Artykuł Ambasadora w magazynie biznesowym Ceoworld (The Report Poland 2013) [fr]

Artykuł Ambasadora Francji w Polsce, Pana Pierre’a Buhlera,
na temat francusko-polskich stosunków gospodarczych
w renomowanym magazynie biznesowym Ceoworld (The Report Poland 2013)
maj 2013

Francja jest od dawna partnerem Polski. Nasza wspólna historia obfituje w przykłady bliskich relacji nacechowanych zaufaniem. Ta bliskość polityczna i kulturalna, potwierdzona przy okazji wizyty Prezydenta Hollande’a w Warszawie pod koniec 2012 roku, wyraża się również na płaszczyźnie ekonomicznej. Francja wsparła demokratyczne przemiany na początku lat dziewięćdziesiątych inwestując w Polsce otwierającej się na świat i przyczyniając się wraz z innymi krajami do zdumiewającego rozwoju ekonomicznego, który ma nieprzerwanie miejsce w tym kraju od blisko dwudziestu lat. Francja jest obecnie drugim, lub trzecim partnerem Polski z punktu widzenia skumulowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Priorytety sektorowe wyznaczone przez Polskę na przyszłe lata powinny przyśpieszyć dynamikę francusko-polskich stosunków ekonomicznych, a wręcz nadać im nowy impuls.

Solidne relacje ekonomiczne zbudowane w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Tuż po rozpoczęciu okresu transformacji do Polski napłynął rosnący strumień bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ich wartość potroiła się w latach 2002-2011 osiągając poziom 153 miliardów euro pod koniec 2011 roku, głównie w przemyśle (32%), sektorze finansowym i ubezpieczeń (21%), jak również handlu detalicznym i hurtowym (15%).

W tym okresie francuskie przedsiębiorstwa zapewniły sobie bardzo dobre miejsce w najważniejszych sektorach polskiej gospodarki. Często są one liderami w swych specjalnościach, zwłaszcza w branżach przemysłu wielkopowierzchniowego, przemysłu oponiarskiego, kosmetyków, telekomunikacji, hotelarstwa... Francuskie inwestycje wzrosły pięciokrotnie w latach 1999-2011, osiągając pod koniec 2011 roku skumulowaną wartość ok. 20 miliardów euro. Daje to Francji trzecie miejsce wśród zagranicznych inwestorów, a nawet drugie, w zależności od przyjętych metod przeliczeniowych.

W Polsce działa obecnie około 800 firm francuskich, lub związanych z Francją, które bezpośrednio zatrudniają blisko 200.000 pracowników. Oprócz tego, 15.500 francuskich firm, w większości małych i średnich przedsiębiorstw, wyeksportowało swe produkty do Polski w 2011 r.

Swoje znaczące miejsce wśród zagranicznych inwestorów Francja zawdzięcza aktywności swych przedsiębiorstw w prywatyzacjach w latach 1995-2002. Lista tych prywatyzacji jest długa, począwszy od udziału France Télécom w prywatyzacji znanego operatora TP SA, a skończywszy na niedawnym wejściu spółki Dalkia (wspólna filia Véolia Environnement i EDF) do warszawskiego SPEC-u.

Pomimo pewnego osłabienia współpracy w ciągu ostatnich lat, perspektywy są obiecujące z punktu widzenia priorytetów sektorowych wyznaczonych przez Polskę.

Solidne relacje ekonomiczne między Francją a Polską ustabilizowały się, ale w niektórych aspektach uległy pewnemu osłabieniu w ciągu ostatnich lat. Będąc trzecim lub drugim inwestorem pod względem skumulowanej wartości inwestycji, Francja była piątym, lub czwartym (w zależności od przyjętych metod przeliczeniowych) inwestorem pod względem napływu w samym 2011 roku z 1,8 miliardem euro inwestycji bezpośrednich.

