Przemównienie - uroczystość wręczenia odznaczeń 11 maja 2017 r. [fr]

Wręczenie francuskich odznaczeń Panom Leszkowi Drogoszowi, Rafałowi Trzaskowskiemu i Włodzimierzowi Puzynie
Rezydencja Ambasady Francji w Warszawie, dnia 11 maja 2017 r.

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
Panowie Konsulowie,
Panie i Panowie Dyrektorzy,
Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

Witam wszystkich serdecznie w rezydencji Ambasady Francji. Spotykamy się dzisiaj, by wyrazić uznanie trzem wybitnym osobistościom za ich wkład w rozwój relacji polsko-francuskich.
Wręczanie naszych najważniejszych orderów jest ceremonią uroczystą. Przypomnę, że order Legii Honorowej został ustanowiony w 1802 roku przez Napoleona Bonaparte. Jest przyznawany za wybitne zasługi w promowaniu Francji oraz za szerzenie wartości, których Francja broni i które propaguje w świecie. Narodowy Order Zasługi został ustanowiony w roku 1963 przez prezydenta de Gaulle’a i przyznawany jest w uznaniu zasług na rzecz narodu francuskiego. Generał de Gaulle zauważył wtedy: „Mamy odtąd dwa ordery, jeden czerwony, drugi niebieski, w barwach naszej flagi narodowej”.
Ta ceremonia jest jednak także świętem przyjaźni, okazją do potwierdzenia silnych związków pomiędzy Francją i Polską, na rzecz których wszyscy trzej Panowie działają w tak wyjątkowy sposób, poprzez nieustanne zaangażowanie na różnych polach. Właśnie za to Panowie zasłużyli sobie na te odznaczenia, które zostaną Wam dziś wręczone.
Panowie, przyglądając się Waszym życiorysom widzę dzieje Polski tych ostatnich dziesięcioleci, dzieje, które w znaczącej mierze są i naszym udziałem. Wszyscy trzej uosabiają Panowie walkę i przemiany w Polsce, procesy, do których Francja się przyczyniała i które wspierała, a także naszą wspólną przyszłość w Unii Europejskiej. Myślę rzecz jasna o walce o demokrację w okresie komunizmu. Gdy zwracam się ku Panu Włodzimierzowi Puzynie, mam przed oczyma następujące obrazy: obozowiska z flagami Solidarności przed polską Ambasadą, liczne autokary wypełnione paczkami przy kościele polskim w Paryżu, a także mój rocznik w Ecole Nationale d’Administration, który za swój znak wybrał właśnie Solidarność. Myślę też o procesie integracji europejskiej, o tym powrocie do europejskiej rodziny. To była długa, trwająca dziesięć lat droga, która jednak z perspektywy historii okazała się bardzo krótka. A dzisiaj mamy ten niebywały sukces Polski, żyjącej w dobrobycie i pokoju. Pan Minister Rafał Trzaskowski i ja sam, jako że byliśmy bezpośrednio włączeni w te procesy i znamy tę europejską materię, zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, jaką drogę udało się pokonać i jakie wyzwania stoją jeszcze przed nami. Mam też przed oczyma obraz Polski dzisiejszej, polskiej stolicy, gdzie tak się dobrze żyje, miasta pełnego energii, zwróconego ku przyszłości. Myślę w szczególności, mając obok siebie Pana Leszka Drogosza, o angażowaniu się władz stolicy na rzecz zrównoważonego rozwoju, na którym Francji tak bardzo zależy.
Tymi kilkoma skojarzeniami na temat naszej wspólnej drogi chciałem z Państwem na wstępie podzielić.
Jeśli chodzi o ordery, którymi zostaną Panowie za chwilę odznaczeni, są one silnie zakorzenione w naszej Republice. A mówiąc o Republice, nie sposób nie wspomnieć o wyborach prezydenckich z zeszłej niedzieli. Wybierając na prezydenta Emmanuela Macron, Francuzi opowiedzieli się właśnie za Republiką i jej wartościami, wystosowali przesłanie otwartości na Europę i na świat. Nie ukrywam dumy z tego, że moi rodacy odrzucili narrację opartą na nienawiści i nie dali się zastraszyć widmem terroryzmu. Nie ukrywam też, że wyzwania, przed którymi stoimy, są bardzo poważne. W naszej Unii Europejskiej rozpoczyna się nowy etap, a droga przed nami będzie długa. Nie uda się w jednej chwili przejść od nocy do pełnego światła dnia. Chciałbym bardzo, by Francja i Polska razem kierowały się wspólną ambicją, bo wymiar europejski jest nieodzowny dla naszej przyszłości.
Zanim przystąpię do wręczenia odznaczeń Panu Dyrektorowi Leszkowi Drogoszowi, Panu Ministrowi Rafałowi Trzaskowskiemu oraz Panu Konsulowi Włodzimierzowi Puzynie, zgodnie ze zwyczajem w kilku zdaniach przypomnę dokonania, za które francuskie władze postanowiły ich wyróżnić.

