Deklaracja po polsko-francuskich konsultacjach międzyrządowych [fr]

- Zdjęcia i wideo – kliknij tutaj

Po zakończeniu konsultacji w dniu 30 stycznia 2015 r. oraz w duchu francusko-polskiego programu współpracy przyjętego w dniu 29 listopada 2013 roku oba nasze rządy przyjęły następujące wnioski:

I/ WZMOCNIENIE NASZEJ WSPÓŁPRACY W KWESTIACH ZAGRANICZNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI

Sytuacja geopolityczna na kontynencie europejskim i w jego otoczeniu przeszła głębokie zmiany. W tym kontekście, Francja i Polska zobowiązują się w dalszym ciągu umacniać swoje partnerstwo strategiczne. Oba nasze kraje są jednakowo zdeterminowane, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez rosnącą destabilizację w naszym wschodnim i południowym sąsiedztwie. Popieramy trwający proces reformy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i jesteśmy zobowiązani do promowania stabilności zarówno w wymiarze wschodnim jak i południowym. Opierając się na wspólnych propozycjach Trójkąta Weimarskiego będziemy dalej zabiegać o bardziej skuteczną, spójną i ukierunkowaną na wyniki politykę sąsiedztwa.

Konflikt na Ukrainie stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Eskalacja kryzysu podważa zasady bezpieczeństwa i współpracy, pod którymi wszyscy podpisaliśmy się w ramach Procesu Helsińskiego. Oba rządy potwierdzają swoje zobowiązanie do wspólnego - przejrzystego i skoordynowanego -działania na rzecz pokojowego i trwałego rozwiązania konfliktu.

Polska i Francja, zaniepokojone błędnym kołem przemocy, i potępiając wszelkie nielegalne działania przeciwko ukraińskiej suwerenności oraz integralności terytorialnej, wzywają do wypełnienia porozumień mińskich i natychmiastowego zawieszenia broni we wschodniej Ukrainie na podstawie zasad zawartych we wspomnianych porozumieniach. W związku z tym apelujemy do Rosji, aby przyczyniła się do politycznego rozwiązania konfliktu i zakończyła wszelkie formy wsparcia dla separatystów we wschodniej Ukrainie. Podkreślamy znaczenie oświadczenia szefów państw i rządów oraz decyzji podjętej przez ministrów spraw zagranicznych UE.

Francja i Polska uważają, że stosunki UE z Rosją muszą być postrzegane w świetle ostatnich decyzji i działań władz rosyjskich, w tym w odniesieniu do Ukrainy. Oba rządy podkreślają, że oczekują na szybkie, skuteczne i pełne wypełnienie zobowiązań przez Rosję.

Zgadzamy się na dalsze wspieranie władz ukraińskich w ich drodze do reform, modernizacji państwa ukraińskiego, silniejszej konwergencji z UE, szczególnie poprzez implementację AA/DCFTA oraz poprawy sytuacji życiowej narodu ukraińskiego.

Oba nasze rządy deklarują również determinację do ścisłej współpracy w ramach przygotowań do szczytu Partnerstwa Wschodniego w Rydze w maju 2015.

Ambitne partnerstwo na rzecz polityki obronnej

Obecne środowisko bezpieczeństwa wymaga zdecydowanych kroków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszego kontynentu. Oba rządy przyłączą się do dyskusji na temat ewentualnej nowej strategii zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

Francja i Polska są zaangażowane we wzmocnienie strategicznego partnerstwa w celu konsolidacji długoterminowej strategicznej autonomii europejskiej. Oba kraje będą ściśle współpracować w celu przygotowania się do przełomowych ustaleń posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 25-26 czerwca 2015 r., poświęconego Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), oraz do Szczytu Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) w Warszawie w 2016 roku.

Francja i Polska zobowiązują się do:

a) Działania na rzecz pełnego i szybkiego wdrożenia decyzji podjętych na szczycie NATO 2014 w Newport, w tym Planu Gotowości Sojuszu.

Kontynuacja wdrażania środków służących wzmocnieniu wschodniej flanki w NATO pozostaje kluczowa dla solidarności Sojuszu.

Po rozmieszczeniu w Polsce myśliwców na okres czterech miesięcy oraz udziale w szeregu ćwiczeń NATO w regionie w 2014 roku, Francja jest gotowa utrzymać swój wkład w sojuszniczy proces wzmocnienia.

