Oświadczenie ministrów SZ Trójkąta Weimarskiego w sprawie Ukrainy [fr]

Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji w sprawie Ukrainy

Odnotowujemy fakt utworzenia rządu tymczasowego na Ukrainie, który został poparty dużą większością głosów w ukraińskim parlamencie. Rząd tymczasowy będzie musiał sprostać ogromnym wyzwaniom, aby zapewnić poprawę warunków życia obywateli Ukrainy. Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez wdrożenie reform o charakterze transformacyjnym i modernizacyjnym, w tym podejmując walkę z korupcją oraz zapewniając poszanowanie wartości demokratycznych. Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w tych wysiłkach.

Podtrzymujemy nasze przekonanie, że stabilizacja polityczna i reformy na Ukrainie wymagają szerokiego konsensusu, który będzie wspierany przez wszystkich interesariuszy bez wyjątku. W szczególności znalezienie trwałego rozwiązania, uwzględniającego istniejącą w ukraińskim społeczeństwie różnorodność, wymaga otwarcia na regiony położone na wschodzie i południu kraju oraz współpracy ze wszystkimi stronami reprezentującymi słuszne interesy, w tym poszanowania praw mniejszości, zwłaszcza tych dotyczących kwestii języka.

Znalezienie trwałego rozwiązania sytuacji na Ukrainie jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie główne siły polityczne się zjednoczą i przystąpią do realizacji wspólnego programu.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją na Krymie. Trzeba zrobić wszystko, aby załagodzić napięcia w tym wschodnim regionie i zachęcić zainteresowane strony do pokojowych rozmów. Potwierdzamy nasze poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Wzywamy wszystkie strony na Ukrainie do powstrzymania się od działań, które mogłyby podważyć ten stan rzeczy.

Radosław Sikorski

Frank-Walter Steinmeier

Laurent Fabius

opublikowano 28/02/2014

Haut de page