Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na świecie: zaangażowanie Francji [fr]

Nierówności między kobietami i mężczyznami nadal istnieją na świecie, a w niektórych przypadkach nawet się pogłębiają . W tej sytuacji, Francja konsekwentnie zwiększa skuteczność działań w obszarze „gender” w swej polityce na rzecz rozwoju i w działaniach zagranicznych. 3. międzynarodowa Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2018-2022 jest instrumentem pilotażowym stworzonym w celu koordynowania działań podczas pięciu najbliższych lat i poprawy sytuacji kobiet na całym świecie.

Konkretyzuje ona na płaszczyźnie międzynarodowej działalność Prezydenta Republiki Francuskiej zmierzającą do uczynienia z kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn priorytetu jego kadencji.

JPEG

niepokojący kontekst międzynarodowy

Kobiety i dziewczęta są pierwszymi ofiarami ubóstwa, konfliktów i zmian klimatycznych. Ich miejsce w społeczeństwie sprawia, że muszą stawiać czoło trudnościom i dyskryminacji w każdej sytuacji i we wszystkich dziedzinach.

Przemoc seksualna jako broń podczas działań wojennych

Pokój i stabilizacja nie są normą na całym świecie. Ocieplenie klimatu, napięcia związane z dostępem do bogactw naturalnych i nierówności społeczno-ekonomiczne są pożywką dla kryzysów i konfliktów, których kobiety są często pierwszymi ofiarami.

W niektórych krajach, przemoc seksualna bywa stosowana jako broń w celu zastraszania ludności.

Prawo kobiet do dysponowania swym ciałem

Powszechne uznanie praw seksualnych i reprodukcyjnych jest podstawowym warunkiem uzyskania podmiotowości przez młode kobiety.

  • Niektóre prawa nadal zbyt ograniczają dziewczętom i kobietom dostęp do usług zdrowotnych związanych z życiem seksualnym i reprodukcją, zagrażając tym samym ich podstawowemu prawu do dysponowania swym ciałem i przyczyniania się do rozwoju i postępu społecznego w swych krajach;
  • Komplikacje związane z przerywaniem ciąży są trzecim powodem śmiertelności ciężarnych kobiet. Można by uniknąć tych zgonów, gdyby stworzono dobrze funkcjonujące służby i zagwarantowano dostęp do odpowiedniej jakości usług zdrowotnych.
  • Na dziewczętach, które zawarły ślub przed 18 rokiem życia i rzadko mogą wynegocjować stosowanie środków antykoncepcyjnych podczas współżycia, często wywiera się presję, by wykazały się płodnością; są one szczególnie narażone na choroby przenoszone drogą płciową i na przemoc małżeńską. Są one jedną z grup społecznych, które mają szczególnie utrudniony dostęp do edukacji seksualnej.

Wyzwania demograficzne a prawa kobiet

W 47 krajach o największym wzroście demograficznym, wzrost ludności aktywnej zawodowo może stwarzać realną szansę rozwoju, pod warunkiem jednak, że ta młoda populacja – dziewczęta i chłopcy – będzie zdrowa, wykształcona i będzie miała dostęp do wartościowych miejsc pracy.

Równość podstawowym celem działań zagranicznych Francji

5 kierunków działań Strategii międzynarodowej Francji ma na celu doprowadzenie do tego, by kwestia równouprawnienia kobiet i mężczyzn stała się centralnym problemem wszelkich działań francuskiego Ministerstwa Spraw Europejskich i Zagranicznych: współpracy na rzecz rozwoju, dyplomacji gospodarczej, kulturalnej, edukacyjnej…

Dawać przykład

Ponieważ najlepiej wpływać na zmiany postaw własnym przykładem, ministerstwo zwiększy wysiłki na rzecz równości i poszanowania parytetu między płciami u siebie i w podległych mu instytucjach. Chodzi o:

  • zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych i ambasadorek;
  • uwrażliwienie i przeszkolenie pracowników w sprawach związanych z relacjami płci;
  • systematyczne wprowadzanie kwestii równości kobiet i mężczyzn do strategii i działań 12 instytucji zarządzanych i współzarządzanych przez ministerstwo (Francuska Agencja Rozwoju, Expertise France, Instytut Francuski, Agencja ds. Nauczania w Języku Francuskim za Granicą, Campus France, Francuska Agencja Współpracy z Mediami, France Médias Monde, Atout France, Business France, Centrum międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań agronomicznych na rzecz rozwoju, France Volontaires oraz Instytut Badań na rzecz Rozwoju).

Zwiększyć nacisk na kwestię wyzwań związanych z równością płci

W celu wzmocnienia dialogu politycznego na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, kwestie te powinny być zintegrowane z innymi tematami, związanymi lub nie z rozwojem i na wszystkich forach międzynarodowych. Dotyczy to między innymi nauczania, kształcenia zawodowego oraz integracji zawodowej i społecznej, strategii humanitarnej, wyzwań klimatycznych i gospodarczych, demograficznych, kwestii praw i dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcji… Strategia zachęca również do poruszania problemów dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn podczas politycznych spotkań bilateralnych i włączania ich do działań placówek dyplomatycznych

Lepiej finansować działania na rzecz równouprawnienia

W celu umożliwienia konkretnych działań, zostanie zwiększona część pomocy publicznej na rzecz rozwoju, przeznaczona na działania wspierające równouprawnienie. W szczególności, połowa budżetu Francuskiej Agencji Rozwoju zostanie przeznaczona na projekty, których jednym z celów będzie zmniejszenie nierówności między kobietami i mężczyznami.

Sprawić, by działania na rzecz równości były bardziej widoczne

Praca w tym kierunku zaczyna się od wprowadzenia przekazu bez stereotypów płciowych: ministerstwo i podległe mu instytucje będą używać rodzaju męskiego i żeńskiego w swych komunikatach, prezentując zrównoważone reprezentacje społeczne kobiet i mężczyzn … A ponieważ jest to jedyny sposób na sprawdzenie skuteczności działań, zostaną również stworzone odpowiednie wskaźniki.

Wspierać społeczeństwo obywatelskie i dzielić się efektami działań

Strategia zmierza do wykorzystania różnych platform wymiany poglądów między podmiotami działającymi na rzecz rozwoju poprzez rozwijanie dialogu i wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym - w ramach zasad odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw - oraz ośrodkami badawczymi i administracją publiczną. Widoczność działań i fachowość francuskich organizacji pozarządowych zostanie wzmocniona w dziedzinie tematyki płci i praw kobiet.

PDF - 506.5 kb
Międzynarodowa Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2018-2022
(PDF - 506.5 kb)

opublikowano 26/03/2018

Haut de page