Uroczyste wręczenie odznaczeń w Rezydencji Ambasadora Francji [fr]

Wręczenie insygniów Kawalera Orderu Palm Akademickich
panu Rafałowi Janusowi,
Kawalera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa
panu profesorowi Jackowi Kuźmakowi
i Złotego Medalu za Zasługi dla Sportu i Młodzieży panu Tomaszowi Putrze

(Rezydencja, 15 stycznia 2014)

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

Zebraliśmy się dzisiaj, żeby uhonorować trzy wyjątkowe osoby, reprezentujące tak różne dziedziny, a które łączy działanie na rzecz rozwoju współpracy francusko-polskiej oraz promowania Francji w Polsce. Za te zasługi przyznano im prestiżowe francuskie odznaczenia: Order Palm Akademickich, Order za Zasługi dla Rolnictwa oraz Medal za Zasługi dla Sportu i Młodzieży.

Zanim wręczę odznaczenia bohaterom dzisiejszej uroczystości pozwólcie Państwo, że powiem parę słów o samych orderach.

Order Palm Akademickich, ustanowiony dekretem cesarza Napoleona w 1808 jest przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej osobom, które pracując na uczelniach wyższych lub w szkolnictwie przyczyniają się znacząco do upowszechniania w świecie francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej, naukowej i artystycznej.

Order za Zasługi dla Rolnictwa został ustanowiony w 1883 przez ówczesnego ministra Rolnictwa, Jules Méline. Przyznawany jest osobom w uznaniu szczególnych zasług dla rolnictwa lub dokonań na rzecz Francji w sektorze rolno-spożywczym.

Medal za Zasługi dla Sportu i Młodzieży, ustanowiony w 1929, przyznawany jest osobom wyróżniającym się w krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz aktywności młodzieży, jak i tym Francuzom lub cudzoziemcom, których sportowe dokonania przynoszą chlubę francuskiemu sportowi.

Zwrócę się teraz do bohaterów dzisiejszej uroczystości, by zgodnie ze zwyczajem przedstawić w kilku słowach zasługi, za które zostali wyróżnieni.

* * *

Szanowny Panie Rafale Janus,

Urodził się Pan w Koszalinie, tam ukończył Pan liceum imienia Stanisława Dubois, w którym później stawiał pierwsze nauczycielskie kroki, po uzyskaniu dyplomu z zakresu filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Przed piętnastu laty objął Pan stanowisko dyrektora tego liceum, cieszącego się renomą jednego z najlepszych na Pomorzu Zachodnim, osiągającego doskonałe wyniki we wszystkich olimpiadach przedmiotowych w skali całego kraju. Przypomnę jedynie czterokrotny sukces Pana uczniów w Olimpiadzie Języka Francuskiego.

Pana pragnieniem było, by język francuski zajął szczególne miejsce w programie pedagogicznym szkoły. To dzięki Panu wprowadzono w szkole egzaminy pozwalające na uzyskanie certyfikatów językowych DELF-DALF przyznawanych przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. We współpracy z zespołem nauczycieli rozwinął Pan program wymiany szkolnej z Francją, zwłaszcza z partnerskimi placówkami szkolnymi z Niort i Montaigu.

Będąc mocno zaangażowanym w działalność społeczną i kulturalną swojego miasta i regionu, od wielu lat przewodniczy Pan organizowanemu w Koszalinie Festiwalowi Teatrów Francuskojęzycznych Szkół Średnich, imprezie o zasięgu ogólnopolskim. Przypomnę także, że prowadząc audycję w lokalnym radiu, propagował Pan nauczanie języków obcych a szczególnie języka francuskiego.

Drogi Panie Rafale Janus, by wyrazić uznanie dla Pana nieustannych i uwieńczonych sukcesem wysiłków na rzecz rozwijania zamiłowania do języka francuskiego wśród młodzieży Pomorza Zachodniego, francuski minister Edukacji Narodowej mianował Pana Kawalerem Orderu Palm Akademickich.

« Rafał Janus, au nom du ministre de l’Éducation nationale, je vous fais chevalier des Palmes académiques. »

* * *

Szanowny Panie Profesorze Jacku Kuźmak,

Urodził się Pan w Jędrzejowie, ukończył Pan studia na Wydziale Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. Po uzyskaniu dyplomu, rozpoczął Pan pracę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, gdzie kolejno uzyskał Pan stopień doktora, doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patofizjologii i tytuł naukowy profesora.

