5 utartych poglądów na temat Porozumienia Paryskiego [fr]

Spis treści:
1 – Porozumienie Paryskie jest niekorzystne dla gospodarki: NIEPRAWDA
2 – Jedynie bogate kraje podejmują wysiłki na rzecz Porozumienia Paryskiego: NIEPRAWDA
3 – Porozumienie Paryskie narusza suwerenność państw: NIEPRAWDA
4 – Porozumienie Paryskie nie jest prawnie wiążące: NIEPRAWDA
5 – Kraje rozwinięte będą jedynymi, które będą finansowo wspierać wprowadzenie w życie porozumienia: NIEPRAWDA

1 – Porozumienie Paryskie jest niekorzystne dla gospodarki: NIEPRAWDA
Transformacja w kierunku zielonej gospodarki prowadzi do tworzenia nowych, stabilnych miejsc pracy na poziomie lokalnym. Poprawia dynamikę wszystkich sektorów gospodarki. Według OCDE, do roku 2050, działania na rzecz klimatu mogłyby zwiększyć PKB krajów z grupy G20 o 2,8%. Liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnych wzrosła z 8,3 do 9,98 mln w roku 2016.

2 – Jedynie bogate kraje podejmują wysiłki na rzecz Porozumienia Paryskiego: NIEPRAWDA
Porozumienie Paryskie jest umową wyważoną i elastyczną, sporządzoną po to, aby wszystkie państwa mogły, w sposób sprawiedliwy, podjąć zobowiązania. Wielkie kraje wschodzące, jak Chiny i Indie, podjęły ambitne zobowiązania o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i dostosowaniu się do ustaleń porozumienia. Już obecnie Chiny są bliskie przekroczenia swoich zobowiązań z roku 2015.

3 – Porozumienie Paryskie narusza suwerenność państw: NIEPRAWDA
Porozumienie pozwala każdemu krajowi swobodnie decydować o swoich zobowiązaniach w sprawie klimatu w związku z realizacją wytyczonych celów. Zobowiązania podjęte przez każde państwo w ramach Porozumienie Paryskiego są ustalane na poziomie krajowym, bez żadnych ograniczeń nałożonych Porozumieniem Paryskim.

4 – Porozumienie Paryskie nie jest prawnie wiążące: NIEPRAWDA
Porozumienie Paryskie jest traktatem międzynarodowym, wpisującym się w prawo krajowe każdego państwa, które ratyfikowało ten dokument. Ustanawia obowiązki dla każdego z Państw Stron m.in. zobowiązanie do stopniowego zwiększania wysiłku, obowiązek jasności i przejrzystości, jeśli chodzi o prezentowanie i realizowanie tych działań.

5 – Kraje rozwinięte będą jedynymi, które będą finansowo wspierać wprowadzenie w życie porozumienia: NIEPRAWDA
Wszystkie kraje mogą finansowo wspierać wprowadzanie w życie Porozumienia Paryskiego, czy przez fundusz lub fundusze wielostronne, jak np. Ekofundusz klimatyczny, czy przez dwustronną pomoc finansową. Wiele krajów rozwijających się wniosło również swój wkład do Ekofunduszu klimatycznego, jak np. Chile, Kolumbia i Meksyk. Ponadto Chiny zapowiedziały przekazanie 3 miliardów za pośrednictwem funduszu współpracy Południe-Południe.

opublikowano 19/06/2017

Haut de page