Działania Francji będą obejmować szersze spektrum sił: lądowych, morskich, powietrznych oraz sił specjalnych. W szczególności, Francja, na okres dwóch miesięcy, rozmieści czołgi bojowe Leclerc wraz z pojazdami opancerzonymi VBCI oraz będzie uczestniczyć w licznych ćwiczeniach NATO w Polsce. Polska z zadowoleniem przyjmuje to zaangażowanie i oczekuje kontynuacji tej owocnej współpracy w przyszłości.

Podobnie, obie strony są nadal zdecydowane wdrożyć długoterminowe środki adaptacji, zgodnie z ustaleniami z Newport. Będziemy współpracować w celu zakończenia tego procesu i rozpoczęcia dalszego przystosowywania NATO do nowych wyzwań podczas szczytu w Warszawie w 2016 roku.

b) Wzmocnienia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE:

Potwierdzamy nasze zobowiązanie do kontynuowania ambitnego programu w dziedzinie WPBiO w celu wzmocnienia zdolności UE do szybkiego reagowania na pojawiające się kryzysy, zwłaszcza w sąsiedztwie UE. Francja z zadowoleniem przyjmuje polski wkład w zapewnianie pokoju i stabilności w Afryce. Na znak solidarności Polska zapewniła wsparcie mostu powietrznego francuskiej Operacji Sangaris w Republice Środkowoafrykańskiej. Następnie Polska wsparła misję EUFOR CAR co wyraźnie potwierdza jej zaangażowanie w WPBiO.

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2013 r., będziemy kontynuować współpracę w celu poprawy zdolności zarządzania kryzysowego UE oraz umożliwienia UE pozostania wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa w swoim sąsiedztwie. Francja i Polska będą kontynuować wspieranie rozwoju bliskich stosunków pomiędzy UE a jej partnerami na wschodzie i południu, a także organizacjami międzynarodowymi – przede wszystkim NATO i ONZ.

Chcemy poszerzać naszą współpracę polityczną, wojskową oraz przemysłową, w szczególności w zakresie planowania i przeprowadzania różnych operacji, działań szybkiego reagowania, szkoleń, a także badań i rozwoju (R&D) oraz transferu technologii. Łączy nas wspólny cel dotyczący rozwijania europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (EDTIB) w sposób sprawiedliwy i zrównoważony oraz dążenia do dalszego partnerstwa pomiędzy francuskimi a polskimi branżami w tym sektorze.

Zdecydowana polityka walki z terroryzmem w Europie

Zgodnie z deklaracją przyjętą w dniu 11 stycznia podczas europejskiego i międzynarodowego spotkania dotyczącego walki z terroryzmem oraz deklaracją przyjętą przez Radę ds. WSiSP w Rydze, potwierdzamy nasze niezachwiane przywiązanie do wolności słowa, praw człowieka, pluralizmu, demokracji, tolerancji i państwa prawa. Stanowią one fundament naszych demokracji i leżą u podstaw projektu europejskiego.

Naszym celem jest:

-  intensyfikacja walki przeciwko radykalizacji, w tym przez Internet:
* zapobieganie wykorzystywaniu Internetu w celu szerzenia nienawiści i przemocy, w granicach określonych przez ochronę praw podstawowychi wolności; szybkie identyfikowanie i usuwanie nielegalnych treści w Internecie;
* rozwijanie pozytywnego, ukierunkowanego i łatwo dostępnego przekazu skierowanego do ludzi narażonych na indoktrynację, również w ramach strategii komunikacyjnej Unii Europejskiej;
-  implementacja wszystkich użytecznych środków w celu udostępniania informacji wywiadowczych na temat różnych form zagrożeń, w tym zagranicznych bojowników;

-  szybkie sfinalizowanie prac podjętych pod nadzorem Komisji Europejskiej, mających na celu wzmocnienie kontroli zewnętrznych granic Unii Europejskiej w celu wykrywania i monitorowania przemieszczania się zagranicznych bojowników;

-  zapewnienie pełnej skuteczności kontroli na granicach zewnętrznych przekraczanych przez osoby korzystające ze swobody przemieszczania się, również poprzez zmianę zasad kodeksu granicznego Schengen;

-  szybkie sfinalizowanie ram europejskiego systemu przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (Passenger Name Record - PNR), w duchu konstruktywnych rozmów z Parlamentem Europejskim;

-  zmiana przepisów bezpieczeństwa w zakresie lotnictwa cywilnego mająca na celu przywrócenie obowiązku sprawdzania dokumentów tożsamości pasażerów w podróżach wewnątrz UE przez przewoźników;

-  wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi;

-  wzmocnienie wspólnej pracy w kwestii finansowania terroryzmu; w tym celu:
* należy przyspieszyć wprowadzenie 4 dyrektywy w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom;
* należy wesprzeć dalsze działania na szczeblu europejskim w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu, w szczególności w ramach współpracy pomiędzy jednostkami wywiadu finansowego oraz kontroli anonimowych instrumentów płatniczych;
* Francja popiera Polską kandydaturę, jeśli Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force) podejmie rozmowy na temat ewentualnego przyjęcia nowych członków.

