Przemówienie na inaugurację ceremonii wręczania nagród uczestnikom konkursu ECO-MIASTO 2014 [fr]

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowne Panie i Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie oraz Wójtowie,

Szanowni partnerzy projektu ECO-MIASTO,

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że mogę gościć Państwa w Ambasadzie Francji na ceremonii wręczenia nagród laureatom drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO.

Ta inicjatywa podjęta w 2013 roku wpisuje się w wieloletnie działania Ambasady Francji na rzecz wspierania procesu transformacji ekologicznej polskich miast.

Trzy seminaria, które zorganizowaliśmy między czerwcem a wrześniem w Lublinie, Gdańsku i Zabrzu, a które poświęcone były odpowiednio gospodarce odpadami, mobilności aktywnej i efektywności energetycznej budynków, to główne wydarzenia projektu ECO-MIASTO w jego tegorocznej edycji. Jej zwieńczeniem jest dzisiejsza uroczystość przekazania nagród tym polskim miastom czy związkom gmin, które uznane zostały za najbardziej zasłużone w tych trzech dziedzinach.

Laureatów każdej z tych kategorii wskazało w Ambasadzie jury złożone z niezależnych polskich ekspertów o uznanych kwalifikacjach. Korzystając z okazji, że niektórzy członkowie jury są dzisiaj obecni na sali, pragnę serdecznie im podziękować za poświęcenie wielu cennych godzin na rozpatrywanie poszczególnych kandydatur.

Podobnie jak w ubiegłym roku miasta uczestniczące w tym konkursie zostały ocenione w oparciu o ich konkretne dokonania, a także na podstawie projektów z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz zdolności do włączania mieszkańców w ten proces przemiany. Pełny sukces transformacji ekologicznej zależy bowiem w pierwszym rzędzie od zaangażowania władz publicznych, w drugim rzędzie wymaga on również aktywnego uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego. Pragnę zatem szczerze podziękować włodarzom dwudziestu czterech miast uczestniczących w konkursie oraz podległemu im personelowi, tym bardziej że udział w tym przedsięwzięciu pochłonął zapewne sporo czasu i energii, niezwykle cennych w obecnym okresie przedwyborczym.

Zanim przystąpimy do wręczania nagród, na co wszyscy niecierpliwie czekają, chciałbym jeszcze podziękować naszym sponsorom i partnerom, bez których projekt ECO-MIASTO nie mógłby na trwale wpisać się w naszą działalność.

W pierwszym rzędzie podziękowania kieruję do firm partnerskich tego przedsięwzięcia, Renault, Schneider Electric i Saint-Gobain, za ich zaangażowanie na rzecz ECO-MIASTA. Wsparcie ze strony firm francuskich dla naszego projektu przypomina o tym, że wymiar partnerski stanowi istotny element składowy zrównoważonego rozwoju. Poprzez politykę odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, a także dzięki innowacyjnym technologiom, które wdrażają, firmy te są pierwszoplanowymi uczestnikami transformacji ekologicznej.

Równie gorąco pragnę podziękować za niezawodne wsparcie polskim instytucjom partnerskim projektu ECO-MIASTO, a w szczególności Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwu Gospodarki. Podziękowania kieruję również do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii za ich wkład na poziomie eksperckim. Wreszcie dziękuję działaczom Partnerstwa dla Klimatu, Związkowi Miast Polski oraz Unii Metropolii Polskich za włączenie się w realizację tego przedsięwzięcia.

Kończąc, chciałbym przypomnieć, że ECO-MIASTO stanowi potwierdzenie zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z ocieplaniem klimatu. Po Warszawie w 2013 roku oraz po Limie w Peru w roku obecnym, kolejna Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, tzw. COP 21, odbędzie się w Paryżu w 2015 roku. Mamy nadzieję, że doprowadzi ona do zawarcia ogólnoświatowego porozumienia o charakterze wiążącym. Przyniesie to zamierzone owoce pod warunkiem, że uda się zmobilizować wszystkie miasta. W Europie, gdzie w miastach mieszka 70% ludności, to właśnie miasta wytwarzają blisko 70% emisji dwutlenku węgla. To one winny zatem włączyć się aktywnie w działania prowadzące do zmiany tej tendencji. Promowanie takiej postawy to rola projektu ECO-MIASTO, który respektuje porozumienie uzyskane podczas ostatniej Rady Europejskiej w obszarze trzech zdefiniowanych tam celów, a którymi są wiążące ograniczenie globalnej emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 40% , udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w Unii na poziomie 27% (bez konkretnych rozstrzygnięć dla poszczególnych krajów członkowskich) oraz zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 27% do roku 2030.

Mamy szczerą nadzieję, że spotkamy się ponownie w 2015 [dwa tysiące piętnastym] roku z okazji trzeciej edycji konkursu ECO-MIASTO, który powinien stać się trwałym elementem krajobrazu polskich miast.

Dziękuję Państwu za uwagę. Przystąpimy teraz do wręczania nagród laureatom konkursu.

opublikowano 04/11/2014

Haut de page