Jean Ballandras, odpowiedzialny za współpracę w dziedzinie « Energii odnawialnych » [fr]

Rząd francuski wprowadził w grudniu 2012 r. eksportowe strategie sektorowe. Stworzono sześć działów (zrównoważone miasto, zdrowie, przemysł rolno-spożywczy, komunikacja, przemysł kultury i twórczość oraz turystyka eksportowa). Działy te organizują współpracę małych i średnich przedsiębiorstw danej dziedziny w celu ustrukturyzowania globalnej francuskiej oferty eksportowej i propagowania jej pozytywnego wizerunku zagranicą. Energie odnawialne należą do siódmego sektora; odpowiedzialność za współpracę w tej dziedzinie Laurent Fabius, minister spraw zagranicznych i rozwoju międzynarodowego a zarazem przewodniczący paryskiej konferencji klimatycznej COP21, oraz Matthias Fekl, sekretarz stanu odpowiedzialny za handel zagraniczny, promocję turystyki i kontakty z francuską diasporą, powierzyli 21 maja 2015 r. Jeanowi Ballandrasowi.

JPEG Wieloletnia działalność na wysokich stanowiskach w administracji państwowej we Francji i w terytoriach zamorskich zwiększyła zainteresowanie Jeana Ballandrasa regionami Francji i ich specyfiką historyczną, społeczną i kulturową. Ten absolwent ENA i Nauk Politycznych uważa, że bliskie więzy, realizm i pragmatyzm są niezbędne do prowadzenia spraw na poziomie lokalnym, ręka w rękę z podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Przejście od zarządzania terytorialnego do administrowania sektorem energii odnawialnych nie było dlań zmianą zawodu: nowe zajęcie również dotyczy poszukiwania odpowiednich rozwiązań. Dla niego „rozwijanie energii odnawialnych, to osiedlenie się na długi czas w pewnym miejscu w zgodzie i harmonii z mieszkańcami, którzy towarzyszą projektowi i uznają go za swój”.

Jaka jest rola osoby odpowiedzialnej za współpracę w dziedzinie energii odnawialnych w dziedzinie handlu zagranicznego, zwłaszcza w perspektywie konferencji COP21, która odbędzie się w grudniu w Paryżu?

Sektor „energie odnawialne” reprezentuje skromny dział gospodarczy w pełnym rozwoju, należący do branży energetycznej zdominowanej przez wielkie przedsiębiorstwa - EDF, Engie, Areva i Alstom. Jej podmioty są bardzo zróżnicowane, podobnie jak różne są ich modele rozwoju i potrzeby. Moje zadanie polega na stymulowaniu i precyzowaniu dialogu między przedsiębiorstwami, szczególnie między Zrzeszeniem Energii Odnawialnej a administracją publiczną, w celu dostosowania przepisów do działalności przedsiębiorstw należących do Zrzeszenia, by umożliwić im rozwinięcie działalności na poziomie międzynarodowym.

Zadanie polegające na nadaniu sektorowi energii odnawialnych priorytetowego znaczenia w dziedzinie eksportu nabiera szczególnego sensu w przededniu konferencji COP21, ponieważ Francja będzie musiała się wtedy wykazać szczególnym zaangażowaniem w walce z ociepleniem klimatycznym i wzorowym poparciem dla tego sektora rozwiniętych technologii.

W jaki sposób innowacje w dziedzinie energii wpływają na rozwój innowacji w innych sektorach?

Innowacje dotyczą przede wszystkim technologii i są coraz bardziej zróżnicowane. Kilka lat temu elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne były uważane za szczytowe osiągnięcia tego sektora. Obecnie pojawiły się inne rozwiązania: magazynowanie energii i odnawialne elektrownie morskie. Technologie „bezwęglowe” są coraz bardziej wydajne i skuteczne. Dzięki nim mieszkańcy wysp i odizolowanych obszarów mogą mieć dostęp do stabilnych źródeł energii, „zielonych” i działających w sposób ciągły. Dzięki połączeniu tych technologii przed sektorem prywatnym pojawiają się nowe perspektywy rozwoju.

Ale innowacja pozwala również tworzyć bardziej globalne projekty w dziedzinie energii odnawialnych, zintegrowanych ze środowiskiem. Działalność typu Agrinergie rozwijana na wyspie Réunion jest tu dobrym przykładem. Inicjatywa ta łączy produkcję „zielonej” energii z uprawą szklarniową. W ten sposób farma słoneczna wspomaga lokalną uprawę o krótkich cyklach produkcji dającą produkty typu eko pod panelami fotowoltaicznymi.

Czego przedsiębiorstwa tego sektora oczekują od COP21?