II/ OŻYWIENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA W EUROPIE

Sytuacja gospodarcza i zatrudnienie pozostają naszym priorytetem. Europa musi inwestować w swoją przyszłość, aby utorować drogę do silnego, trwałego ożywienia gospodarczego. W związku z tym, z zadowoleniem przyjmujemy Europejski Plan Inwestycyjny dla Europy i wzywamy do ustanowienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych do czerwca 2015, mając na uwadze mobilizację co najmniej 315 miliardów euro dodatkowych inwestycji w latach 2015-2017. Pierwsze środki powinny być dostępne tak szybko, jak to możliwe, poprzez wstępne finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Skoncentrowanie się na inwestycjach, w połączeniu z zobowiązaniem państw członkowskich do intensyfikacji reform strukturalnych i konsolidacji fiskalnej sprzyjającej rozwojowi, będzie stanowić podstawę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie, umożliwiając w ten sposób osiągnięcie celów określonych w traktatach: stworzenie wysoko konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, która chroni środowisko, zmierzając do pełnego zatrudnienia oraz postępu społecznego.

Wydajna polityka inwestycyjna

Europa potrzebuje silnej i konkurencyjnej bazy przemysłowej, która będzie kluczowym czynnikiem wzrostu. Francja i Polska popierają przyjęcie ambitnego planu przemysłowego w celu wzmocnienia konkurencyjności sektorów wytwórczych w naszych krajach. Dlatego wzywamy Komisję do przyspieszenia prac nad kluczowymi obszarami, które uczynią z Europy atrakcyjne i konkurencyjne miejsce produkcji i inwestycji, zajęcia się nieprawidłowościami w funkcjonowaniu rynku oraz skutecznego promowania zalet jednolitego rynku w danych obszarach.

Środki te opierają się na trzech filarach:

-  szybka realizacja Planu Inwestycyjnego dla Europy, oprócz pełnego i optymalnego wykorzystania istniejących zasobów finansowych UE. W ramach europejskich projektów należy skupić się na sześciu strategicznych obszarach, które mogą być szybko wdrożone: Europejska Unia Energetyczna, w celu wspierania transformacji energetycznej i bezpieczeństwa dostaw; sieci energetyczne, transportowe i telekomunikacyjne oraz połączenia wzajemne (interkonektory); modernizacja cyfrowa; badania i innowacje; rozwój przedsiębiorstw, w szczególności MŚP; edukacja i szkolenia. Na podstawie wniosku Komisji, Francja i Polska są zobowiązane do zbadania wszystkich możliwości wzmocnienia europejskiej polityki inwestycyjnej.

-  środowisko sprzyjające konkurencyjności i prywatnym inwestycjom: konkurencyjność wymaga stabilnego, prostego i przewidywalnego otoczenia, aby przedsiębiorstwa mogły w pełni korzystać z rynku wewnętrznego. Francja i Polska zgadzają się, że mimo sukcesów rynku jednolitego, istnieje wiele przeszkód i barier, które uniemożliwiają jego pełne funkcjonowanie. Dlatego wzywamy Komisję do zaproponowania konkretnych działań nakierowanych na znoszenie najbardziej znaczących barier. Ogólne ramy muszą być bardziej przyjazne inwestycjom i innowacjom na szczeblu UE, a miejsca pracy w sektorze produkcyjnym należy ponownie tworzyć w UE;

-  lepsze finansowanie gospodarki. Musimy podjąć działania w celu zmniejszenia fragmentacji rynku finansowego i zwiększenia kredytowania realnej gospodarki, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Poza ukończeniem unii bankowej, priorytetem jest unia rynków kapitałowych, mająca na celu dywersyfikację źródeł finansowania i zmniejszenie ich kosztów, zwłaszcza dla MŚP oraz przekierowanie oszczędności na inwestycje produkcyjne. Francja i Polska będą w najbliższych miesiącach aktywnie współpracować nad tym priorytetem oraz wzywają Komisję, aby szybko przedstawiła swoje propozycje.

