Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej (DCI) [fr]

JPEG

1/ Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej (DCI)

Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej (DCI) jest dyrekcją pod zwierzchnictwem której znajdują się zarówno policja jak i żandarmeria narodowa. Realizuje ona francuską politykę zagraniczną w obszarach objętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Pracując nad rozwojem współpracy pomiędzy Francją i krajem, do którego są oddelegowani, funkcjonariusze policji i żandarmerii Dyrekcji Współpracy Międzynarodowej, poprzez policyjną współpracę dwustronną (zwłaszcza w dziedzinie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej), wraz ze służbami konsularnymi, działają na rzecz zarówno ochrony obywateli Francji, którzy wyjechali z kraju jak i ochrony francuskich interesów. Ich działania ukierunkowane są na uzyskanie wymiernych korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Międzynarodowa odpowiedź na wiele wyzwań zmieniającego się świata

Współpraca międzypaństwowa jest kluczowa, aby przeciwdziałać różnym zagrożeniom, jakie pojawiają się poza naszymi granicami.Terroryzm, międzynarodowa przestępczość zorganizowana, przemyt narkotyków lub broni, zwalczanie nielegalnej migracji czy cyberprzestępczość stanowią główne obszary pracy policji oraz żandarmerii DCI. W celu realizacji współpracy tak dwustronnej jak wielostronnej, Francja opiera się na własnej sieci działów bezpieczeństwa wewnętrznego, rozmieszczonych w 74 ambasadach. Sieć ta, ktorą tworzy 300 funkcjonariuszy policji i żandarmów, obejmuje 158 krajów. W jej skład wchodzą attachaci ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (ASI), ich zastępcy (ASIA), oficerowie łącznikowi, asystenci, współpracownicy lub międzynarodowi eksperci techniczni.

Rola inicjująca i koordynująca

DCI inicjuje i koordynuje współpracę techniczną, instytucjonalną i operacyjną policji oraz żandarmerii narodowej, z wyjątkiem spraw z zakresu wyłącznych kompetencji służb wywiadowczych. Odpowiada również za wdrażanie współpracy technicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwłaszcza na rzecz Sekretariatu Generalnego, Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Cywilnego, Generalnej Dyrekcji ds. Cudzoziemców we Francji, Dyrekcji ds. Władz Samorządowych oraz Delegatury ds. Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego.

JPEG

2/ Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego (SSI) w Warszawie

Dział Bezpieczeńswta Wewnętrznego powstał w 1990 roku i jest zlokalizowany w Ambasadzie Francji w Warszawie. Dzięki znakomitej współpracy z polską policją (umowa o współpracy dwustronnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego z 1998 roku), głównym obszaram działalności jest zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w zakresie przestępczości ekonomicznej (oszustwa bankowe), cyberprzestępczości, handlu narkotykami, fałszerstw (lekartswa, papierosy) i przestępczości samochodowej.

W dziedzinie terroryzmu, Komenda Główna Policji, dała wyraz niezawodnego i skutecznego wsparcia dla kolegów konfrontowanych w ostatnim czasie z falą zamachów terrorystycznych popełnionych na terenie Francji. Niezwykle wzruszającym świadectwem solidarności było zorganizowanie w Kielcach przez najwyższe władze Policji uroczystości ku pamięci pułk. Arnaud Beltrame’a.

Na uwagę zasługuje również podpisany podczas oficjalnej wizyty w Polsce Prezydenta Republiki Francuskiej list intencyjny w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz zawarta we wrześniu 2018 roku umowa partnerska pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie (WSPol) i Wyższą Państwową Szkołą Policji (ENSP) w Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego (ASI)

Doradca Ambasadora we wszelkich zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, jak również innych leżących w kompetencjach służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, inicjuje i koordynuje zarówno współpracę dwustronną w zakresie bezpieczeństwa, jak i współpracę wielostronną, zwłaszcza w wymiarze technicznym, operacyjnym i instytucjonalnym. Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada status dyplomaty i realizuje współpracę określoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych w spójności z ogólnymi tendencjami naszej polityki zewnętrznej.

Zadania Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (S.S.I.)

W wykonywaniu swoich obowiązków jest wspierany przez zastępcę attaché ds. bezpieczeństwa wewnętrznego.

3/ Nasze dane kontaktowe:

Adres pocztowy:
Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej
Dział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

opublikowano 26/11/2020

Haut de page