Instytucje i życie polityczne

Francuskie instytucje

Konstytucja z 4 października 1958 określa zasady funkcjonowania instytucji V-tej Republiki

Rada Konstytucyjna. Składa się z dziewięciu członków, czuwa nad prawidłowością przeprowadzaniem wyborów i konstytucyjnością ustaw organicznych jak również ustaw, które są jej przedkładane.

Prezydent Republiki - Głowa państwa. Wybierany jest na pięć lat w wyborach powszechnych bezpośrednich (pięcioletnia prezydentura została wprowadzona po referendum z dnia 24 września 2000). Prezydent Republiki mianuje premiera, i zgodnie z jego propozycją, członków rządu (artykuł 8 konstytucji). Przewodniczy Radzie ministrów, ogłasza ustawy i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Może on rozwiązać Zgromadzenie Narodowe, i w przypadku poważnego kryzysu, korzystać ze specjalnych uprawnień (artykuł 16).

Premier i rząd. Pod kierownictwem premiera, rząd ustala i prowadzi politykę Narodu. Jest odpowiedzialny przed Parlamentem (artykuł 20). Premier kieruje działalnością rządu i zapewnia wykonywanie ustaw (artykuł 21).

Parlament. Składa się z dwóch zgromadzeń : Senatu i Zgromadzenia Narodowego, które prócz funkcji związanej z kontrolowaniem rządu, opracowują i głosują ustawy.
-  Senat składa się z 348 senatorów. Od 2003 r. jest wybierany na sześć lat (wcześniej był wybierany na dziewięć lat) w wyborach powszechnych niebezpośrednich, jego skład jest odnawiany w jednej trzeciej co trzy lata. Ostatnie wybory miały miejsce w październiku 2011 r.
-  Zgromadzenie Narodowe składa się z 577 deputowanych. Są oni wybierani w wyborach powszechnych bezpośrednich na pięć lat. Ostanie wybory odbyły się w czerwcu 2012 r.

Wymiar sprawiedliwości

Sądy cywilne: Sądy powszechne (Tribunal de Grande Instance) lub wyspecjalizowane (Tribunal d’instance, Sąd Gospodarczy, Sąd ds. ubezpieczeń społecznych, Sąd Pracy, który orzeka w sporach między pracownikami a pracodawcami).

Istnieją trzy stopnie sądów orzekających w sprawach karnych :
- Tribunal de Police, orzekający w sprawach wykroczeń
- Tribunal correctionnel, właściwy w sprawach o występki
- Cour d’assises, właściwy w sprawach o zbrodnie.

Cour de cassation (sąd kasacyjny) jest najwyższą instancją sądową, rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów apelacyjnych.

opublikowano 21/08/2012

Haut de page