***
Na początek zwracam się do Pana Leszka Drogosza.
Panie Dyrektorze,
Ukończył Pan prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1989 roku pracuje Pan w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie jest dyrektorem Biura Infrastruktury. Na początku kariery zawodowej postanowił Pan wyjechać do Francji w ramach wymiany urzędników administracji publicznej. Od tamtej pory zabiega Pan o pogłębianie relacji polsko-francuskich, w szczególności w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu.
Pana przystępność i gotowość współpracy umożliwiły przeprowadzenie licznych projektów opartych na współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a Ambasadą. To również dzięki Pana inspiracji władze Warszawy włączyły się w promowanie obywatelskiego podejścia na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Przekłada się to na realizowane w mieście konkretne rozwiązania, z których korzystać potem mogą wszyscy mieszkańcy stolicy oraz przyjezdni.
Nie zaryzykuję wyliczania wszystkich projektów z francuskim udziałem, które Pan prowadził, wspomnę jednak o wydarzeniach związanych z konferencją klimatyczną COP21, która odbyła się w Paryżu w roku 2015. Ponadto kieruje Pan z ramienia władz Warszawy platformą „Partnerstwo dla Klimatu”. Dzięki współpracy, w której Ambasada Francji współdziała z innymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, udaje się wspierać rozmaite działania, które przyczyniają się do osłabienia następstw zmian klimatycznych. Przyczynia się Pan w szczególności do sukcesu przedsięwzięcia, jakim jest program i konkurs Eco-Miasto na rzecz modelu zrównoważonego miasta, które w listopadzie tego roku obchodzić będą piątą rocznicą powstania, promując kolejne obiecujące projekty.
Francja pragnie dziś uroczyście wyrazić uznanie dla Pana zasług w obszarze ochrony środowiska i klimatu. Wręczę więc Panu odznaczenie narodowego Orderu Zasługi w randze Kawalera.
Leszek Drogosz, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite.
***
Drugim odznaczonym będzie Pan Rafał Trzaskowski.
Szanowny Panie Ministrze,
Studiował Pan na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Kolegium Europejskim w Natolinie – chciałbym przy tej okazji dodać, że na swojego patrona Pana rocznik wybrał Alexisa de Tocqueville. Następnie kształcił się Pan również na Uniwersytecie Oksfordzkim i w paryskim Instytucie Unii Europejskiej do spraw Badań nad Bezpieczeństwem. Doktorat uzyskał Pan w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
By Pan już posłem do Parlamentu Europejskiego, ministrem administracji i cyfryzacji oraz sekretarzem stanu do spraw europejskich, a obecnie jest Pan posłem na Sejm i wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.
Działa Pan niezmiennie na rzecz współpracy francusko-polskiej na szczeblu europejskim, a także z udziałem Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego. W kwestiach istotnych dla obu naszych krajów, jak sprawy energii i klimatu, przyczynił się Pan w duchu prawdziwie europejskim do wypracowania rozwiązań kompromisowych, które stanowiły rzeczywisty postęp dla całej Unii.
Francja chce uhonorować Pana wybitne zasługi na rzecz umacniania więzi francusko-polskich w kontekście europejskim. Za chwilę odznaczę Pana Orderem Legii Honorowej w randze Kawalera.
Rafał Trzaskowski, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes de chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.
***
Teraz kieruję się ku Panu Włodzimierzowi Puzynie.
Szanowny Panie Pośle, Panie Konsulu,
Cieszę się, że mógł Pan przybyć tutaj aż ze Szczecina.
Studia magisterskie ukończył Pan na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat z nauk przyrodniczych uzyskał Pan na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pana kariera zawodowa, polityczna i w charakterze konsula honorowego Francji ściśle związana jest ze Szczecinem.
Jako czynny uczestnik związku zawodowego „Solidarność” już od 1980 roku, włączył się Pan aktywnie w przemiany demokratyczne w Polsce. Sprawując mandat poselski na Sejm RP w latach od 1991 do 2001 działał Pan na rzecz rozwoju polityki regionalnej i aktywizacji samorządów terytorialnych. W szczególności przyczynił się Pan do oddelegowania na staż we Francji łącznie około 300 pracowników samorządowych, dzięki czemu mogli się tam dokształcić i zapoznać z działalnością francuskiej administracji terytorialnej.
Utrzymuje Pan niezwykle bliskie więzi z Francją, jest Pan od 2004 roku Konsulem Honorowym Francji w Szczecinie.
Działa Pan niestrudzenie wśród mieszkańców regionu jak i w kontaktach z władzami lokalnymi na rzecz utrzymania i rozwoju ośrodka Alliance Française i roli języka francuskiego w Województwie Zachodniopomorskim. Pełniąc funkcję Konsula Honorowego Francji działa Pan z wielką rzetelnością, służąc pomocą Francuzom przebywającym w tym regionie, jakże oddalonym od stolicy. Żałujemy więc, że narzucone przepisami ograniczenie wiekowe nie umożliwi Panu dalszego pełnienia tej funkcji.
Władze francuskie postanowiły wyrazić swe uznanie dla Pana wyjątkowych zasług w walce o demokrację, a także za zaangażowanie na rzecz naszego kraju. Będę więc mógł teraz odznaczyć Pana Orderem Legii Honorowej w randze Oficera.
Włodzimierz Puzyna, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes d’officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

opublikowano 26/05/2017

Haut de page