Koktajl świąteczny wydany przez przedstawicieli francuskiego sektora jądrowego w Polsce [fr]

Przemówienie Ambasadora Francji z okazji koktajlu świątecznego wydanego przez przedstawicieli francuskiego sektora jądrowego w Polsce

10 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

Cieszę się z obecności na naszym spotkaniu tak wielu znakomitych osobistości, zarówno polskich jak i francuskich. Spotykamy się na trzecim już z kolei koktajlu zorganizowanym przez przedstawicieli francuskiego sektora jądrowego w Polsce. Zanim wspólnie wzniesiemy toast za kończący się rok 2015 pozwólcie Państwo, że powitam wszystkich przybyłych

Na wstępie pragnę podkreślić, że cieszę się z woli wyrażanej przez obie strony, przez władze naszych obydwu krajów, które deklarują chęć dalszego rozwijania doskonałej współpracy, jaka została zbudowana w minionych latach. Zaledwie kilka dni po wyborach parlamentarnych, 28 października Prezydent Andrzej Duda złożył oficjalną wizytę w Paryżu. Miałem zaszczyt w niej uczestniczyć i mogę potwierdzić, że wszystkie spotkania przebiegały w bardzo serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Doskonale oddaje ona wielowiekową przyjaźń łączącą nasze kraje. Jasno została wyrażona wola kontynuowania w nadchodzącym 2016 roku dialogu na najwyższym szczeblu, a mianowicie francusko-polskich konsultacji międzyrządowych.

Dlatego jestem pewien, że znakomita współpraca między Francją i Polską w dziedzinie energetyki jądrowej będzie nadal rozwijana. Bardzo uważnie wysłuchałem exposé wygłoszonego w Sejmie przez panią premier Beatę Szydło i zapamiętałem, że Polska, podobnie jak wszystkie duże kraje, podejmuje wyzwanie, jakim jest osiągnięcie niezależności energetycznej, przy jednoczesnym utrzymaniu takiego poziomu kosztów tego dążenia, które umożliwi kontynuowanie procesu wzrostu gospodarczego.

Wiemy, że polski rząd nadał węglowi priorytetowe znaczenie. Tym niemniej, ze względu na zmiany klimatu, które obecnie są przedmiotem obrad konferencji klimatycznej COP21 i ogromną niepewność co do tego, jak w perspektywie długoterminowej będą się kształtować ceny paliw, energia jądrowa stanowi niezawodne i zrównoważone rozwiązanie prowadzące do zapewnienia niezbędnej stabilności cen, a także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Sfinansowanie tego przedsięwzięcia jest niewątpliwie poważnym wyzwaniem, bowiem wkład początkowy będzie wysoki. Jednakże Polska, decydując się na energetykę jądrową, wybiera inwestycję o dużym znaczeniu dla zainteresowanych regionów, zarówno pod względem inżynierii lądowej, infrastruktury czy prac montażowych wykonywanych przez polskie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Polska decyduje się także włączyć w proces rozwoju naukowego i zawodowego swoich fizyków i naukowców.

Pod tym względem decyzja ta stanowi kluczową zmianę rzutującą na rozwój wiedzy i umiejętności służących zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów jądrowych. A bezpieczeństwo powinno być najwyższym priorytetem. Francja jest gotowa dostarczyć swoim europejskim sąsiadom, a zwłaszcza Polsce, wszelką wiedzę fachową, którą posiada. Mam na myśli ośrodki badawcze, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa: PGE i jej partnerów Tauron, ENEA i KGHM.
Przedstawiciele francuskich spółek są również gotowi realizować wspólne inwestycje; tak jak miało to miejsce w Chinach czy Wielkiej Brytanii, gdzie koncern EDF nawiązał długoterminową współpracę; czy jak podpisana w marcu tego roku - w obecności premierów rządów naszych krajów - umowa między francuskim Komisariatem do spraw Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (CEA) a czołowymi polskimi instytutami badawczymi: Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ) oraz Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR).
Planuje się w oparciu o tę współpracę wspólne powołanie europejskiego Centrum Doskonałości. W rzeczywistości chodzi tutaj o zbudowanie sektora przemysłu zaawansowanych technologii, z czym wiąże się oczywiście utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy, podniesienie kompetencji i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.

Z tym większą radością i zadowoleniem przyjmuję postęp w realizacji tego projektu, a mianowicie wprowadzenie „Code of Conduct”, kodeksu postępowania, który ma na celu określenie ram przyszłego przetargu. Odnotowuję także oświadczenie wydane w październiku, w którym prócz stwierdzenia postępu dokonanego w ostatnich latach, Francja wyraża dalsze zainteresowanie polskim projektem.

Mogę tyko powtórzyć, że Francja za pośrednictwem przedstawicieli swojego sektora przemysłowego i swojej ambasady, zobowiązała się działać wspólnie ze stroną polską, aby stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi energetyki jądrowej. Francja czuje się zaszczycona, że może przekazać Polsce swój potencjał przemysłowy, techniczny i naukowy, które rozwijała przez blisko 70 lat, jakie upłynęły od czasu uruchomienia francuskiego programu jądrowego.

Myślę tutaj o seminarium na temat licencjonowania, które miałem zaszczyt zainaugurować wczoraj, w Ministerstwie Energii, ale także o Forum poświęconym europejskim regulacjom prawnym w zakresie energii jądrowej, które kilka tygodni temu zorganizował Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym jeszcze wspomnieć o przekazaniu Polsce kodów obliczeniowych i norm konstrukcyjnych, następowało ono stopniowo przez ostatnie trzy lata, a także o wielu innych wydarzeniach, które składają się na naszą jakże bogatą i owocną współpracę.

