Uroczyste wręczenie odznaczeń Krystynie Gabryjelskiej, Elżbiecie Jastrzębskiej oraz Irenie Kruszce i Janinie Zielińskiej. [fr]

Uroczyste wręczenie odznaczeń :

Pani Krystynie Gabryjelskiej kawalera Palm Akademickich,
Pani Elżbiecie Jastrzębskiej oraz Irenie Kruszce - oficera Palm Akademickich,
Pani Janinie Zielińskiej jako - oficera Narodowego Orderu Zasługi

Warszawa, 29 października 2014 r.

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Rektorzy,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Profesorowie,
Szanowni Państwo,

Spotykamy się dzisiejszego wieczoru, by wyrazić uznanie czterem wyjątkowym osobom, które w znaczący sposób, poprzez swą działalność, zaangażowanie i entuzjazm, mają udział w promowaniu i oddziaływaniu języka francuskiego i francuskiej kultury w Polsce. Ich oddanie i zasługi na tym polu sprawiły, że zostaną dzisiaj odznaczone.

Order Palm Akademickich, którego insygnia dzisiaj wręczę, powstał w 1808 [tysiąc osiemset ósmym] roku na mocy dekretu cesarza Napoleona. Jest jednym z czterech odznaczeń ministerialnych Republiki Francuskiej, a co za tym idzie - jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych.

Tym orderem francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróżnia osoby, które działając na uczelniach wyższych, czy ogólniej w szkolnictwie, przyczyniają się do upowszechnienia francuskich osiągnięć w dziedzinie działalności intelektualnej i naukowej.

Natomiast Narodowy Order Zasługi został ustanowiony przez generała de Gaulle’a w 1963 roku. Jest przyznawany za znaczące zasługi dla Francji w służbie państwowej, wojskowej albo cywilnej. Jest drugim pod względem rangi – po Legii Honorowej – francuskim odznaczeniem państwowym.

Zanim przystąpię do wręczania tych odznaczeń, pozwolą Państwo, że w paru zdaniach wspomnę o karierze zawodowej i związkach z Francją głównych bohaterek dzisiejszego wieczoru.

***

Pani Profesor Krystyno Gabryjelska,

Urodziła się Pani w Międzylesiu na Dolnym Śląsku. Studiowała Pani we Wrocławiu, gdzie w 1965 roku uzyskała Pani dyplom magistra filologii romańskiej na Wydziale Filologicznym.

W 1974 roku obroniła Pani rozprawę doktorską pod tytułem Teorie literackie Louisa-Sébastiena Merciera.

Habilitację uzyskała Pani w roku 1987 rozprawą na temat Doktryny estetyczne i literackie w hasłach "Encyklopedii" Diderota, a tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała Pani w 1993 roku.

Pani kariera naukowa przebiegała pod znakiem literatury oświeceniowej oraz miejsca kobiet w społeczeństwie XVIII wieku i na te właśnie tematy opublikowała Pani szereg artykułów i innych pozycji naukowych.

Prócz pracy wykładowcy akademickiego włączyła się Pani aktywnie w zarządzanie Uniwersytetem Wrocławskim i placówkami działającymi pod jego egidą. Była Pani zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej, prodziekanem i dziekanem Wydziału Filologicznego, wreszcie prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego.

To w szczególności dzięki Pani energii Instytut Filologii Romańskiej tej uczelni otrzymał w pełni odremontowane pomieszczenia, dzięki czemu studiowanie języka francuskiego na Uniwersytecie Wrocławskim zyskało dodatkowo na atrakcyjności.

Sprzyjała Pani prowadzeniu wymiany z francuskimi uczelniami i działała na rzecz rozkwitu studiów z języka i literatury francuskiej. Angażowała się Pani w rozwój kolegiów nauczycielskich kształcących nauczycieli na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, przyczyniając się do podniesienia jakości kształcenia studentów oraz do zwiększenia roli języka francuskiego w tych placówkach.

Z tych wszystkich powodów, za pani zasługi dla języka i kultury mojego kraju, Republika Francuska postanowiła Panią mianować kawalerem Orderu Palm Akademickich.

Krystyna Gabryjelska, au nom du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, nous vous faisons chevalier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Pani Doktor Elżbieto Jastrzębska,

Urodziła się Pani w Zielonej Górze w województwie lubuskim.

Po studiach romanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim otrzymała Pani dyplom magisterski, po czym odbyła Pani dalsze studia między innymi w Gdańsku, a doktorat uzyskała Pani na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie dydaktyki języka francuskiego.

Uczyła Pani z początku w szkolnictwie średnim, a następnie dołączyła Pani do kadry dydaktycznej najpierw w placówce kształcenia ustawicznego nauczycieli, a potem w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Pani rodzinnym mieście, Zielonej Górze, gdzie przyjęła Pani funkcję kierownika sekcji języka francuskiego.

Jako wykładowca w Instytucie Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Zielonej Górze obejmuje Pani kierownictwo sekcji filologii romańskiej.

