Francja wybrana do Rady Praw Człowieka ONZ na kadencję 2021-2023 [fr]

W październiku 2020 roku Francja wysunęła swą kandydaturę do Rady Praw Człowieka na kadencję 2021-2023.

13 października 2020 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło, że wybrało 15 nowych członków Rady, w tym Francję.

Francja aktywnie uczestniczyła we wznoszeniu gmachu multilateralizmu, tworzonego od końca drugiej wojny światowej w celu promowania praw człowieka, w szczególności Rady Praw Człowieka powstałej w 2006 roku. Francja była już trzykrotnie członkiem tej Rady. Trzykrotnie też poddała się mechanizmowi Powszechnego Przeglądu Okresowego, wdrażając jego liczne zalecenia. Aktywnie wspiera procedury i instrumenty działania Rady i wyposażyła się w krajowy system ochrony i promowania praw człowieka, który zalicza się do najbardziej wymagających na świecie.

Francja obrała sobie trzy priorytety na kadencję 2021-2023:
- walka z wszelkimi postaciami nierówności i dyskryminacji;
- ochrona podstawowych swobód; wspieranie wszystkich, którzy bronią praw człowieka.
- Więcej informacji na temat zamierzeń i zobowiązań Francji na stronie: https://www.ambafrance.org/IMG/pdf/fr_candidature_cdh.pdf

Rada Praw Człowieka ONZ jest międzyrządowym organem w ramach Narodów Zjednoczonych. Ma wspierać promowanie i ochronę praw człowieka na świecie. Rada składa się z 47 państw członkowskich, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a do jej kompetencji należy rozpatrywanie wszelkich kwestii i przypadków związanych z prawami człowieka.

Członkowie Rady wybierani są bezpośrednio w głosowaniu tajnym większością głosów członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zgromadzenie bierze pod uwagę wkład poszczególnych państw-kandydatów w promowanie i ochronę praw człowieka, jak i zobowiązania w tym zakresie, jakie te państwa na siebie dobrowolnie przyjęły.

W podziale mandatów Rada Praw Człowieka stosuje zasadę sprawiedliwego klucza geograficznego:
-  Państwa afrykańskie: 13 mandatów
-  Państwa Azji i Pacyfiku: 13 mandatów
-  Państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów: 8 mandatów
-  Państwa Europy Zachodniej i pozostałe: 7 mandatów
-  Państwa Europy Wschodniej: 6 mandatów.

Członkowie wybierani są na mandat trzyletni. Bycie członkiem Rady wiąże się z zobowiązaniem do przestrzegania wysokich standardów w dziedzinie praw człowieka

opublikowano 20/11/2020

Haut de page