Rola Konsulatu

« Konsulat » warszawski jest w rzeczywistości Sekcją konsularną lub kancelarią konsularną Ambasady.

Ambasador jest więc szefem społeczności francuskiej zamieszkałej w warszawskim okręgu konsularnym, którym zarządza zgodnie z prawem francuskim, przestrzegając przy tym ustawodawstwa polskiego.

W praktyce, powierza on tę funkcję Szefowi sekcji konsularnej, który zwykle nosi tytuł « Consul adjoint », ale jest zwykle nazywany « Konsulem », zwłaszcza w kontaktach z rozmówcami polskimi.

Warszawski okręg konsularny obejmuje 7 województw (patrz mapa), w których zamieszkuje około 3500 obywateli francuskich, w tym 47% osób o podwójnym obywatelstwie (2500 obywateli francukich mieszka w Warszawie).

1) Funkcje Konsulatu

Podstawowe zadania konsulatu to :
- rejestrowanie obywateli francuskich mieszkających w Polsce
- wydawanie dowodów osobistych, paszportów i paszportów blankietowych,
- prowadzenie urzędu stanu cywilnego,
- organizowanie wyborów do AFE (Assemblée des Français de l’Etranger) oraz wyborów prezydenckich i referendów,
- załatwianie spraw związanych ze Służbą wojskową,
- rozwiązywanie problemów natury socjalnej,
- zapewnienie społeczności francuskiej opieki, w szerokim znaczeniu tego słowa,
- rozpatrywanie wniosków o nadanie obywatelstwa francuskiego,
- udzielanie informacji wizowych i wydawanie wiz francuskich obcokrajowcom.

2) Czego Konsulat nie może robić

Konsulat nie może :

  • wydać w trybie szybkim paszportu lub dowodu osobistego, w przypadku utraty dokumentów, jeżeli wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Konsulacie
  • trzeba wówczas pytać o zgodę Prefekturę, która wydała dokumenty ;
  • dokonać repatriacji obywatela francuskiego na koszt Państwa, z wyjątkiem sytuacji wyjątkowych, lub pod warunkiem zobowiązania się rodziny do późniejszego zwrotu kosztów ;
  • dokonywać opłaty za hotel, szpital, mandat, lub spłaty jakiejkolwiek innej należności ;
  • pełnić dyżur przez 24 godziny na dobę i przyjeżdżać na każde życzenie obywatela francuskiego; pracownicy Konsulatu nie są upoważnieni do pełnienia funkcji tłumaczy w kontaktach obywateli francuskich z władzami lokalnymi ;
  • interweniować u służb policyjnych lub wymiaru sprawiedliwości w celu zwolnienia z aresztu obywatela francukiego podejrzanego o popełnienie wykroczenia przeciw prawu polskiemu ; Konsulat nie jest upoważniony do zapewnienia obywatelowi francukiemu adwokata, ani do zatrudnienia obrońcy w jego imieniu.

Konsulat nie pożycza pieniędzy. Nie zapewnia również pomocy materialnej ani transportu sanitarnego w razie wypadku.

3) Co Konsulat może zrobić w trudnej sytuacji

Aresztowanie i osadzenie w więzieniu.
Konsulat może starac się o zezwolenie na złożenie wizyty osadzonemu obywatelowi Francji, lub o zezwolenie na wizytę dla członków jego rodziny. Może też zaproponować wybór adwokata, jednakże koszty obrony ponosi osadzony.

Ciężki wypadek.
Po uzyskaniu wystarczających informacji, Konsulat zawiadamia rodzinę poszkodowanego i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku zgonu obywatela francuskiego, Konsulat nawiązuje kontakt z rodziną i może służyć jej pomocą przy załatwianiu formalności związanych z transportem zwłok do Francji, nie może jednak ponosić kosztów tego transportu.

Choroba.
Konsulat może udostępnić listę lekarzy francuskojęzycznych, zarówno internistów jak i specjalistów.

opublikowano 05/10/2005

Haut de page