Jako wirusolog, jest Pan ekspertem w dziedzinie enzootycznej białaczki bydła, lentiwirusów małych przeżuwaczy oraz zakażeń wywołanych wirusem BFV.

Od wielu lat kieruje Pan Zakładem Biochemii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego i laboratorium referencyjnym Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt zajmującym się enzootyczną białaczką bydła, ponadto, przed trzema laty, został Pan zastępcą dyrektora do spraw naukowych Państwowego Instytutu Badawczego.

Pełniąc wspomniane funkcje, podobnie jak przez wszystkie lata kariery naukowej, podczas których spędził Pan w sumie dwadzieścia miesięcy we Francji w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych z francuskimi placówkami, dążył Pan do pogłębiania współpracy z Francją.

Rozbudował i wzmocnił Pan relacje z Francuską Agencją sanitarnego bezpieczeństwa żywności, środowiska i pracy (ANSES), z którą w lipcu 2012 r., w Puławach, zostało podpisane memorandum o współpracy. Innym przykładem owocnego współdziałania jest projekt badawczy prowadzony wspólnie z Instytutem i laboratorium patogenezy w Grenoble, w tym roku projekt ten uzyskał dotacje z programu Polonium, realizowanego przez Ambasadę Francji.

Będąc wybitnym naukowcem, członkiem znakomitych komitetów naukowych, na przykład Komitetu Nauk Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk czy Komitetu sterującego Unii Europejskiej do spraw weterynaryjnych produktów leczniczych, oraz zagorzałym frankofilem, jest Pan obecnie filarem francusko-polskiej współpracy w dziedzinie weterynarii i właśnie za te dokonania minister Rolnictwa mianował Pana, drogi Profesorze, kawalerem Orderu za Zasługi dla Rolnictwa.

« Jacek Kuźmak, au nom du ministre de l’Agriculture, je vous fais chevalier de l’ordre du Mérite agricole. »

* * *

Szanowny Panie Tomaszu Putra,

Pochodzi Pan z Olecka na Mazurach. Z klubem rugby Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odniósł Pan pierwsze sukcesy sportowe: pięciokrotnie był Pan złotym i dwukrotnie srebrnym medalistą mistrzostw Polski w rugby w ciągu siedmiu lat występowania w barwach tego klubu. Grał Pan jednocześnie, przez dziesięć lat, w reprezentacji Polski.

Następnie barwy klubu warszawskiego zamienił Pan na barwy klubów francuskich z regionu Lyonu: ASVEL Lyon-Villeurbanne, Stade Olympique Givors i Lyon Olympique Universitaire.

Bardzo szybko odkrył Pan w sobie powołanie do zawodu trenera i, równolegle kontynuując karierę zawodnika, trenował Pan drużyny juniorów klubów Stade Olympique Givors i Lyon Olympique Universitaire. Wielu przyszłych zawodników francuskich o światowej renomie uczyło się od Pana, wśród nich Sylvain Marconnet czy Pascal Papé.

W 2006 roku został Pan trenerem polskiej reprezentacji narodowej, była ona wówczas na trzydziestym szóstym miejscu światowego rankingu. Pod Pańskim kierownictwem, w ciągu zaledwie kilku lat, przesunęła się na dwudzieste piąte miejsce! Polscy eksperci przypisali ten sukces wprowadzonym przez Pana francuskim metodom treningowym. Powołał Pan do polskiej reprezentacji narodowej wielu graczy żyjących we Francji, mających silne więzi osobiste i rodzinne z Polską, co także przyczyniło się do ożywienia tej drużyny.

Drogi Tomaszu Putra, jest Pan w Polsce promotorem rugby, sportu niestety mało popularnego w mediach, a także wartości związanych z tą dyscypliną: odwagi, chęci dzielenia się i dawania siebie oraz braterstwa. W podziękowaniu za Pana działania jako ambasadora francuskich umiejętności sportowych, współtwórcy i animatora więzi między naszymi krajami, ale także, aby wyrazić uznanie dla osiągnięć sportowych i zaangażowania w pracę z młodzieżą, francuski minister Sportu przyznał Panu Złoty Medal za Zasługi dla Sportu i Młodzieży.

« Tomasz Putra, au nom du ministre des Sports, je vous remets la Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports. »

* * *

opublikowano 16/07/2014

Haut de page