Jaki jest program Francuskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej?

JPEG

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Francja sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej (UE). Program prezydencji francuskiej został zdefiniowany wokół trzech wyzwań:

Europa bardziej suwerenna: poprzez wzmocnienie strefy Schengen, ochronę swoich granic, kontrolę migracji i poprawę polityki azylowej, przy jednoczesnym poszanowaniu swoich wartości i zobowiązań międzynarodowych; silniejsza Europa zdolna do działania w zakresie bezpieczeństwa i obrony; działania na rzecz wspierania dobrobytu i stabilności swoich sąsiadów, w szczególności poprzez zaangażowanie na rzecz Bałkanów Zachodnich i odbudowanie nowej relacji z Afryką; wkład w sprostanie globalnym wyzwaniom.

Nowy europejski model wzrostu: uczynienie z Europy wielkiego obszaru produkcji, tworzenia miejsc pracy, innowacji i doskonałości technologicznej; pogodzenie rozwoju gospodarczego z ambicjami dotyczącymi klimatu; wspieranie innowacji i wzrostu europejskich podmiotów cyfrowych przy jednoczesnym określaniu własnych reguł funkcjonowania przestrzeni cyfrowej; oferowanie pracownikom miejsc pracy wysokiej jakości, cenionych i lepiej płatnych.

Europa z ludzką twarzą: wsłuchująca się w obawy swoich obywateli w ramach konferencji na temat przyszłości Europy; broniąca praworządności i wierna swoim wartościom; dumna ze swojej kultury, ufna w naukę i wiedzę, zdecydowana zwalczać dyskryminację i zaangażowana w przyszłość swojej młodzieży.

Wytyczne prezydencji są kontynuacją prac prowadzonych przez prezydencję słoweńską, jak również wpisują się w szersze ramy programu Trio Prezydencji przygotowanego wraz z przyszłymi prezydencjami czeską i szwedzką.
Niniejsze wytyczne oparte są na programie prac Komisji Europejskiej na rok 2022. Były one przedmiotem ścisłych konsultacji z przewodniczącym Rady Europejskiej, Parlamentem Europejskim i wysokim przedstawicielem ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przeprowadzono również konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Komitetem Regionów oraz partnerami społecznymi. Wdrażanie tego programu będzie musiało uwzględniać rozwój sytuacji sanitarnej.

Wreszcie, prezydencja zapewni zdecydowane promowanie wielojęzyczności zarówno w pracach Rady, jak i podczas posiedzeń organizowanych we Francji.

Więcej informacji na temat Francuskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej :

- Pobierz program

- Strona internetowa Francuskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

JPEG

opublikowano 12/01/2022

Haut de page