Koordynacja polityki gospodarczej i fiskalnej

W celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zachowania swojego modelu społecznego, Europa musi wzmocnić koordynację swoich polityk gospodarczych. Jest to niezbędne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej.

Należy kontynuować odpowiedzialną politykę budżetową, nie zapominając o aktualnej sytuacji gospodarczej, a jednocześnie promować ściślejszą koordynację pomiędzy państwami członkowskimi. W celu zapewnienia spójności różnych polityk i zapewnienia ich pełnej skuteczności przy projektowaniu środków mających na celu wspieranie wzrostu gospodarczego i zmniejszanie bezrobocia należy jak najlepiej wykorzystać elastyczność oferowaną przez zasady Paktu Stabilności i Wzrostu.

Naprawa finansów publicznych opiera się również na wzmocnieniu walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od podatków. Francja i Polska potwierdzają swoje poparcie dla inicjatywy mającej na celu zwalczanie konkurencji podatkowej i erozji bazy podatkowej oraz przenoszenia zysków (BEPS). Nasze rządy wzywają Komisję do jak najszybszego przedstawienia dyrektywy ustanawiającej wspólne zasady w celu promowania efektywnego opodatkowania, zwalczania agresywnego planowania podatkowego oraz zapewnienia przejrzystości, w szczególności w sprawie interpretacji podatkowych.

Ponadto należy kontynuować reformy, które zwiększają potencjał wzrostu i poprawiają stabilność fiskalną w celu rozbicia istniejącego impasu i uwolnienia potencjału naszych gospodarek, zapewniając jednocześnie ochronę i wsparcie oczekiwane przez naszych obywateli. Francja i Polska wprowadziły istotne reformy i zamierzają wprowadzać dalsze. Strategie te powinny być lepiej skoordynowane na szczeblu UE w celu osiągnięcia pełnej skuteczności. Francja i Polska oczekują debaty na temat strategii Europa 2020 oraz przeglądu zarządzania gospodarczego.

Ta wszechstronna strategia gospodarcza, obejmująca Plan Inwestycyjny dla Europy, w średnim okresie powinna stworzyć podstawy dla gospodarczych i społecznych ram konwergencji, w tym konkurencyjności, zatrudnienia, systemów społecznych, koordynacji podatkowej i instrumentów solidarności. Francja i Polska będą kontynuować swoje ścisłe konsultacje na temat tych zagadnień, zgodnie z porządkiem obrad określonym przez Radę Europejską w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej.

Handel

Zważywszy na to, że wolny, sprawiedliwy i otwarty handel jest kluczowym czynnikiem w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, Francja i Polska popierają silny, uregulowany i wielostronny system handlowy, promowanie standardów UE i międzynarodową konwergencję regulacji prawnych. Nasze kraje apelują do Komisji, by nie szczędziła wysiłków w negocjacjach dwustronnych umów handlowych z kluczowymi partnerami UE, w duchu wzajemności i obopólnych korzyści. Na szczególną uwagę zasługują bieżące negocjacje dotyczące ambitnego, wszechstronnego i zrównoważonego porozumienia TTIP z USA, które mogą stanowić przełom na drodze do zapewnienia przedsiębiorstwom europejskim nowych możliwości.

Walka z bezrobociem wśród młodzieży i rozwój społecznego wymiaru Unii Europejskiej

Bezrobocie wśród młodzieży w Europie pozostaje na niedopuszczalnym poziomie. Aby europejska Gwarancja dla młodzieży odniosła sukces, środki finansowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży muszą zostać szybko uwolnione.

Swobodny przepływ pracowników oraz swoboda świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i ważnymi czynnikami wzrostu gospodarczego. Dlatego też powinny być wzmacniane, a nie ograniczane. W tym względzie, nadużycia i oszustwa, nawet jeśli są marginalne, muszą być zwalczane w duchu obowiązującego prawa UE. Polska i Francja są gotowe do współpracy w celu ich zapobiegania.

Francja i Polska zobowiązują się do kontynuowania współpracy, zarówno w dziedzinie mobilności, jak i walki z bezrobociem w UE, w tym samym konstruktywnym duchu, w którym przyjęto Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz dyrektywę wdrażającą dyrektywę dotyczącą pracowników delegowanych.

