Ratyfikacja Porozumienia Paryskiego ws. zmian klimatu

Francja ratyfikowała Porozumienie Paryskie

W środę 15 czerwca br. w Pałacu Elizejskim, Prezydent Republiki Francuskiej François Hollande ratyfikował Porozumienie Paryskie w sprawie klimatu przyjęte jednogłośnie przez 195 krajów w grudniu 2015 w Paryżu, na zakończenie konferencji COP21.

JPEG
JPEG

Porozumienie niezbędne dla przyszłości planety i jej mieszkańców

Ceremonia przygotowana z inicjatywy Przewodniczącej COP21, Ségolène Royal, miała na celu podkreślenie woli Francji spełnienia obowiązku, pół roku po tym jak była ona gospodarzem konferencji COP21, w Bourget i po przyjęciu tekstu porozumienia dn. 12 grudnia 2015 r. W środę 8 czerwca br. tekst dokumentu został ostatecznie przyjęty przez francuski parlament. Francja jest zatem „pierwszym krajem uprzemysłowionym” (członkiem grup G7 i G20), który zakończył procedurą przyjęcia tego historycznego traktatu, jak podkreśliła w swoim wystąpieniu Ségolène Royal przed złożeniem podpisu.

Etapy ratyfikacji Porozumienia Paryskiego przez Francję

- Porozumienie Paryskie przyjęte przez COP21 dn. 12 grudnia 2015 r. zostało przesłane do Parlamentu przed jego ratyfikowaniem przez Francję, zgodnie z art. 53 Konstytucji.
- Po wyrażeniu opinii przez Radę Stanu, projekt ustawy został przedyskutowany podczas Rady Ministrów 9 marca 2016 r. i przesłany do Prezydium Zgromadzenia Narodowego.
- Prezydent Republiki Francuskiej podpisał Porozumienie Paryskie w siedzibie ONZ w Nowym Jorku 22 kwietnia 2016 r..
- Projekt ustawy umożliwiającej ratyfikację Porozumienia Paryskiego został przyjęty jednogłośnie przez wszystkie partie parlamentarne Zgromadzenia Narodowego 17 maja 2016 r. i Senatu - 8 czerwca 2016 r.
- Ustawa umożliwiająca ratyfikację Porozumienia Paryskiego została promulgowana 15 czerwca 2016 r. podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Elizejskim i zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw (Journal Officiel).
- Instrument ratyfikacyjny będzie mógł następnie zostać podpisany przez Prezydenta Republiki Francuskiej i kontrasygnowany przez Premiera i właściwych ministrów.
- Następnie zostanie on notyfikowany depozytariuszowi Porozumienia Paryskiego, czyli Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ramach skoordynowanego złożenia dokumentu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (podobne jak w przypadku Poprawki z Dauhy do Protokołu z Kioto).

opublikowano 06/06/2017

Haut de page