rozwoju współpracy między Francją i Polską oraz by wręczyć im wysokie odznaczenia w uznaniu ich wkładu w tę współpracę.

Szanowny Panie Wojewodo, dziękuję Panu przede wszystkim za zaszczyt, jaki Pan nam uczynił postanawiając wręczyć w Rezydencji Ambasady Francji Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej pani Corinne Baylac, przyznany jej za zasługi w trakcie pełnienia funkcji attachée do spraw współpracy uniwersyteckiej naszej ambasady i przekazuję teraz Panu głos.

[Wystąpienie Wojewody Mazowieckiego]

Dziękuję, Panie Wojewodo. Uznanie ze strony Rzeczypospolitej Polskiej dla zasług jednego z pracowników tej ambasady jest dla nas wielkim zaszczytem.

Teraz ja chciałbym wręczyć francuskie odznaczenia dwóm Francuzom, panu Benoît Delattre, sekretarzowi generalnemu Instytutu Francuskiego i panu Pierre Klein, który do niedawna koordynował działania warszawskiego oddziału ruchu humanitarnego ATD Czwarty Świat - obydwaj zostali mianowani kawalerami Narodowego Orderu Zasługi - oraz wybitnej polskiej osobistości, byłemu Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Kazimierzowi Marcinkiewiczowi, mianowanemu oficerem Orderu Legii Honorowej.

Jak Państwu wiadomo, Order Legii Honorowej został ustanowiony w 1802 roku przez Napoleona Bonaparte a Narodowy Order Zasługi przez generała de Gaulle’a w roku 1963. Te dwa odznaczenia są przyznawane w uznaniu zasług osobistościom francuskim i zagranicznym, które wniosły wyjątkowy wkład w promowanie Francji oraz szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje w świecie.

***

Drogi Panie Benoît Delattre,

Urodził się Pan w Baincthun, niedaleko miasta Boulogne-sur-Mer. Będąc nauczycielem z wykształcenia, zgłosił się Pan jako wolontariusz na dwuletnią placówkę w Szkole Francuskiej w Trypolisie, w Libii. A ponieważ to doświadczenie szczególnie Panu przypadło do gustu, postanowił Pan dalej służyć francuskiemu systemowi edukacji zagranicą.

Pełnił Pan przez sześć lat funkcję radcy do spraw nauczania z ramienia Działu współpracy kulturalnej Ambasady Francji w Kairze. Następnie, po okresie pracy w administracji centralnej francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponownie odpowiedział Pan na zew dalekich krain i wyjechał Pan do Tunisu, by tam objąć stanowisko sekretarza generalnego Działu współpracy kulturalnej, a kilka lat później do Meksyku, gdzie pełnił Pan podobną funkcję.

Po powrocie do siedziby resortu we Francji, wykorzystuje Pan nabyte zagranicą doświadczenie pełniąc funkcję szefa biura Dyrekcji do spraw zagranicznych utworów audiowizualnych we Francji.

Po Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej, Pana powołanie wiedzie Pana do Europy Środkowej. Najpierw przez trzy lata pełni Pan funkcję sekretarza generalnego Instytutu Francuskiego w Bukareszcie, a następnie wybiera Pan Warszawę, gdzie zajmuje Pan z powodzeniem podobne stanowisko przez okres pięciu lat.

Drogi Panie Benoît Delattre,

Pana powszechnie uznawana fachowość, zawsze dobry humor, zmysł służby publicznej oraz oddanie dla sprawy języka francuskiego w Polsce sprawiły, że zyskał Pan szacunek ogółu, tak Francuzów, jak i Polaków, z którymi przez pięć lat Pan współpracował. Jest oczywiste, że ja też zaliczam się do ich grona. Tym bardziej więc cieszę się mogąc dzisiaj wręczyć Panu odznaczenie kawalera Narodowego Orderu Zasługi za całą działalność na rzecz Francji, języka francuskiego i kultury, w ciągu całej Pana kariery zawodowej.

