Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej (DCI) [fr]

JPEG

1/ Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej DCI

Wspólna struktura policji i żandarmerii narodowej – Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej (D.C.I.) – została utworzona 1 września 2010. Skupia ona policjantów i żandarmów, którzy razem pracują na rzecz międzynarodowej współpracy policyjnej ustanowionej przez Państwo, by lepiej chronić swoich obywateli i własne interesy.

Międzynarodowa odpowiedź na różnorodne wyzwania zmieniającego się świata

Aby lepiej odpierać różne zagrożenia, które mają swoje źródła poza naszymi granicami, jak terroryzm, transgraniczna przestępczość zorganizowana, przemyt środków odurzających i broni, cyberprzestępczość..., nacisk powinien być położony na współpracę pomiędzy krajami. W przypadku Francji, nacisk ten wyraża się poprzez sieć attachatów ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (A.S.I.) złożoną z 250 policjantów i żandarmów pracujących w 92 ambasadach w 156 krajach, która jest skutecznym narzędziem współpracy dwustronnej czy wielostronnej.

Rola inicjująca i koordynująca

DCI uczestniczy we wprowadzaniu w życie międzynarodowej strategii francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz w realizacji polityki zagranicznej Francji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Organizuje i koordynuje współpracę operacyjną, techniczną i instytucjonalną policji oraz żandarmerii narodowej, z wyjątkiem kwestii podlegających wyłącznie służbom wywiadowczym. W wypełnianiu swoich zadań D.C.I. opiera się na strukturze centralnej oraz na oddziałach zamiejscowych zlokalizowanych za granicą, działach bezpieczeństwa wewnętrznego (S.S.I.), funkcjonariuszach policji i żandarmerii w poszczególnych krajach.

Troska o spójność i skuteczność działań

Utworzenie DCI pozwala zmniejszyć koszty i poprawić wyniki poprzez skupienie w jednej i tej samej strukturze głównych podmiotów międzynarodowej współpracy policyjnej.

2/ Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego

JPEG

Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (A.S.I.)

Doradca Ambasadora we wszelkich zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, inicjuje i koordynuje zarówno współpracę dwustronną w zakresie bezpieczeństwa, jak i współpracę wielostronną, zwłaszcza w wymiarze technicznym, operacyjnym i instytucjonalnym. Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada status dyplomaty i realizuje współpracę określoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych w spójności z ogólnymi tendencjami naszej polityki zewnętrznej. Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pełniąc swoje obowiązki za granicą, jest przedstawicielem francuskiej policji i żandarmerii narodowej, i z tego względu pozostaje pierwszym, naturalnym kontaktem dla miejscowej policji i żandarmerii. Proponuje i wprowadza w życie programy współpracy, uczestniczy we wspieraniu lokalnej społeczności francuskiej i swoimi działaniami wnosi wkład w wewnętrzne bezpieczeństwo Francji.

Zadania Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (S.S.I.)

W wykonywaniu swoich obowiązków może być wspierany przez zastępcę attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przez oficerów łącznikowych, międzynarodowych ekspertów technicznych i współpracowników z policji lub żandarmerii narodowej, których wszystkie działania organizuje i koordynuje. Jego wysiłki pozwalają kierowanemu przez niego działowi rozwijać wymianę informacji operacyjnych z policją kraju, w którym przebywa, zwłaszcza w zakresie przestępczości międzynarodowej (nielegalna imigracja, przestępczość zorganizowana, terroryzm, przemyt środków odurzających, broni oraz handel ludźmi...). Dział ten stanowi kluczowy element wykonywania europejskich nakazów aresztowania. Uczestniczy w ułatwianiu realizacji wniosków o międzynarodową pomoc prawną. Odgrywa również ważną rolę w promocji francuskiego przemysłu w dziedzinie wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa oraz bierze udział w niesieniu pomocy lokalnej społeczności francuskiej. Zarówno poprzez swoją codzienną działalność, jak i przygotowując umowy o współpracy dwustronnej lub wielostronnej Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnosi bezpośrednio swój wkład w wewnętrzne bezpieczeństwo Francji.

3/ Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego (SSI) w Warszawie

Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie powstał w 1990 roku i jest zlokalizowany w Ambasadzie Francji w Warszawie.

Adres pocztowy :
Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej
Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

opublikowano 16/07/2018

Haut de page