Działalność dydaktyczną prowadzi Pani z wielkim zaangażowaniem, publikuje Pani również prace naukowe dotyczące w szczególności oddziaływania wielokulturowości na nauczanie języka francuskiego. Z Pani inicjatywy została nawiązana współpraca partnerska z kilkoma zagranicznymi uczelniami i ośrodkami badawczymi.

Pani wyjątkowa działalność na rzecz promowania nauki francuskiego przejawiała się na wiele różnych sposobów: począwszy od lekcji w szkołach podstawowych, które miały zachęcać do wyboru języka francuskiego, aż po organizowanie wydarzeń promujących sekcję języka francuskiego Pani uniwersytetu.

Pani zaangażowanie na rzecz umocnienia i rozwijania więzi pomiędzy naszymi krajami poprzez nauczanie języka francuskiego zyskało uznanie Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francuskiej, który mianował Panią oficerem orderu Palm Akademickich.

Elżbieta Jastrzębska, au nom du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, nous vous faisons officier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Pani Ireno Kruszka,

Urodziła się Pani w Toruniu, w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Po studiach wyższych na Uniwersytecie Poznańskim, w 1981 roku otrzymała Pani dyplom magistra filologii romańskiej. Wraca Pani do rodzinnego miasta, by tu rozpocząć pracę najpierw na stanowisku korektora, a następnie do roku 1988 redaktora w wydawnictwie uczelnianym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wtedy to zostaje Pani zatrudniona w ośrodku Alliance Française w Toruniu, gdzie obejmuje Pani stanowisko kierownika.

Miała Pani swój udział w powstaniu kolegium kształcenia nauczycieli, a następnie w utworzeniu katedry filologii romańskiej, w której pełniła Pani funkcję koordynatora sekcji francuskiej oraz wykładowcy metodyki.

Piastując w latach 2008 do 2012 funkcję sekretarza generalnego polskiego komitetu Alliance Française, brała Pani czynny udział w przekształceniu grupy ośrodków Alliance Française w sieć stowarzyszeń.

W ramach programu unijnego „Kapitał ludzki” odegrała Pani kluczową rolę w nauczaniu francuskiego na potrzeby urzędników administracji samorządowej i osób działających w dziedzinie gastronomii, hotelarstwa i turystyki.

Jako dyrektorka toruńskiego ośrodka Alliance Française, przyczynia się Pani walnie do upowszechniania nauki języka francuskiego, w szczególności organizując coroczne pobyty młodych polskich słuchaczy we Francji.

W uznaniu Pani niezawodnego zaangażowania w pełnieniu misji pedagogicznej i za Pani niezwykłą gotowość współpracy z Ambasadą Francji w zakresie promowania francuskiego języka i kultury w Polsce, Minister Edukacji Narodowej Republiki Francuskiej mianował Panią oficerem orderu Palm Akademickich.

Irena Kruszka, au nom du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, nous vous faisons officier de l’Ordre des Palmes académiques.

***

Szanowna Pani Janino Zielińska,

Urodziła się Pani w Rudzie Śląskiej na Górnym Śląsku.

Po studiach romanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła Pani karierę zawodową najpierw jako nauczyciel francuskiego w Gdyni, potem jako lektor francuskiego w Gdańsku, po czym w roku 1980 wróciła Pani na Uniwersytet Warszawski, gdzie w Instytucie Romanistyki prowadziła Pani zajęcia z dydaktyki języka francuskiego.

Następnie objęła Pani funkcję Dyrektora Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Warszawie.

Pani wiedza fachowa w dziedzinie dydaktyki języków obcych i kultur cieszy się powszechnym uznaniem. Z tego właśnie tytułu brała Pani udział w opracowywaniu programów nauczania francuskiego, uczestniczyła Pani również w pracach szeregu instytucji działających na rzecz kształcenia nauczycieli i promowania języka francuskiego.

Pani osobiste zaangażowanie na rzecz frankofonii również zasługuje na podkreślenie. Jest Pani honorową przewodniczącą Komisji do spraw Europy Środkowej i Wschodniej Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, została Pani Doradcą Przewodniczącego tej Federacji do spraw europejskich.

Była Pani przewodniczącą, a następnie honorową przewodniczącą Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce. W roku 2008 z Pani inicjatywy Komisja Europejska uwzględniła język francuski wśród dziedzin, w których przyznawana jest europejska nagroda w ramach programu eTwinning, zachęcającego placówki szkolne z całej Europy do współpracy partnerskiej.

Efekty Pani działalności wykroczyły daleko poza granice Polski, a w samej Polsce jest Pani obecnie uważana za wzór dla rzeczników frankofonii.

W uznaniu wszystkich tych zasług na rzecz nauczania języka francuskiego jak i rozwoju frankofonii, Prezydent Republiki Francuskiej mianował Panią oficerem Narodowego Orderu Zasługi.

Janina Zielińska, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre national du Mérite.

opublikowano 30/10/2014

Haut de page