Mając to wszystko na uwadze, pozostaje mi wyrazić ogromną satysfakcję z pozytywnego wizerunku, jakim cieszą się obecnie w Polsce francuskie podmioty działające w sektorze jądrowym, zarówno wśród partnerów z tej branży, jak i wśród szerokiej publiczności. Moim zdaniem wynika to z wielu działań prowadzonych na wszystkich płaszczyznach i oczywiście z woli Francji, aby odpowiedzieć na każde oczekiwanie wyrażone przez Polskę. Pragnę podkreślić niezrównany atut - w zakresie gwarancji i wsparcia – jakim jest działanie w ramach Unii Europejskiej przy realizacji polskiego projektu, i to w wielu dziedzinach: prawnej, technicznej i logistycznej.
Przed chwilą wspomniałem, że wybór energii jądrowej pozwoli Polsce wnieść znaczny wkład w walkę ze zmianami klimatu. Bowiem jednym z najważniejszych wydarzeń bieżącego roku jest bez wątpienia konferencja COP21, która rozpoczęła się dziesięć dni temu w Paryżu. Jak Państwu wiadomo, Francja postanowiła walkę ze zmianami klimatu uczynić jednym ze swych priorytetów.
Z ogromną satysfakcją stwierdzam skalę międzynarodowej mobilizacji, a także wysiłki podejmowane przez wszystkich uczestników tego jakże ważnego wydarzenia. Mam na myśli przede wszystkim wkład zadeklarowany przez duże kraje uprzemysłowione, oczywiście przez kraje europejskie, które wyznaczyły sobie bardzo ambitne cele, jeśli chodzi o walkę z emisją gazów cieplarnianych, ale także, i to po raz pierwszy, przez Stany Zjednoczone i Chiny.
Przypomnę, że konsekwencje bierności wobec zjawiska zmian klimatu byłyby znacznie poważniejsze, niż wysiłki, jakie należy obecnie podjąć. Oczywiście stanowiłyby znaczny ciężar gospodarczy i finansowy, koszty obciążyłyby przyszłe pokolenia, nasze dzieci. Nie wspominając nawet o skutkach społecznych w skali całego świata, które wszyscy odczulibyśmy, jak wzrost liczby konfliktów i pogorszenie sytuacji pod względem bezpieczeństwa, czy masowe przesiedlenia ludności na całym świecie.

U progu nowego 2016 roku, przedstawiciele francuskiego sektora jądrowego w Polsce są gotowi pomagać stronie polskiej przy realizacji Programu energetyki jądrowej. Nasi francuscy goście, których gorąco witam, dysponują wiedzą specjalistyczną z zakresu energetyki jądrowej: zarówno jeśli chodzi o paliwo, eksploatację urządzeń, bezpieczeństwo, gospodarkę odpadami i wypalonym paliwem, jak i w wielu innych obszarach. Francuska oferta jest ofertą lokalną, ale także jest ofertą globalną, obejmuje badania naukowe, technologie, paliwo, finansowanie. Francja zobowiązuje się do współpracy.

***

A teraz, jeśli Państwo pozwolą, proponuję przystąpić do wręczenia nagród laureatom konkursu dla młodych dziennikarzy. Zadanie uczestników polegało na napisaniu artykułu na temat polityki klimatycznej i strategii walki z globalnym ociepleniem w kontekście konferencji COP21.
Konkurs ogłosiła spółka AREVA we wrześniu tego roku. Miał promować niskoemisyjne źródła energii oraz wiedzę na temat tej konferencji ONZ [o en zet] wśród młodych Polaków. Oczywiście nasza Ambasada udzieliła wsparcia tej inicjatywie, przygotowanej wspólnie przez spółki AREVA, EdF, CEA i dziennik „Rzeczpospolita”, który został partnerem medialnym. Konkurs był skierowany do studentów i absolwentów uniwersytetów i wyższych uczelni z całej Polski. W artykułach konkursowych uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje opinie a także przedstawić własną wizję obecnej polityki klimatycznej. Mogli również wybiec w przyszłość, zaproponować nowe rozwiązania, aby przeciwdziałać zjawisku ocieplenia klimatu.
Mam teraz zaszczyt ogłosić nazwiska trojga laureatów.

Pierwsze miejsce zdobył pan Rafał BRYK, student piątego roku Politechniki Warszawskiej.
Drugie miejsce przypadło pani Dagmarze SPERLING, studentce trzeciego roku Wydziału Biotechnologii Politechniki Łódzkiej.
Trzecie miejsce zajęła pani Monika ŁADA, absolwentka Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Artykuły laureatów zostały opublikowane na łamach „Rzeczpospolitej” a także w jej wydaniu internetowym. Laureaci otrzymają także nagrody rzeczowe, laptopy, ufundowane przez organizatorów.

Pragnę wyrazić uznanie dla inicjatywy zorganizowania konkursu i podziękować panu Jean-André Barbosa, dyrektorowi AREVY i pani Aleksandrze Orłowskiej, dyrektorce ds. komunikacji spółki AREVA a także wszystkim partnerom za realizację tego przedsięwzięcia. Być może w następnych latach zostaną przygotowane jego następne edycje.

Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 11/12/2015

Haut de page