Francusko-niemiecka inicjatywa na rzecz ożywienia gospodarki europejskiej (18 maja 2020) [fr]

Obecny kryzys jest zjawiskiem dotąd niespotykanym w dziejach Unii Europejskiej. Ten ogólnoświatowy szok nie ominął żadnego stylu życia, żadnego zawodu, żadnej firmy. W chwili gdy nasze społeczeństwa i gospodarki zaczynają ponownie się otwierać, nadal mamy poważne wątpliwości. Nasz cel jest jednak jasny: Europa przezwycięży ten kryzys wspólnie i wyjdzie z niego silniejsza. Naszymi wspólnymi wysiłkami kieruje wola doprowadzenia do trwałego ożywienia gospodarki UE. My, Francja i Niemcy, jesteśmy w pełni zdeterminowani, by przyjąć naszą część odpowiedzialności za Unię Europejską i będziemy działać na rzecz znalezienia wyjścia z kryzysu.

W tym celu musimy bardziej niż kiedykolwiek wykorzystać siłę, którą czerpiemy z działań podejmowanych wspólnie przez nas, Europejczyków i jednoczyć siły w sposób dotąd niespotykany.
Musimy także przeprowadzić pogłębioną refleksję na temat nauki płynącej z tego kryzysu. Konferencja o przyszłości Europy będzie okazją do rozpoczęcia obszernej debaty demokratycznej na temat projektu europejskiego, jego reformowania i priorytetów.

Francja i Niemcy proponują podjęcie następujących działań.

1. WZMOCNIENIE NASZEJ STRATEGICZNEJ SUWERENNOŚCI SANITARNEJ POPRZEZ „STRATEGIĘ OCHRONY ZDROWIA” UE

Nasza odpowiedź na obecny i przyszłe kryzysy sanitarne musi opierać się na nowym, europejskim podejściu bazującym na strategicznej suwerenności sanitarnej. Życzylibyśmy sobie europejskiego przemysłu sanitarnego o strategicznej pozycji, która wzmocni europejski wymiar systemów ochrony zdrowia i ograniczy zależność UE, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności Państw członkowskich. Wobec tego powinniśmy:

 • zwiększyć nasze zdolności naukowo-badawcze w dziedzinie szczepionek i leków, a także koordynację i finansowanie na szczeblu międzynarodowym (Inicjatywa ACT-A), z krótkoterminowym celem opracowania i wytwarzania w ramach Unii Europejskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi, zapewniając jednocześnie światową dostępność szczepień;
 • ustanowić wspólne zasoby strategiczne środków farmaceutycznych i medycznych (wyposażenia ochronnego, zestawów testowych...) oraz wytworzyć zdolności produkcyjne tych wyrobów w obrębie Unii Europejskiej;
 • koordynować politykę europejską w zakresie wspólnych zamówień publicznych na szczepionki i leki (na przykład na wyprodukowanie i magazynowanie potencjalnych przyszłych szczepionek), aby na rynku farmaceutycznym móc mówić jednym głosem i zagwarantować skuteczniejszy dostęp do tych środków zarówno na potrzeby europejskie jak i światowe;
 • utworzyć unijną grupę roboczą ds. ochrony zdrowia w ramach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, która byłaby odpowiedzialna, wraz z instytucjami krajowymi, za opracowanie planów profilaktyki i reakcji na wypadek przyszłych pandemii;
 • ustalić wspólne europejskie normy w zakresie interoperacyjności danych sanitarnych (na przykład ujednoliconą metodologię umożliwiającą korzystanie z porównywalnych danych statystycznych na temat liczby przypadków podczas epidemii).

2. UTWORZENIE NA SZCZEBLU UNIJNYM AMBITNEGO „FUNDUSZU NA RZECZ OŻYWIENIA” SPRZYJAJĄCEGO SOLIDARNOŚCI I WZROSTOWI GOSPODARCZEMU 

Aby sprzyjać trwałemu ożywieniu, które przywróci i umocni wzrost gospodarczy w UE, Niemcy i Francja wspierają utworzenie ambitnego Funduszu na rzecz ożywienia, celowego i ograniczonego w czasie, w ramach przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) oraz podwyższenia WRF szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania. Zważywszy na wyjątkowy charakter trudności, które pandemia COVID-19 spowodowała w gospodarkach całej UE, Francja i Niemcy proponują upoważnienie Komisji Europejskiej do finansowania tego wsparcia ożywienia gospodarczego poprzez rynkowe pożyczki zaciągane w imieniu UE, na podstawie prawnej w pełni uwzględniającej Traktat Europejski, ramy budżetowe UE oraz wszelkie uprawnienia parlamentów krajowych.

 • Fundusz na rzecz ożywienia gospodarczego wyniósłby 500 miliardów euro w wydatkach budżetowych UE dla sektorów i regionów najbardziej dotkniętych, w oparciu o programy budżetowe UE i w poszanowaniu europejskich priorytetów. Wzmocni odporność, konwergencję i konkurencyjność europejskich gospodarek, spowoduje wzrost inwestycji, szczególnie w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej, jak i w badania naukowe i innowacje.
 • Finansowanie z Funduszu na rzecz ożywienia będzie nastawione na trudności związane z pandemią i jej konsekwencjami. Będzie to nadzwyczajny środek uzupełniający, włączony w decyzje dotyczące zasobów własnych, w określonej wysokości i z jasno sprecyzowaną datą ważności, i powiązany z wiążącym harmonogramem spłat z budżetu UE na okres wykraczający poza najbliższe WRF.
 • Szybkie ogólne porozumienie w sprawie WRF i Funduszu na rzecz ożywienia gospodarczego jest niezbędne, by stawić czoła wielkim wyzwaniom, które UE musi podjąć. Negocjacje będą się opierały na postępach dokonanych do lutego. Będziemy starali się zapewnić środki budżetowe związane z kryzysem koronawirusa, kiedy tylko będzie to możliwe.
 • Takie wsparcie na rzecz ożywienia gospodarczego jest uzupełnieniem wysiłków krajowych i serii działań podjętych przez Eurogrupę; będzie się ono opierało na jasnym zobowiązaniu państw członkowskich stosowania zdrowych polityk gospodarczych i ambitnego programu reform.
 • Poprawienie ram europejskich w celu osiągnięcia sprawiedliwego systemu podatkowego w UE pozostaje priorytetem, szczególnie poprzez wprowadzenie rzeczywistego minimalnego opodatkowania i sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej w ramach Unii, najlepiej w oparciu o owocne wnioski z prac OECD, oraz ustanowienie wspólnej podstawy opodatkowania dochodu spółek.

3. PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI EKOLOGICZNEJ I CYFROWEJ 

Nadszedł czas przyspieszenia i modernizacji gospodarki i europejskich modeli gospodarczych. W tym duchu potwierdzamy, że Europejski Zielony Ład (Green Deal) stanowi nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego UE i wyznacza nasz plan działań dla prosperującej i odpornej gospodarki w celu osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050. Równolegle musimy przyspieszyć transformację cyfrową przekształcając trendy, które pojawiły się podczas kryzysu, w trwały i zrównoważony postęp i suwerenność cyfrową. Aby to osiągnąć musimy:

 • zwiększyć cele UE w zakresie redukcji emisji do roku 2030, w sposób skoordynowany, przy użyciu całego pakietu skutecznych środków dla uniknięcia „ucieczek emisji”. Zapowiedziana przez Komisję propozycja dotycząca wprowadzenia na granicach mechanizmu uwzględniającego emisje dwutlenku węgla pozwoli uzupełnić istniejące instrumenty zgodnie z zasadami WTO. Przepisy dotyczące pomocy państwowej powinny zostać skorygowane pod kątem bardziej ambitnej polityki klimatycznej i ryzyka ucieczek emisji;
 • wspierać wprowadzenie minimalnej ceny emisji w ramach europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (UE ETS) i pracować nad wprowadzeniem w życie przyszłego europejskiego ETS dla wszystkich sektorów;
 • opracować dla każdego sektora mapę drogową ożywienia gospodarczego w poszanowaniu środowiska z uwzględnieniem, tam gdzie to konieczne, celów i/lub nakładanych warunków w zakresie klimatu i środowiska;
 • przyspieszyć transformację cyfrową, w szczególności poprzez wprowadzenie sieci 5G, podjęcie wysiłków zmierzających do zbudowania bezpiecznych i niezawodnych infrastruktur i technologii cyberbezpieczeństwa, zarządzanie tożsamością cyfrową, określenie ram sprzyjających sztucznej inteligencji, a także sprawiedliwe uregulowanie prawne dla platform cyfrowych w UE.

4. ZWIĘKSZENIE ODPORNOŚCI I SUWERENNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEMYSŁOWEJ UE ORAZ NADANIE NOWEGO IMPULSU JEDNOLITEMU RYNKOWI

Silna integracja w ramach jednolitego rynku jest gwarancją naszego dobrobytu. Ponowne ożywienie europejskiej gospodarki i dostosowanie jej do wyzwań, które będzie napotykała w przyszłości, wymaga gospodarki i bazy przemysłowej odpornych i suwerennych, a także silnego jednolitego rynku. Otwarte rynki oraz wolny i sprawiedliwy handel są kluczowym elementem rozwiązania. W związku z tym powinniśmy:

 • wspierać dywersyfikację łańcuchów wartości poprzez promowanie ambitnego i zrównoważonego programu biznesowego, w porozumieniu z WTO, obejmującego nowe inicjatywy, zwłaszcza w dziedzinie handlu środkami ochrony zdrowia, wzmacnianie naszych mechanizmów antysubsydyjnych [wobec krajów trzecich], wytworzenie rzeczywistej wzajemności przy zamówieniach publicznych z krajami trzecimi i wzmocnienie kontroli na szczeblu krajowym i europejskim inwestycji prowadzonych przez inwestorów spoza Europy w strategicznych sektorach (w szczególności ochrony zdrowia, leków, biotechnologii...), z jednoczesnymi zachętami dla (ponownego) inwestowania na terenie UE;
 • dostosować strategię przemysłową Komisji na rzecz ożywienia gospodarczego, w szczególności w zakresie modernizacji europejskiej polityki konkurencji poprzez przyspieszenie dostosowywania regulacji dotyczących pomocy państwowej i konkurencyjności, a także wdrożenie projektów istotnych ze względu na wspólny interes europejski [dopuszczających pomoc europejską];
 • zapewnić szybki powrót do jednolitego, w pełni funkcjonalnego rynku i dalsze jego pogłębianie poprzez opracowanie mapy drogowej zmierzającej do utworzenia w pełni zintegrowanego rynku w priorytetowych dziedzinach (zwłaszcza w sferze cyfrowej, energetycznej, rynków finansowych) z jasno określonymi etapami realizacji i przyspieszoną agendą legislacyjną;
 • sprawić, by strefa Schengen w pełni funkcjonowała, poprzez usprawnienie obowiązków koordynacji między państwami członkowskimi w sytuacji kryzysu i wzmocnienie wspólnych granic zewnętrznych;
 • wzmocnić konwergencję społeczną i przyspieszyć dyskusję na temat unijnych ram dla płacy minimalnej dostosowanej do sytuacji krajowej.

opublikowano 18/06/2020

Haut de page