Francuska rada polityki jadrowej (Paryż, 9 lutego 2012 r.)

FRANCUSKA RADA POLITYKI JĄDROWEJ
KOMUNIKAT
KANCELARII PREZYDENTA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ
(Paryż, 9 lutego 2012 r.)

Konkurencyjność energii atomowej potwierdza się w warunkach wzmocnionego bezpieczeństwa i ochrony.

Wybór energii atomowej wiąże się ze stałymi i nieodłącznymi warunkami: absolutnym wymogiem dotyczącym bezpieczeństwa jądrowego i przejrzystości.

Francuski Urząd Nadzoru Nuklearnego (ASN) przekazał 3 stycznia pierwsze wnioski z audytu, przeprowadzonego na wniosek Premiera, w celu wyciągnięcia lekcji z wypadku w Fukushimie. Rada przyjęła do wiadomości, że zdaniem ASN wszystkie francuskie instalacje jądrowe poddane audytowi mają zabezpieczenia na wystarczającym poziomie i mogą być nadal eksploatowane. ASN zamierza sformułować pierwsze zalecenia mające na celu wzmocnienie istniejących urządzeń pod kątem sytuacji ekstremalnych, przed końcem pierwszego kwartału. Ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo jądrowe przedstawią we wrześniu raport o wprowadzeniu w życie zaleceń ASN.

Dziennik Ustaw opublikował w dniu dzisiejszym ogólne zasady dotyczące instalacji jądrowych, co znacznie przyczyni się do polepszenia stanu bezpieczeństwa. Pozwoli to na zaktualizowanie aktualnych przepisów na podstawie pierwszych wniosków wyciągniętych z wypadku w Fukushimie.

W celu wzmocnienia naszych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa, prace badawcze i rozwojowe będą ewoluować w dwu kierunkach:

- Narodowa Agencja ds. Badań Naukowych (ANR) ogłosiła w dniu dzisiejszym przetarg na projekty z dziedziny badań nad bezpieczeństwem atomowym, na które przeznaczono 50 milionów euro.

- CEA (Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii), EDF (Electricité de France) i grupa AREVA stworzą instytut badawczy, który będzie koordynował prace nad reaktorami działającymi obecnie w naszym kraju, jak również ich paliwem.

Francuska państwowa Izba Obrachunkowa przekazała 31 stycznia premierowi raport o kosztach sektora energetyki jądrowej. Rada wyciągnęła następujące wnioski z tego raportu:

- francuska energetyka atomowa nie ma ukrytych kosztów;

- istnieją pewne niejasności dotyczące niektórych obciążeń długoterminowych, które jednak tylko nieznacznie mogą zmienić koszt energii elektrycznej pozyskowanej z atomu;

- energia atomowa jest obok energii wodnej najbardziej konkurencyjnym źródłem energii elektrycznej. Rząd podkreśla, że te dwa źródła energii, które nie emitują CO2 są jednocześnie „dostępne na życzenie”;

- realizacja dużego programu inwestycyjnego w latach 2010-2015, mającego na celu przedłużenie czasu działania reaktorów i stałej poprawy ich bezpieczeństwa, nie zagraża konkurencyjności energetyki jądrowej.

Rada postuluje, by rząd wprowadził w życie zalecenia Izby Obrachunkowej, a zwłaszcza by:
- rząd zaktualizował szacunek kosztów elektroenergetyki atomowej przy okazji tworzenia przyszłego wieloletniego planu inwestycji;

- ministerstwo energii kontynuowało wprowadzanie w życie audytów dotyczących wycen demontażu obiektów atomowych;

- obecnie prowadzone prace nad ustaleniem kosztów składowania odpadów zostały również zakończone do końca 2012 r;

- rząd przedstawi w przyszłym miesiącu, podczas zebrania Rady Ministrów, projekt ustawy o odpowiedzialności cywilnej użytkowników instalacji atomowych za szkodę jądrową, która pozwoli podnieść pułap odszkodowań za wypadki, nie czekając na wejście w życie międzynarodowych konwencji mających zastosowanie w tej dziedzinie.