Agenda cyfrowa

Aby odzyskać pozycję lidera w gospodarce cyfrowej, Unia Europejska musi podjąć pilne działania w celu:

-  stworzenia zachęt do inwestowania w sieci, włączając w to pokrycie szerokopasmowym Internetem obszarów słabo zaludnionych;
-  utrzymania konkurencji na jednolitym rynku cyfrowym - w celu rozwoju przedsiębiorczości;
-  rozwijania technologii przetwarzania dużych zbiorów danych oraz innych kluczowych technologii, takich jak przetwarzania w chmurze czy Internetu przedmiotów;
-  promowania interoperacyjności platform, przejrzystości i ich niedyskryminacyjnego charakteru, mając na uwadze interes użytkowników końcowych i problemy o charakterze transgranicznym;
-  zapewnienie zrównoważonego wynagrodzenia za twórczość kulturalną poprzez wysoki poziom ochrony praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem różnorodności kulturowej;
-  ochrony danych osobowych użytkowników oraz jednoczesnego umożliwienia innowacyjnym MŚP rozwoju nowych usług w oparciu o przetwarzanie tych danych;
-  wymiany doświadczeń z zaufanymi dostawcami usług w trakcie realizacji rozporządzenia eIDAS oraz współpracy między organami nadzorczymi w celu wymiany dobrych praktyk;
-  zwiększenia zaufania obywateli w stosunku do nowych technologii - między innymi poprzez wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom transgranicznym w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zgadzamy się na wzajemne konsultacje oraz ścisłą współpracę w zakresie pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego, który powinien określać odpowiednie ramy dynamicznej gospodarki kreatywnej.

Bieżące prace mające na celu zwalczanie uchylania się od płacenia podatków, oszustw podatkowych, agresywnego planowania podatkowego, erozji bazy podatkowej oraz przenoszenia zysku są ważne także dla sektora cyfrowego. Francja i Polska wzywają Komisję do przedstawienia propozycji w tym zakresie. W celu zachowania pełnej zgodności z zasadą neutralności technologicznej, oba nasze kraje oczekują również, że Komisja przedłoży wniosek umożliwiający produktom i usługom cyfrowym, tj. książkom elektronicznym, na czerpanie korzyści z tych samych obniżonych stawek podatku VAT, jak produkty i usługi fizyczne.

Polityka rolna

Polska i Francja podkreślają znaczenie wspólnej polityki rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego UE, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz jej wkład w ogólny rozwój gospodarki UE, w tym tworzenie nowych miejsc pracy w rolnictwie i przemysłach pokrewnych. Okazało się, że WPR zapewniło europejską wartość dodaną poprzez zapewnienie równych warunków konkurencji na rynkach rolno-spożywczych oraz zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego rozszerzonej UE.

Francja i Polska podkreślają potrzebę wzmocnienia spójności i solidarności w działaniach podejmowanych w ramach UE, które pomagają w utrzymaniu wspólnego stanowiska negocjacyjnego UE w kontekście stosunków gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi, w tym ochrony i stabilności wrażliwego europejskiego rynku rolnego.

Francja i Polska wykorzystają Trójkąt Weimarski jako platformę regularnych konsultacji i formułowania rozwiązań, w tym dyskusji związanej z problemami sektora rolno-spożywczego, który stanowi ważną gałąź gospodarki obu krajów, zapewniając zatrudnienie dla producentów rolnych, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i generowania znacznej nadwyżki w handlu zagranicznym.

Takie konsultacje będą również miały miejsce przed zbliżającymi się rozmowami na szczeblu UE w celu zapewnienia spójności między założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i zmian klimatycznych UE, uwzględniając różnorodność celów rolnictwa i sektora użytkowania gruntów i ich niższy potencjał łagodzenia zmian.

III/ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE POLITYKI KLIMATYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UE

Klimat

Francja i Polska podejmą wspólne działania na rzecz na sukcesu Paryskiej Konferencji Klimatycznej w 2015 r., która powinna zakończyć się osiągnięciem uniwersalnego, wiążącego wszystkich i kompleksowego porozumienia, przy czym zamierzony, ustalony na poziomie krajowym wkład powinien wychodzić poza obecne zobowiązania zainteresowanych stron.

Nasze kraje z zadowoleniem przyjmują wnioski Rady Europejskiej dotyczące ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, co pozwoli UE na odegranie swojej roli, przy pełnym poszanowaniu krajowych koszyków energetycznych.

