Informacje prawne [fr]

Zdjęcia

Zdjęcia umieszczone na niniejszej stronie internetowej pochodzą z różnych źródeł, domyślnie z centrum produkcji fotograficznej i audiowizualnej ambasady lub ministerstwa spraw europejskich i zagranicznych.

W sprawie powielania (grafiki, zdjęcia, nagrania wideo) prosimy kontaktować się z nami [https://pl.ambafrance.org/Contacter-le-service-de-presse])

Prawo do powielania

Zgodnie z prawem własności intelektualnej a zwłaszcza artykułem L122-5 Kodeksu własności intelektualnej, „dokumenty oficjalne” można swobodnie wykorzystywać:

  • Oświadczenia, przemówienia, materiały prasowe i komunikaty;
  • Okólniki, dyrektywy i inne dokumenty regulacyjne;
  • Formularze CERFA. Jednakże istnieje dobra praktyka, że przy częściowym lub całościowym odtworzeniu treści podaje się czytelnie nazwisko autora, źródło, i w razie potrzeby link odsyłający do oryginalnego dokumentu on line na stronie ambasady.

Są objęte prawami autorskimi. Wszelkie powielenia są uzależnione od uzyskania uprzedniej zgody autora na podstawie artykułu L.122-4 Kodeksu własności intelektualnej.

Chodzi przede wszystkim o teksty przygotowane przez poszczególne wydziały ambasady, celem informowania, za pośrednictwem Internetu, społeczności francuskiej i zagranicznej o działalności ambasady, ogólnie o polityce zagranicznej, a w szczególności prezentowania Francji odbiorcom zagranicznym. Treści te nie mogą być swobodnie powielanie bez uprzedniej prośby o zgodę i bez wskazania źródła.

Ponowne wykorzystanie niekomercyjne, a zwłaszcza w celach edukacyjnych, jest dozwolone pod warunkiem poszanowania integralności informacji i nie zmienienia ich znaczenia, zakresu czy zastosowania oraz podania pochodzenia i daty publikacji.

Informacje nie mogą być używane w celach komercyjnych lub promocyjnych bez wyraźnej zgody i uzyskania pozwolenia na ponowne wykorzystanie informacji publicznych. Za wykorzystanie do celów handlowych lub promocyjnych uznawane jest opracowanie na podstawie informacji publicznej produktu lub usługi przeznaczonej do udostępnienia osobom trzecim, nieodpłatnie lub odpłatnie.

Prośby o pozwolenie na powielanie treści powinny być kierowane do redakcji strony internetowej ambasady, mailem adresowanym do webmestra.

Niedozwolone jest, poza wyjątkami, powielanie w celach handlowych lub reklamowych.

Hiperłącza kierujące do witryny ambasady

nie jest uwarunkowane uzyskaniem uprzedniej zgody. Jednak zaleca się podanie wyraźnej wzmianki o witrynie ambasady w tytule linku.

Strony internetowe, które decydują się na odsyłanie do witryny pl.ambafrance.org biorą na siebie odpowiedzialność, że mogłyby zaszkodzić wizerunkowi witryny publicznej.

Hiperłącza proponowane przez stronę internetową ambasady

Proponowane jest wiele linkὁw, prywatnych lub urzędowych, francuskich i zagranicznych. Ich zamieszczenie nie zobowiązuje ambasady, co do ich treści i ma na celu pozwolić internaucie łatwiej dotrzeć do zasobów dokumentacyjnych na dany temat.

Kontakt z redaktorem strony internetowej

Możliwe jest przekazywanie redaktorowi strony internetowej uwag lub sugestii. Będzie on starał się wziąć je pod uwagę. Nie może jednak odpowiadać na konkretne prośby lub te, wykraczające poza ścisłe ramy administracyjnego lub technicznego zarządzania witryną.

Do ambasady można pisać na adresy : nasze adresy pocztowe ; można do nas wysłać mail na adres mailowy.

Projektowanie i zarządzanie stroną internetową

Strona internetowa ambasady publikuje informacje pochodzące ze wszystkich jej wydziałów oraz z francuskiego Ministerstwa Spraw Europejskich i Zagranicznych. Redagowaniem witryny, jej szatą graficzną i aspektem technicznym zajmuje się dział prasowy ambasady.

Hosting strony zapewnia spółka Oxyd

Witryna jest przygotowana przy wykorzystaniu oprogramowania SPIP

Dostępność

Witryna ambasady jest rozbudowywana zgodnie z zaleceniami Ogólnych ram dostępności odnoszącymi się do administracji (RGAA) i standardem W3C.

Witryna jest kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi przeglądarkami. Jest dostępna dla wszystkich, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej.

Dążymy do ciągłej poprawy dostępności informacji i publikowanych na stronie internetowej treści [insérer le nom du poste] w szczególności, jeśli chodzi o aspekty „mobilności”.

Klauzula dotycząca odpowiedzialności

Informacje publikowane na stronie mają służyć społeczeństwu. Mimo całej staranności w przepisywaniu tekstów urzędowych, sprawdzaniu treści i informacji, wszelkie dane nie mogą być uznawane za zupełnie bezbłędne i pociągać za sobą odpowiedzialność prawną ambasady.

Informacje i/lub dokumenty dostępne na tej stronie mogą być modyfikowane w dowolnym momencie oraz aktualizowane.

Ambasada w żadnym wypadku nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z interpretacji lub wykorzystania informacji i/lub dokumentów dostępnych na stronie internetowej.

Prawo właściwe

Niezależnie od miejsca wykorzystania, niniejsza strona internetowa podlega prawu francuskiemu. W przypadku jakiegokolwiek sporu i po niepowodzeniu próby znalezienia porozumienia polubownego, francuskie sądy będą jedynymi właściwymi do rozpoznania tego sporu.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych warunków korzystania z witryny można kierować pisząc do nas na następujący adres:

Ministerstwo Spraw Europejskich i Zagranicznych
Dyrekcja ds. Komunikacji i Prasy
Biuro web
37, quai d’Orsay
75007 PARYŻ, Francja

opublikowano 01/12/2020

Haut de page