Kontrola graniczna – sytuacja pracowników sezonowych i delegowanych [fr]

Pracownicy sezonowi w rolnictwie


Aby przebywać i pracować na terytorium Francji, pracownicy sezonowi w rolnictwie powinni mieć ze sobą podczas przekraczania granicy i w czasie pobytu we Francji:

  • indywidualne zaświadczenie o derogacyjnym wjeździe do Francji, zgodnie z modelem udostępnionym na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ambasady Francji w Polsce;
  • oświadczenie osobiste o braku objawów zarażenia COVID-19, zgodnie z modelem udostępnionym na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ambasady Francji w Polsce;
  • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące delegowania za granicę, zgodnie z modelem udostępnionym na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
  • jeden z następujących dokumentów: deklaracja poprzedzająca zatrudnienie; potwierdzenie otrzymania Uproszczonego Tytułu Zatrudnienia w Usługach Rolniczych (TESA lub TESA+); umowa o pracę zawarta z firmą lub gospodarstwem rolnym z siedzibą na terenie Francji.Żadna inna formalność nie jest wymagana do przyjazdu i przebywania pracowników sezonowych w rolnictwie na terenie Francji.

Pracownicy delegowani


Aby przebywać i pracować na terytorium Francji, pracownicy delegowani powinni mieć ze sobą podczas przekraczania granicy i w czasie pobytu we Francji:

  • indywidualne zaświadczenie o derogacyjnym wjeździe do Francji, zgodnie z modelem udostępnionym na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ambasady Francji w Polsce;
  • oświadczenie osobiste o braku objawów zarażenia COVID-19, zgodnie z modelem udostępnionym na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ambasady Francji w Polsce;
  • poświadczenie dostarczenia na adres mailowy francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (detaches@interieur.gouv.fr) deklaracji poprzedzającej delegowanie i niemożności jego przesunięcia w czasie.

Niniejsza instrukcja Prezesa Rady Ministrów Francji określa szczególne warunki mające zastosowanie do pracowników sezonowych w sektorze rolnictwa i pracowników delegowanych.

1. Przepisy dotyczące pracowników sezonowych w rolnictwie:

Pracownicy sezonowi w rolnictwie będący obywatelami kraju należącego do przestrzeni europejskiej (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Monaco, Watykan, Liechtenstein, Andora i San Marino) lub obywatele krajów trzecich przebywający na stałe w jednym z krajów przestrzeni europejskiej, mogą wjechać i pracować na terytorium Francji, w drodze derogacji wymienionych w pkt. II instrukcji Premiera z 12 maja br.

Pracownicy ci mogą przyjeżdżać i pracować we Francji na podstawie następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o delegacji międzynarodowej tytułem derogacji, wystawionej przez pracodawcę, a którego wzory są dostępne na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
  • deklaracji poprzedzającej zatrudnienie (DPAE) przewidzianej artykułem L.1221-10 Kodeksu Pracy lub potwierdzenia otrzymania Uproszczonego Tytułu Zatrudnienia w Rolnictwie (TESA simplifie) z jego numerem porządkowym lub Tytułu Zatrudnienia w Usługach Rolniczych (TESA +) z jego numerem porządkowym, odnoszącego się do tego zatrudnienia, wynikającego z formalności dopełnionych przez pracodawcę w rozumieniu artykułów L.712-1 i L.712-6 kodeksu rolnictwa i rybołówstwa morskiego w zakresie wstępnej deklaracji zatrudnienia i umowy o pracę, lub umowy o pracę zawartej z przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym znajdującym się we Francji.

Pracodawca powinien także prowadzić zarówno działania informacyjne jak i gwarantujące ochronę tym pracownikom w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie (transport, zakwaterowanie, organizacja pracy, zapewnienie środków ochrony i odpowiednich odstępów pomiędzy osobami), a także pozostałym pracownikom, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi oraz dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, dostępnymi na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w zakładce „porady zawodowe i przewodniki dla pracowników i pracodawców”.

2. Przepisy dotyczące pracowników delegowanych:

Pracownicy będący obywatelami kraju członkowskiego Unii Europejskiej, których zadanie w delegacji nie może zostać przełożone w czasie, o czym zaświadcza umowa zlecenia, mogą przybyć i pracować na terytorium Francji tytułem jednej z derogacji wymienionych w punkcie II instrukcji z 12 maja br.

Dokumenty poświadczające konieczność wykonania zadania w określonym terminie, bez możliwości jego przełożenia, zostaną przekazane wraz z deklaracją o delegowaniu pracownika na specjalnie w tym celu podany adres mailowy.

Odnośni pracownicy powinni mieć przy sobie zaświadczenie o wyjątkowej delegacji zagranicznej tytułem derogacji, którego wzory są dostępne na stronie internetowej francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uznaje się, że zostało ono wydane na czas trwania towarzyszącego mu świadectwa zatrudnienia (umowy zlecenia).

3. Mające tu zastosowanie przepisy sanitarne:

Pracodawca odpowiada za spełnienie warunków profilaktyki ryzyka zawodowego.

Pracownicy pozostający na terenie Francji przez okres krótszy niż 48 godzin nie będą poddawani kwarantannie na zasadach określonych dla pracowników transgranicznych.

Pracownicy, których czas pobytu na terytorium Francji przekracza 48 godzin, zostaną poddani dwutygodniowej kwarantannie lub innej formie równoważnego zabezpieczenia, za które odpowiada pracodawca w ramach zapobiegania ryzykom zawodowym. Dla pracowników delegowanych działania te będą podejmowane w kraju pochodzenia.

PDF - 46.7 kb
Informacje praktyczne - dokument dostępny jedynie w języku francuskim
(PDF - 46.7 kb)

opublikowano 26/06/2020

Haut de page