W celu wspierania transformacji energetycznej, Francja i Polska będą rozwijać współpracę, również w ramach projektów w dziedzinie czystych i odnawialnych źródeł energii, sieci, jak również efektywności energetycznej, biorąc pod uwagę konieczność zagwarantowania energii po przystępnych cenach, zapewnienia konkurencyjności przemysłu oraz zmniejszenia uzależnienia. Inicjatywa ECO-CITY podjęta przez Ambasadę Francji w Polsce w celu promowania zrównoważonego rozwoju została odebrana z zainteresowaniem i jest zalecana jako dobra praktyka.

W celu rozwinięcia bezpiecznego, dobrze prosperującego przemysłu, popieramy kontynuację strategicznej współpracy pomiędzy głównymi instytucjami badawczymi w obu naszych krajach, w szczególności w sektorze energii jądrowej.

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO UE

Francja i Polska będą dalej współpracować w celu ustanowienia Unii Energetycznej. Oba kraje potwierdzają wsparcie dla jak najwcześniejszej finalizacji wewnętrznego rynku energii. Jest to bardzo ważne narzędzie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu. Utrzymują swoje poparcie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE, między innymi poprzez mechanizmy solidarności w przypadku zakłóceń w dostawach, jak również wzmocnienie siły przetargowej UE i jej państw członkowskich wobec zewnętrznych dostawców energii w szczególności na rynku gazowym, na zasadach przejrzystości przyjętych przez Radę Europejską. Integracja rynku energii UE, w tym również poprzez realizację projektów infrastrukturalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także ścisła współpraca z sąsiadami UE, którzy zamierzają wdrożyć zasady unijnego rynku energii są potrzebne do stworzenia podstaw prawdziwej Unii Energetycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu krajowych wyborów dotyczących składu koszyka energetycznego.

IV / PROMOCJA PARTNERSTWA KULTURALNEGO, NAUKOWEGO I AKADEMICKIEGO

Mając na uwadze kilka wieków stosunków polsko-francuskich, jak i długotrwałe więzi historyczne i osobiste pomiędzy dwoma krajami, podkreślamy wagę zaznaczania i upowszechniania wiedzy o naszym wspólnym dziedzictwie kulturowym i historii. W związku z tym, Francja ma zaszczyt być gościem honorowym Targów Książki w Warszawie, a polskie miasta Wrocław i Kraków na Salon du Livre w Paryżu w 2015 roku.

W dzisiejszych czasach, promocja różnorodności kulturowej i językowej jest istotnym wymiarem naszych relacji. W związku z tym Francja i Polska podzielają pogląd, że dynamiczny sektor audiowizualny jest nieocenionym atutem we wspieraniu twórczości i promowaniu różnorodności kulturowej:

-  na szczeblu dwustronnym, będziemy utrwalać nowe partnerstwa, budowane na wzorze określonym dla współpracy pomiędzy niektórymi naszymi instytucjami kulturalnymi, w tym krajowymi instytutami audiowizualnymi, instytutami książki oraz bibliotekami narodowymi;
-  na poziomie europejskim, widzimy potrzebę dostosowania obecnego rozporządzenia ramowego dla mediów oraz wzywamy Komisję do oceny zasady kraju pochodzenia w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych.

Zobowiązujemy się do wspierania nauki i upowszechniania języka i kultury drugiej strony, w szczególności poprzez sieci szkół i uniwersytetów, których wzajemne uznawanie zamierzamy rozwijać.

Wreszcie, Francja i Polska będą rozwijać swoją współpracę w zakresie partnerstwa w dziedzinie innowacji i badań naukowych. W szczególności, będziemy rozwijać francusko-polskie projekty naukowe w ramach programu badań i innowacji Europejski „Horyzont 2020”, szczególnie w zakresie sektora energetycznego, cyfrowego oraz kosmicznego.

V/ Nagroda Geremek – Le Goff

Wspieramy rozwój relacji między francuskimi i polskimi społeczeństwami obywatelskimi, których wymiana polepszy wzajemne zrozumienie. W tym zakresie, z zadowoleniem przyjmujemy ideę ustanowienia nagrody Geremek-Le Goff, która będzie przyznawana osobom fizycznym i podmiotom zaangażowanym w umacnianie więzi francusko-polskich, zwłaszcza w obszarze integracji UE.

Kolejne francusko-polskie konsultacje międzyrządowe odbędą się w Polsce, na początku 2016 roku.

opublikowano 13/02/2015

Haut de page