Szczyt « Trójkąta Weimarskiego » 2006 : wspólna deklaracja

Podczas spotkania Kanclerz Niemiec Angela Merkel, Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezydent Francji Jacques Chirac podpisali wspólną deklarację następującej treści:

„ Mettlach, 5 grudnia 2006 roku

My, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Republiki Francuskiej i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, spotkaliśmy się dziś, aby upamiętnić 15. rocznicę naszej bliskiej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Aspiracje przyświecające współpracy w Trójkącie Weimarskim, której pomysł narodził się w 1991 roku w celu przezwyciężania dziedzictwa trudnej historii Europy w XX wieku, ziściły się wraz z przystąpieniem Polski do UE 1 maja 2004 r.

Od tamtego czasu, nasze wspólne wysiłki nabrały nowego wymiaru w formie naszej wspólnej odpowiedzialności za Europę i wspólnej determinacji we wzmacnianiu Unii politycznej opartej na demokracji, wspólnych wartościach i solidarności. Jesteśmy przekonani, że dzisiaj, nie mniej niż przez ostatnie 15 lat, musimy współpracować w ramach Trójkąta Weimarskiego celem wzmocnienia Europy i tchnięcia nowej siły w ideę europejską. Jak pokazało porozumienie osiągnięte w sprawie Nowej Perspektywy Finansowej UE w roku ubiegłym, bliska współpraca pomiędzy pastwami Trójkąta Weimarskiego wspomaga rozwiązywanie wyzwań, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. To w tym właśnie duchu zwracamy się dziś do naszych społeczeństw obywatelskich i parlamentów (m.in. poszczególnych komisji do spraw zagranicznych i europejskich), aby zintensyfikowały i rozszerzyły swoje zaangażowanie w Trójkąt Weimarski. Będzie to stanowić dopełnienie już istniejącej współpracy rządowej, która będzie dalej pogłębiana.

Podczas naszych dzisiejszych konsultacji, osiągnęliśmy porozumienie w zakresie szerokiej gamy spraw międzynarodowych. Podkreśliliśmy rosnące znaczenie wspolnych działań w ramach Unii Europejskiej, jako narzędzia, za pomocą którego możemy wspólnie stawić czoła licznym wyzwaniom, przed którymi stoimy. W tym kontekście z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że UE wsparła proces wyborczy w Demokratycznej Republice Konga poprzez operację wojskową, której zasadniczego wsparcia w duchu weimarskim udzieliły Niemcy, Francja i Polska.

Nasze kraje są również zaangażowane w Libanie w ramach UNIFIL. Popieramy wszelkie wysiłki zmierzające do pełnej implementacji rezolucji nr 1701 Narodów Zjednoczonych i pozwalające Libanowi na pełne korzystanie z suwerenności na jego terytorium bez zewnętrznej interwencji.

Z zadowoleniem odnosimy się do naszej bliskiej współpracy wojskowej w ramach Trójkąta Weimarskiego. Utworzenie w przyszłości grupy bojowej w formacie Trójkąta Weimarskiego otworzy nowy rozdział w tej współpracy. Zobowiązaliśmy się do kontynuowania naszej współpracy w ramach NATO, np. w Afganistanie, gdzie siły wojskowe wszystkich trzech państw Trójkąta Weimarskiego uczestniczą w ISAF. Z zadowoleniem przyjęliśmy zapowiedź Polski dotyczącą wysłania dodatkowych wojsk do Afganistanu. Oczekujemy, że Ministrowie Obrony naszych państw rozwijać będą w bliskiej przyszłości te i inne obszary współpracy.

Zgodziliśmy się rozszerzyć istniejącą już niemiecko-francuską współpracę w zakresie szkolenia dyplomatycznego również o polskich dyplomatów. Uczestnictwo polskich dyplomatów w istniejącej formule szkoleń rozpocznie się tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

W świecie coraz bardziej ubożejących zasobów energetycznych, bezpieczeństwo dostaw energii będzie miało szczególne znaczenie. Dlatego też będziemy dążyć do stworzenia polityki energetycznej dla Europy, prowadzonej w duchu solidarności i będziemy ściśle koordynować nasze stanowiska w tym obszarze.

