Trzeci Szczyt Rady Europy (Warszawa, 16-17 maja 2005)

JPEG

Szczyt Rady Europy odbył się w Warszawie 16-17 maja b.r. Francja była na nim reprezentowana przez Michela Barniera, Ministra Spraw Zagranicznych.

Rada Europy, pionierska organizacja budowli europejskiej, jest kompetentna we wszystkich sprawach, oprócz kwestii związanych z obronnością. Stworzona w 1949 roku przez 10 państw, liczy obecnie 46 członków. Rada Europy była inicjatorem przeszło 200 konwencji, z których obecnie najbardziej znana jest europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości, pozwalająca dochodzić swych praw obywatelom przebywającym stale na terenie Europy, którzy uznają, że naruszono ich prawa.

Głównym celem pierwszego (Wiedeń, 1993 r.) i drugiego szczytu (Strasbourg, 1997 r.) było wsparcie nowych demokracji, które pojawiły się po zburzeniu muru berlińskiego. Zostały stworzone nowe instytucje (Kongres władz lokalnych i regionalnych, Europejskia Komisja do walki z rasizmem i nietolerancją, Komisarz do spraw praw człowieka, Komitet przeciwdziałania torturom)

Celem trzeciego szczytu było dopracowanie strategii Rady Europy w najważniejszych kwestiach dotyczących praw człowieka, demokracji, państwa prawa, a zwłaszcza wzmocnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który rozpatruje coraz więcej spraw. Rada Europy zamierza również rozwinąć współpracę z Unią Europejską i OBWE.
Szczyt zakończy się przyjęciem deklaracji końcowej i planu działania.

Francja, która na stałe udzieliła gościny Radzie Europy w Strasbourgu, gdzie znajduje się siedziba tej organizacji, wspiera ją od czasu jej powstania w roku 1949 i pragnie, by zachowała ona należne jej miejsce w nowej konstrukcji europejskiej.

Word - 36.5 kb
Przemówienie francuskiego ministra spraw zahranicznych Pana Michela Barnier (w języku francuskim)
(Word - 36.5 kb)

- Strona internetowa Szczytu Rady Europy

opublikowano 08/08/2012

Haut de page