Benoît Delattre, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Drogi Panie Pierre Klein,

Pochodzi Pan ze Strasburga w Alzacji, która – jak wiadomo – jest droga memu sercu. Ukończył Pan słynną paryską politechnikę zwaną École centrale. Podczas odbywania zastępczej służby wojskowej odkrył Pan działalność ruchu ATD Czwarty Świat i został Pan stałym wolontariuszem tej organizacji. Pełnił Pan między innymi rolę specjalisty do spraw „nowych technologii” przy sekretariacie generalnym tej organizacji.

Przypomnę, że ruch ATD Czwarty Świat powstał w 1957 roku z inicjatywy mającego polskie korzenie francuskiego księdza Józefa Wrzesińskiego. Celem ruchu było niesienie pomocy najbardziej potrzebującym, tak by sami mogli stać się głównymi orędownikami walki z ubóstwem i by godność każdej istoty ludzkiej była uznawana i uszanowana.

W 2005 zamieszkał Pan z rodziną w Polsce, stając się tu krajowym koordynatorem działalności ruchu ATD Czwarty Świat. W duchu filozofii tego ruchu, dba Pan o to, by mogli się spotykać Francuzi i Polacy ze wszystkich środowisk.

Jedną z zasadniczych cech Pana działalności jest waga, jaką Pan przypisuje temu, by nawet najbardziej potrzebujący mieli dostęp do kultury. W szczególności Pana inicjatywa „bibliotek ulicznych” pozwoliła udostępnić francuską kulturę czytelnikom, którzy jej dotychczas nie mieli szansy poznać. Akcja ta, przeprowadzona przy udziale Działu współpracy kulturalnej Ambasady Francji, została jeszcze wzbogacona o „koncerty uliczne” przy okazji obchodów Roku Chopinowskiego w 2010.

Drogi Panie Pierre Klein,

Postanowił Pan poświęcić życie służbie bliźniemu. Swą działalnością sprawił Pan, że upowszechnił się w Polsce wizerunek Francji jako kraju humanizmu i walki z nierównością.

Pana wielkoduszność, szczerość Pana zaangażowania, fakt, że poprzez działalność humanitarną, którą Pan koordynował, przyczynił się Pan do promowania Francji w Polsce sprawiły, że zostaje Pan dziś mianowany Kawalerem Narodowego Orderu Zasługi.

Pierre Klein, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite.

***

Szanowny Panie Premierze,

Urodził się Pan w Gorzowie Wielkopolskim, ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował Pan następnie jako nauczyciel matematyki i fizyki w szkole podstawowej w swoim rodzinnym mieście.

Równolegle zaangażował się Pan w działalność opozycyjną i dołączył do podziemnych struktur Solidarności. Współtworzył i redagował Pan podziemne pisma katolickie.

W 1989 roku był Pan jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, następnie kierował zarządem regionu ZChN w Gorzowie Wielkopolskim.

Na początku lat dziewięćdziesiątych pełnił Pan wiele ważnych funkcji w dziedzinie edukacji: był Pan dyrektorem szkoły, kuratorem oświaty, dyrektorem Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. A w rządzie Hanny Suchockiej, został Pan wiceministrem Edukacji Narodowej.

Następnie całkowicie poświęcił się Pan polityce : w 1997 wybrany został Pan po raz pierwszy posłem na Sejm z Zielonej Góry, z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Był Pan jeszcze dwukrotnie wybierany posłem, po czym powierzono Panu funkcję Prezesa Rady Ministrów.

Wtedy to, rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Pana otwartość umysłu i umiejętność dialogu przyczyniły się do tego, że Polska potwierdziła i umocniła swoje europejskie zaangażowanie.

Szanowny Panie Premierze,

Pełniąc wysokie funkcje państwowe, czy też samorządowe jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, zawsze przywiązywał Pan szczególną wagę do relacji z Francją, pragnąc, by były one coraz bardziej intensywne i głębokie.

Właśnie za to zaangażowanie, szczere i nieustające, na rzecz przyjaźni francusko-polskiej, Francja postanowiła wyrazić swe uznanie przyznając Panu jedno z najwyższych odznaczeń, odznaczenie oficera Orderu Legii Honorowej.

Kazimierz Marcinkiewicz, au nom du Président de la République, je vous fais officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.

opublikowano 02/07/2013

Haut de page