Niemcy i Francja w służbie na rzecz Europy – dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek! [fr]

Tłumaczenie artykułu Ministra Spraw Zagranicznych Francji
Laurent Fabiusa i Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec Guido Westerwellego z okazji 50-lecia Traktatu Elizejskiego

Niemcy i Francja w służbie na rzecz Europy –
dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek!

Przez setki lat nasze kraje stały naprzeciw siebie, będąc rywalami, przeciwnikami, a nawet „odwiecznymi wrogami”. Obydwie wojny światowe, zwłaszcza zbrodnie dyktatury nazistowskiej, były najstraszniejszymi momentami w ich historii. Uświadamiając sobie to historyczne tło, widzimy bardzo wyraźnie odwagę, wręcz męstwo Konrada Adenauera i Charlesa de Gaulle’a, gdy 22 stycznia 1963 roku podpisali Traktat Elizejski. Tekst Traktatu jest krótki i zwięzły, za to jego treść była wręcz rewolucyjna: Niemcy i Francja opowiadają się w nim, że docelowo będą dążyć we wszystkich istotnych gospodarczych, politycznych i kulturalnych sprawach możliwie do jednakowego stanowiska. Traktat jest – także po 50 latach – wciąż aktualny. Zasadnicze pojęcia jego preambuły: pojednanie, młodzież, solidarność oraz Europa opisują istotę naszego partnerstwa. Traktat z biegiem lat wbrew wszystkim przeciwnościom dnia codziennego stworzył atmosferę bliskości i przyjaźni, jaką zna niewiele narodów.

Z trwającej setki lat nienawiści może powstać przyjaźń – to właśnie jest globalnym przesłaniem Traktatu Elizejskiego. Proces pojednania między Niemcami i Francuzami zakończył się sukcesem. Aktualne ankiety potwierdzają, że w obydwu krajach ponad 85% naszych obywateli ma dobre lub nawet bardzo dobre mniemanie o sąsiadach. Mamy wspólny podręcznik historii, niemiecko-francuską brygadę, dwujęzyczny program telewizyjny Arte oraz liczne inne instytucje promujące dialog i integrację. Do tego dochodzą bliskie kontakty mieszkańców po obydwu stronach Renu. Dzisiaj istnieje ponad 2000 partnerstw między miastami niemieckimi i francuskimi. Wnoszą one decydujący wkład w naszą intensywną wymianę kulturalną i społeczną. Nasze gospodarki są ze sobą ściśle powiązane.

Nie możemy jednak dać zwieść się iluzji, że to wszystko jest czymś oczywistym. To, co było aktualne kiedyś, jest również aktualne dzisiaj: Młodzież jest kluczem do wspólnej przyszłości. Naszym zadaniem pozostaje przekazanie młodym ludziom w obydwu krajach, jak ciekawe i ważne jest zwrócenie się ku sąsiadom. To, że wiele milionów razy udały się spotkania młodych Francuzów i Niemców jest szczególną zasługą Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży. Kontakty te będziemy kontynuować.

Nasza przyjaźń opiera się na mocnym fundamencie wspólnych wartości. We własnym kraju i na świecie angażujemy się na rzecz wolności, tolerancji, pomocy słabszym oraz różnorodności kulturowej. Mimo to Niemy i Francja miały w ubiegłych 50 latach różne wyobrażenia, gdy przyszło do rozwiązywania ważnych kwestii we wspólnych sprawach. Jednak wielokrotnie udowadnialiśmy naszą zdolność do zrozumienia stanowiska drugiej strony oraz gotowość do satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania. Niemcy i Francja pragną również w przyszłości znajdywać wspólne rozwiązania wobec ważnych aktualnie wyzwań: w sprawie zapewnienia rozwoju i dobrobytu, we wspieraniu innowacji i oświaty, w dziedzinie ochrony środowiska oraz zaopatrzenia w bezpieczną i odnawialną energię, jak również w nowych kwestiach ery informacyjnej, a także w ramach naszego zaangażowania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na świecie.

Niemcy i Francja w tak samo zdecydowany sposób angażują się na rzecz wolnego, demokratycznego i suwerennego Mali. Wraz z naszymi partnerami w Unii Europejskiej wniesiemy ważny wkład w przyszłość tego afrykańskiego państwa.

W centrum naszego partnerstwa stoi dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek Europa. Sukcesy Unii Europejskiej, od rynku wewnętrznego poprzez swobodę podróżowania i przepływu towarów, aż do wspólnej waluty, nie byłyby możliwe bez naszej wspólnej woli i bez naszego wspólnego działania. Chcemy, aby w dalszym ciągu niemiecko-francuska przyjaźń stała pod znakiem służby na rzecz Europy, i zapraszamy tu do współdziałania. W ramach Trójkąta Weimarskiego Polska angażuje się wraz z nami bardzo aktywnie na rzecz integracji europejskiej. Kilka państw chce wraz z nami realizować ten cel. Natomiast Europa „á la carte”, w której niektóre państwa chcą skorzystać na przynależności do Unii Europejskiej bez wypełniania związanych z tym obowiązków, nie jest dla nas opcją, którą powinniśmy brać pod uwagę.

Europa stoi przed wielkimi wyzwaniami. Na płaszczyźnie gospodarczej priorytetowe znaczenie ma przezwyciężenie kryzysu oraz podejście do głęboko sięgających zmian gospodarczych. Potrzebny jest nam w tym celu nie tylko skonsolidowany system finansów państwowych, lecz także wzrost gospodarczy i solidarność tak, aby sprawić, że europejska gospodarka podźwignie się i będzie mogła sprostać globalnej konkurencji. Chcąc utrzymać się w wielobiegunowym świecie XXI wieku, musimy być gotowi do ciągłego modernizowania naszych gospodarek oraz naszych społeczeństw, a także do dalszego rozbudowania w odpowiednim czasie Europejskiego Domu i uczynienia go odpornym na kryzysy.

Chcemy zapobiec niebezpieczeństwu erozji wewnątrz Unii Europejskiej. Skłonność do populizmu i nacjonalizmu niepokojąco wzrosła w trakcie europejskiego kryzysu zadłużenia. Tendencjom tym przeciwstawiamy niemiecko-francuskie opowiedzenie się za Europą. Nasze relacje mogą dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek stać się siłą napędową Europy. Jako ministrowie spraw zagranicznych i obywatele Europy jesteśmy przekonani, że skierowanie się ku Europie pokolenia wojennego i powojennego powinno być także w innym kontekście pielęgnowane i kontynuowane. Wobec dzisiejszych wyzwań, którym musimy stawić czoła, Europa w przeciwieństwie do tego, co niekiedy się twierdzi, nie jest problemem, lecz musi być rozwiązaniem problemu. W tym celu nieodzowne są zmiany na lepsze, które musimy aktywnie realizować. Chcielibyśmy, aby Europa odpowiadała w pełni oczekiwaniom swych obywateli. Europa bowiem ma nie tylko cenę, lecz także wartość, z której nasi obywatele codziennie korzystają. A oznacza ona: więcej wolności, więcej dobrobytu, więcej bezpieczeństwa. To jest dzisiaj dla nas przesłanie Konrada Adenauera i Charlesa de Gaulle’a.

Niech żyje niemiecko-francuska przyjaźń!

opublikowano 22/01/2013

Haut de page