Rada zapoznała się ze streszczeniem raportu Komisji „Energies 2050”, stworzonej przez ministra d/s energii w celu przeanalizowania konsekwencji różnych długookresowych scenariuszy energetycznych. Francuska Rada Polityki Jądrowej:

- potwierdza, że prace przygotowawcze do wydania pozwolenia na przedłużenie działania elektrowni atomowych ponad okres 40-letni powinny być kontynuowane;

- potwierdza, że należy kontynuować projekt reaktora trzeciej generacji (Europejskiego Reaktora Ciśnieniowego) w Penly, co pozwoli - wraz z rozwojem efektywności energetycznej i źródeł energii odnawialnych - na stworzenie rezerw zabezpieczających dostawy elektryczności i pozwalających na podejmowanie decyzji w sprawie bezpieczeństwa energetyki atomowej;

- w celu uzupełnienia wieloletniego planu inwestycyjnego w dziedzinie produkcji elektryczności, które obejmuje obecnie okres dziesięcioletni, Rada postuluje, by minister odpowiedzialny za energię przygotował przyszłe plany z perspektywą do roku 2030. Ten nowy horyzont czasowy pozwoli unaocznić konsekwencje i możliwe wybory w przypadku przedłużenia działania reaktorów ponad okres czterdziestoletni.

EdF i minister spraw wewnętrznych podpisali 6 stycznia 2012 r. plan działania dotyczący bezpieczeństwa elektrowni atomowych, przygotowywany od kilku miesięcy. Premier wezwał również 16 grudnia 2011 r. odpowiednich ministrów do przeprowadzenia audytu stanu bezpieczeństwa elektrowni atomowych, które były przedmiotem dodatkowego przeglądu w dziedzinie bezpieczeństwa w 2011 r. Ten audyt jest koordynowany przez Generalny Sekretariat d/s Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego (SGDSN). Ma być gotowy do 30 czerwca 2012 r.

Olbrzymia większość krajów pragnie stosować energię jądrową potwierdzając słuszność tego wyboru.

Na poziomie europejskim, 16 krajów opowiedziało się na rzecz elektrowni atomowych, co oznacza, że energia atomowa stanowi część „europejskiego mixu energetycznego”. Również i kraje wschodzące zamierzają rozwijać swe programy atomowe.

Francja będzie nadal promować najwyższe standardy bezpieczeństwa atomowego na poziomie technologicznym, organizacyjnym i ludzkim. Francuskie propozycje stworzenia międzynarodowego mechanizmu szybkiego reagowania i międzynarodowej sieci centrów szkolenia w dziedzinie zarządzania kryzysami są obecnie priorytetowe dla międzynarodowej społeczności, zwłaszcza na poziomie G-8, Unii Europejskiej i IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej).

Francuski sektor przemysłowy działa na rzecz francuskiej energetyki atomowej i międzynarodowych perspektyw.

EdF i AREVA sfinalizowały umowę w sprawie reaktorów o mocy 1000 MW trzeciej generacji i umowę dotyczącą długookresowego zaopatrzenia EdF w uran, zwiększające bezpieczeństwo dostaw i konkurencyjność francuskich elektrowni atomowych. Po podpisaniu, w lipcu 2011 r, technicznej i handlowej umowy w sprawie dalszej optymalizacji Europejskich Reaktorów Ciśnieniowych, poprawy obsługi i eksploatacji istniejących elektrowni atomowych i zarządzania cyklem paliwowym, EdF i AREVA zawiązały pełne i operacyjne partnerstwo strategiczne.

Francuska oferta powiększyła się o reaktory średniej mocy trzeciej generacji po wyrażeniu przez Francuski Urząd Nadzoru Nuklearnego pozytywnej opinii w sprawie zabezpieczeń reaktora ATMEA. Minister odpowiedzialny za energię i generalny zarządca Komisariat ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii mają się udać do Chin, by uzgodnić warunki partnerstwa z tym krajem w sprawie reaktorów trzeciej generacji, które będzie możliwe dzięki trójstronnej umowie między EdF, AREVA i chińskim koncernem paliwowym CGNPC.

Minister d/s energii dwukrotnie zwołał Komitet strategiczny sektora energetyki jądrowej. W ramach tego komitetu utworzono specjalny zespół d/s „warunków korzystania z usług podwykonawców” w celu ustalenia wspólnej postawy działania wszystkich użytkowników, jak również pakietu socjalnego, który zostanie dołączony do ofert przetargowych, i zaproponowania ewentualnych zmian w przepisach. Pierwsze propozycje są oczekiwane latem 2012 r.

Przemysłowcy z branży energetyki jądrowej i Strategiczny Fundusz Inwestycyjny utworzą fundusz inwestycyjny w wysokości 150 milionów euro przeznaczony dla dostawców wyposażenia i podwykonawców przemysłu atomowego.

opublikowano 17/03/2014

Haut de page