Przedsiębiorstwa oczekują, że kraje produkujące najwięcej gazów cieplarnianych sprecyzują swe stanowisko w sprawie energii odnawialnych i podejmą zobowiązania na poziomie międzynarodowym. Jeżeli chodzi o Francję, to oczekują, że COP21 doprowadzi do zrozumienia wagi wyzwań klimatycznych i stworzenia precyzyjnej mapy drogowej określającej oczekiwania i wyzwania dotyczące wszystkich producentów energii. Stanie się to możliwie w grudniu dzięki nagłośnieniu tych problemów podczas konferencji COP21. Transformacja energetyczna stanie się możliwa, jeżeli instytucje publiczne i sektor prywatny zjednoczą swe siły. Konferencja COP pozwoli również określić perspektywy rozwoju na wyłaniających się rynkach i określić zaangażowanie państw na rzecz energii odnawialnych.

Dlaczego rozwiązania „bezwęglowe” i energia odnawialna są czynnikiem prorozwojowym?

W 2014 r. „zielona” elektryczność stanowiła we Francji 20% ogólnego spożycia energii elektrycznej u końcowych odbiorców. Naszym celem jest, by energia odnawialna stanowiła 32% francuskiego miksu energetycznego w roku 2030, w tym około 40% produkowanej elektryczności; tak więc potencjał rozwojowy energii odnawialnych jest bardzo duży. Niektóre obecne technologie osiągnęły dojrzałość, np. elektrownie wiatrowe, słoneczne i hydrauliczne w niektórych częściach świata mogą już konkurować z paliwami kopalnymi i energią atomową. Energia odnawialna jest więc dla Francji czynnikiem prorozwojowym i może generować nowe miejsca pracy, również zagranicą. Pozwala ona osiągnąć cele w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi. We francuskich departamentach zamorskich, na obszarach o niestabilnej dotąd podaży energetycznej, przynosi ona nowe rozwiązania łączące wiele technologii umożliwiających magazynowanie energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Jakie czynniki przemawiają za rozwojem energii odnawialnych w departamentach zamorskich?
JPEG
Koszt produkcji elektryczności w tych departamentach jest średnio 3-4 razy wyższy niż we Francji metropolitalnej, gdzie megawatogodzina kosztuje 60 euro. W przypadku terytoriów zamorskich technologie odnawialne okazują się konkurencyjne już na etapie prac projektowych. Stają się one prawdziwymi laboratoriami doświadczalnymi i źródłem innowacji. Na wyspie Réunion jest coraz więcej projektów np. elektrowni słonecznych z magazynowaniem energii aż po rozwiązania typu Agrinergie. Na Martynice są rozwijane projekty przewidujące zastosowanie morskiej energii termicznej. Co więcej, na tych wyspach jest mało wolnych gruntów, co zmusza przedsiębiorstwa do wymyślania stosownych rozwiązań. Technologia Agrinergie, która działa na zasadzie połączenia produkcji energii fotowoltaicznej z rolnictwem, powstała w tych niesprzyjających warunkach i nadal się rozwija. Na francuskich terytoriach zamorskich są tworzone prawdziwe projekty lokalne, rozwijane we współpracy z mieszkańcami, dzięki czemu są powszechnie akceptowane. Projekty te umożliwiają łatwiejsze testowanie w rzeczywistych warunkach i w skali pełnowymiarowej innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energii odnawialnych.

Elektrownie morskie są mniej znane niż elektrownie słoneczne lub wiatrowe, ale ich potencjał wydaje się większy. Jakie miejsce zajmuje Francja na tym ciągle nowym rynku?

Francja jest drugim światowym mocarstwem morskim, ponieważ kontroluje 11 milionów km2 mórz. Jest obecna na czterech morzach i oceanach. Jej atutem są terytoria zamorskie, dzięki którym dysponuje znaczącym obszarem wyłącznej strefy ekonomicznej na morzach tropikalnych. Według GICAN, Zgrupowania Przemysłów Stoczniowych i Działalności Morskiej, morska energia odnawialna mogłaby stanowić 10% francuskiego miksu elektrycznego w okolicach 2030 r. z produkcją na poziomie 20 GW. We Francji rozwija się i bada wiele technologii: morskie farmy wiatrowe pływające lub osadzone na dnie morskim, turbiny wykorzystujące prądy morskie, elektrownie wykorzystujące energię fal lub energię cieplną mórz. Na razie te innowacyjne wynalazki nie zostały jeszcze wdrożone na skalę przemysłową. W przyszłych latach musimy wykazać skuteczność tych technologii i stworzyć warunki umożliwiające ich eksport.

Laureline Felder

opublikowano 11/09/2015

Haut de page