Apel Manilski - wezwanie do działania na rzecz klimatu [fr]

Apel Manilski - wezwanie do działania na rzecz klimatu1. My, szefowie państw Republiki Filipińskiej i Republiki Francuskiej, oraz osobistości reprezentujące kraje zdecydowane działać na rzecz ochrony klimatu, zgromadzeni dzisiaj w Manili, pragniemy przypomnieć społeczności międzynarodowej, wszystkim podmiotom oraz światowej opinii publicznej, że niezwłocznie, w sposób poważny, skuteczny i sprawiedliwy, należy podjąć walkę ze zmianami klimatu.

2. Na niespełna rok przed 21. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 21), która odbędzie się w Paryżu w grudniu 2015 roku, a której wyniki dotyczyć będą życia miliardów osób, wzywamy społeczność międzynarodową do zawarcia w sprawie klimatu porozumienia ambitnego, sprawiedliwego i globalnego, zgodnego z zaleceniami naukowymi Międzyrządowego zespołu ekspertów ds. zmian klimatu, aby chronić naszą planetę, by przyszłe pokolenia mogły tutaj nadal żyć. Zebrani dzisiaj w Manili, mamy nadzieję, że w grudniu w Paryżu wspólnie napiszemy nową kartę Historii a nie będziemy jedynie widzami biernie obserwującymi bieg wydarzeń.

3. Wzywamy do podjęcia działań na rzecz klimatu.

4. Spotykając się w Filipinach, gdzie w ostatnich latach ludność ucierpiała wskutek niespotykanej serii ekstremalnych zjawisk klimatycznych, jesteśmy świadomi, że kraje rozwijające się, które najmniej przyczyniły się do wywołania zmian klimatu, są tymi, które najbardziej cierpią z ich powodu. Niewątpliwie, stoimy w obliczu podobnych zagrożeń i mamy podobne słabe strony, ale posiadamy także atuty i różnorodne środki, by sprostać tym wyzwaniom. Niemniej jednak wierzymy, że możliwym jest zmniejszenie naszej ekspozycji i podatności na skutki niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Ludność Filipin wykazała się nadzwyczajną niezłomnością i męstwem.

5. Wzywamy do solidarności i sprawiedliwości w obliczu zmian klimatu.

6. Potrzebujemy porozumienia wynegocjowanego i zaakceptowanego przez wszystkich i dla wszystkich, które uwzględniałoby wszelkie różnice uwarunkowań i łączyłoby różne perspektywy, aby przyspieszyć podjęcie wspólnych działań. Potrzebujemy porozumienia, aby zmniejszyć emisje, tworzyć możliwości gospodarcze i dysponować instrumentami zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatu w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. W obliczu zmian klimatu wzywamy do współpracy.

8. Wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój i walka z ubóstwem są celami, które mogą zostać osiągnięte jedynie wspólnie. Ale zapewnienie wszystkim sprawiedliwego dostępu do zrównoważonego rozwoju będzie wymagało dysponowania zwiększonymi środkami na realizację.

9. Wzywamy do solidarności finansowej i technologicznej.

10. Mając na uwadze, że w sprawie zmian klimatu zbliżamy się do punktu bez powrotu, że musimy przejść od zamiarów do czynów, wzywamy uroczyście:

A. Wszystkie państwa do bezzwłocznego podjęcia konkretnej pracy, aby walczyć ze zmianami klimatu, zwłaszcza ze skutkami tych zmian, i zachęcamy je do przedstawienia swojej przewidzianej kontrybucji określonej na szczeblu krajowym, w zależności od poszczególnych krajowych uwarunkowań i zdolności;

B. Kraje rozwinięte i kraje rozwijające się mogące i pragnące to zrobić, do dostarczenia najbiedniejszym i najbardziej zagrożonym odpowiednich środków na realizację, aby pomóc im przekształcić się w terytoria odporne na zjawiska klimatyczne oraz w gospodarki niskoemisyjne;

C. Wszystkie podmioty, państwa, samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, uniwersytety i obywateli do odgrywania w pełni swojej roli w walce ze zmianami klimatu a szczególnie ze skutkami tych zmian, do podejmowania inicjatyw na rzecz zmniejszenia ryzyka klęsk żywiołowych związanych z klimatem, poprzez działania indywidualne lub projekty realizowane we współpracy; i

D. Każdego do rozpowszechniania niniejszego apelu i uświadamiania konieczności podjęcia, wszędzie i bez zbędnej zwłoki, działań, aby możliwym było osiągnięcie globalnego porozumienia w sprawie klimatu w grudniu tego roku w Paryżu.

opublikowano 28/05/2015

Haut de page