Podobnie, na płaszczyźnie bieżących stosunków handlowych, korzystny dla Francji bilans odwrócił się począwszy od 2009, i w 2012 roku odnotowana została we wzajemnym handlu nadwyżka dla Polski rzędu 1,2 miliarda euro. Wzrost potęgi polskiego sektora rolno-spożywczego i konsekwencje wprowadzenia restrykcyjnego prawa regulującego refundację leków, które dotknęły przemysł farmaceutyczny wielu państw, w tym i Francji, tłumaczą częściowo ten niekorzystny dla Francji bilans. Francja jest obecnie piątym dostawcą Polski, mając 4% udziału w jej rynku i jej czwartym klientem (5,8% rynku). Pozycja Francji na polskim rynku nieco się ostatnio pogorszyła, ponieważ powyższe wskaźniki wynosiły odpowiednio 4,2% i 6,1% w 2011 r.

Pomimo tego, perspektywy francusko-polskiej współpracy gospodarczej w najbliższych latach pozostają pozytywne. Polska niewątpliwie wykorzysta równie dobrze 73 miliardy euro otrzymane w ramach funduszy spójności na lata 2014-2020, jak wykorzystuje 67 miliardów euro przyznane w latach 2007-2013. Polski wskaźnik wykorzystania funduszy europejskich wynoszący 85% pod koniec 2012 roku jest jednym z najwyższych wśród krajów korzystających z pomocy unijnej.

Mając do dyspozycji znaczne środki unijne, Polska stworzyła program „Polskie Inwestycje” , odpowiednie narzędzie do ożywienia inwestycji.

Określono już najważniejsze priorytety programu, którymi są energetyka oraz inwestycje strukturalne. Sektor ochrony środowiska (oczyszczanie ścieków, zarządzanie odpadami...) stale się rozwija dzięki obecnym zmianom prawnym i aspiracjom samorządów. Nie należy zapominać, że umiejętności i doświadczenie francuskich firm w tych trzech dziedzinach są ogólnie znane i uznane.

Podobnie jest w sektorze energetycznym. EDF/Areva, które dysponują bogatym doświadczeniem po wybudowaniu 60 reaktorów, złożyły zintegrowaną ofertę na realizację długofalowego polskiego programu energetyki jądrowej. EDF i GDF-Suez są już obecnie trzecim i piątym producentem energii w Polsce. Działalność francuskich firm jest widoczna również w sektorze energii odnawialnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o biomasę (centrum badawcze EDF koło Krakowa, największy blok energetyczny na biomasę na świecie skonstruowany przez GDF w swej elektrowni w Połańcu....), lub w obiecującym sektorze morskich elektrowni wiatrowych. Natomiast firma Alstom jest potentatem w produkcji turbin dla energetyki.

Można również wspomnieć o przedsiębiorstwach takich jak Warbud, Eurovia, Bouygues, Thales czy Systra, działających w dziedzinie infrastruktury drogowej i kolejowej, w której są duże potrzeby. W sektorze ochrony środowiska należy wymienić przetargi wygrane przez firmy Saur (Gdańsk, Konstancin) i Veolia na dostawę wody i odbiór ścieków, jak również obiecujący przetarg wygrany przez SITA na zagospodarowanie odpadów w Poznaniu. Kontrakt ten będzie realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tego rodzaju inicjatywy niewątpliwie przyczynią się do szybkiego rozwoju współpracy w tej dziedzinie.

Stosunki gospodarcze między Francją a Polską są odzwierciedleniem licznych silnych związków łączących nasze kraje, połączonych od wieków swą kulturą i historią. Odnowienie tych relacji, dzięki wizycie Prezydenta Republiki Francuskiej w Warszawie, 16 listopada 2012 roku, znalazło swe odbicie w gospodarce. Francuski minister finansów widzi Polskę w gronie 47 państw o najwyższym potencjale wymiany handlowej z innymi krajami świata, które będą kontrolowały 80% światowego importu do 2022 roku. Szczególnie pozytywnym faktem jest to, że Polska została sklasyfikowana w grupie 20 najbardziej obiecujących krajów w dziedzinie gospodarki miejskiej, przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, rolno-spożywczego, mechanizacji rolnictwa, oraz technologii elektronicznych i cyfrowych....
Należy wykorzystać te atuty i szanse, by zapewnić obiecującą przyszłość francusko-polskim stosunkom.

opublikowano 20/05/2013

Haut de page