Przemówienie z okazji otwarcia AFCCRE (26 listopada 2020 r.) [fr]

Panie Przewodniczący francuskiej sekcji Rady Gmin i Regionów Europy,
Panie i Panowie Radni Samorządowi,
Szanowni Państwo,

Jest mi bardzo miło, że mogę z Warszawy zwrócić się do Państwa z okazji inauguracji tych warsztatów poświęconych francusko-polskiej współpracy zdecentralizowanej. Jest to bowiem ważny odcinek naszej współpracy dwustronnej, znajdującej w Polsce podatny grunt ze względu na tutejszy model decentralizacji, który okazał się sukcesem: są tu silne regiony i dynamiczne metropolie. Ta forma współpracy na szczeblu samorządów terytorialnych rozwijała się tradycyjne w oparciu o aktywne partnerstwo poszczególnych miast i regionów polskich i ich francuskich odpowiedników. Myślę w szczególności o mobilizacji niektórych francuskich miast i regionów w latach 80-tych i o zrywie solidarności i wsparcia w czasach tworzenia się związku zawodowego Solidarność i stanu wojennego, kiedy chodziło o udzielenie pomocy Polsce i jej społeczeństwu. Również wspólnota polska we Francji dawała często impuls do wielu inicjatyw partnerstwa, które trwają po dziś dzień.

Wybory samorządowe z 2018 roku dały skontrastowane wyniki. Większość dużych miast pozostała w rękach opozycji albo niezależnych prezydentów. W połowie województw głosowano za PiS-em, przede wszystkim na wschodzie i południu kraju. Władza lokalna o silnym mandacie pełni często rolę przeciwwagi wobec władzy centralnej. Wiele samorządów przejawia większą troskę o uwzględnianie problemów transformacji modelu energetycznego i promuje innowacyjne rozwiązania. Są one cennymi partnerami dla francuskich firm i naszych samorządów lokalnych.

Jeśli chodzi o bieżące problemy polityczne, wiedzą Państwo zapewne, że pewna liczba polskich samorządów przyjęła uchwały o ochronie rodziny lub ogłaszała powstanie „stref wolnych od ideologii LGBT”. Niektóre miasta czy regiony Francji, ale też gdzie indziej w Europie, postanowiły zamrozić kontakty z takimi samorządami. Owszem, samorządy cieszą się pełną wolnością w zakresie ich kompetencji, ale jesteśmy wszyscy w Unii Europejskiej i istnieją pewne wspólne zasady, których należy przestrzegać, w szczególności w dziedzinie niedyskryminacji. Komisja Europejska pełni rolę strażniczki traktatów, gdy podejmuje decyzje polegające na wyciąganiu konsekwencji z ewentualnych naruszeń tej zasady niedyskryminacji. Francja jest do niej przywiązana i chciałaby, by każdy w UE wypełniał swe zobowiązania.

Chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów o głównych podmiotach współpracy zdecentralizowanej oraz o projekcie „Eco-Miasto”, promowanym przez ambasadę Francji od siedmiu już lat.

Polska jest tym krajem w Europie Środkowej, z którym francuskie samorządy zawarły najwięcej umów partnerskich (blisko 150 takich umów i 135 projektów współpracy).
Ponadto w Polsce działają trzy ośrodki współpracy na szczeblu samorządowym: Dom Bretanii w Poznaniu, Centrum Côtes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Podczas wyjazdów poza Warszawę, miałem już okazję zwiedzić te dwa pierwsze. Byłem pod wrażeniem bogatego programu działań i zaangażowania ekip w obu ośrodkach.

Te agencje współpracy zdecentralizowanej stanowią skuteczne przekaźniki dla przesłania, jakie chcemy nieść – zwłaszcza w dziedzinie dzielenia się dobrymi praktykami w zarządzaniu na szczeblu lokalnym, równości kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności czy frankofonii – wspieramy więc często i bardzo aktywnie ich działalność.

Wsparcie dla tej współpracy na szczeblu samorządowym występuje również w wymiarze przekrojowym we wszystkich projektach współpracy, w których uczestniczymy. Dotyczy to projektu „Eco-Miasto”, sztandarowego przedsięwzięcia ambasady wdrożonego w 2013 na rzecz zrównoważonego zagospodarowania miast przy wykorzystaniu francuskiej wiedzy fachowej. Projekt ten realizujemy przy wsparciu ze strony polskich i francuskich podmiotów publicznych i prywatnych, w ścisłej współpracy z ONZ-owskim Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Tegoroczna edycja Eco-Miasto miała kilka odsłon: były warsztaty organizowane na szczeblu regionalnym, był coroczny konkurs, na którym wyróżniono najlepsze inicjatywy 10 polskich miast na rzecz ochrony środowiska, który nazwać można ceremonią Oskarów zrównoważonego rozwoju, była także międzynarodowa konferencja ze specjalistami z Francji dla polskich samorządów i wszystkich naszych partnerów.

Dzięki temu projektowi wspieramy w bardzo konkretny sposób współpracę na poziomie samorządowym. Przyklaskują temu polscy partnerzy (w tym polskie ministerstwo Klimatu), zwłaszcza że Eco-Miasto jest przepojone duchem paryskiego porozumienia klimatycznego i Europejskiego Zielonego Ładu.

Od czasu mojego przyjazdu do Polski nieco ponad rok temu zauważyłem bardzo wyraźne przebicie się kwestii środowiskowych do świadomości społecznej na poziomie samorządów. W trakcie rozmów z władzami na szczeblu lokalnym stwierdzam, że wykazują odpowiedzialne podejście i mają długoterminową wizję transformacji energetycznej. Przyjęta polityka i akcje podejmowane na poziomie lokalnym uwzględniają troski społeczności miejscowej w zakresie ochrony środowiska naturalnego i problemu smogu, powszechnego w wielu miastach i regionach Polski.

Podczas wszystkich rozmów z przedstawicielami poszczególnych środowisk polskich regionów stwierdziłem ich energię i przywiązanie do europejskiego ducha. Jestem przekonany, że współpraca na poziomie samorządów terytorialnych przyczynia się znacząco do zacieśniania naszych relacji dwustronnych i więzi łączących naszą europejską rodzinę. Życzę Państwu owocnej wymiany zdań podczas tego seminarium.

Do zobaczenia wkrótce!

opublikowano 28/12/2020

Haut de page