Integracja Europejska przyniosła ze sobą niespotykany wcześniej okres pokoju, wolności, stabilności i dobrobytu w Europie. Naszym wspólnym celem jest rozszerzenie tego dorobku stabilności i dobrobytu na państwa sąsiadujące z UE. W tym kontekście podkreślamy wagę, jaką przywiązujemy do Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako narzędzia służącego umacnianiu współpracy na wschodnich granicach Unii Europejskiej. Poprzez Europejską Politykę Sąsiedztwa, staramy się wspierać reformy polityczne i gospodarcze w państwach sąsiadujących w oparciu o partnerstwo i wspólne wartości. Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że Niemcy zamierzają umacniać i rozwijać Europejską Politykę Sąsiedztwa podczas swojej Prezydencji w UE, aby zaoferować coraz bliższe stosunki oraz znaczne wsparcie dla krajów sąsiedzkich.

Postanowiliśmy dalej umacniać naszą współpracę na rzecz wspierania wysiłków Ukrainy zmierzających do pogłębienia i zacieśniania stosunków ze strukturami euroatlantyckimi. W nadchodzącym roku nasze kraje zgodziły się zwrócić szczególną uwagę na współpracę z Ukrainą w dziedzinie migracji i bezpieczeństwa granicznego. Niemcy, Francja i Polska udzielą poparcia dla planów zawarcia ambitnego i całościowego porozumienia pomiędzy UE a Ukrainą, obejmującego również wzmocnione porozumienie o wolnym handlu, które stworzy nowe podstawy dla współpracy z tym krajem, odpowiadające jego europejskim aspiracjom.

Podkreśliliśmy nasze głębokie zaangażowanie w kontynuowanie wsparcia rozwoju demokracji i silnego społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, w tym niezależnych organizacji mniejszości narodowych. Wzmocnimy nasze instrumenty wspierania tych procesów, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Nasze kraje podejmą wysiłki w celu pomocy studentom wyrzuconym z uczelni z powodu udziału w prodemokratycznych manifestacjach, poprzez programy krajowe i europejskie.

Jesteśmy świadomi znaczenia Rosji jako partnera strategicznego i będziemy dalej wspierać rozwój długoterminowego partnerstwa z Federacją Rosyjską, opartego na wspólnych interesach i równych prawach, zwłaszcza w sektorach handlowym i energetycznym.

Budowa Europy pozostaje projektem dla przyszłych pokoleń. Popieramy znakomite programy wymiany organizacji Francusko-Niemieckiej i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które zachęcają miliony młodych Francuzów, Niemców i Polaków do lepszego poznawania siebie nawzajem. Trójstronne programy francusko-niemiecko-polskie, które w ciągu ostatnich 15 lat miały około 27 000 młodych uczestników, stanowią zasadniczy element pracy tych organizacji. Wspieramy wysiłki tych organizacji mających na celu utrzymanie obecnego wysokiego poziomu dwustronnych programów i zachęcamy do intensyfikacji działań trójstronnych. Zachęcamy także do włączania wschodnich sąsiadów UE w formułę trójstronnych działań w szerszym zakresie. Będziemy wspierać inicjatywy zmierzające do rozszerzenia dialogu pomiędzy intelektualistami naszych krajów.

Będziemy także wspierać rozwój trójnarodowych studiów poprzez intensywną współpracę pomiędzy uniwersytetem niemiecko-francuskim i uniwersytetami polskimi, w szczególności w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Ważnym elementem w rozwijaniu ściślejszej współpracy Trójkąta Weimarskiego są zacieśniające się więzi między regionami i miastami naszych krajów. Stąd też z zadowoleniem przyjmujemy pomyślne wyniki pierwszego spotkania dotyczącego trójstronnej współpracy regionalnej, które miało miejsce we wrześniu br. w Krakowie.

W zglobalizowanym świecie nasze społeczeństwa stoją przed takimi samymi zagrożeniami, niebezpieczeństwami i wyzwaniami – przestępczość zorganizowana, degradacja środowiska naturalnego, niekorzystne trendy demograficzne i migracja wymagają wspólnych odpowiedzi. Aby skoncentrować nasze wysiłki w tej materii, postanowiliśmy poświęcić każde z naszych przyszłych spotkań na szczycie jednej z powyższych kwestii. Nasze kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce w 2008 roku."

opublikowano 08/08/2012

Haut de page